Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: QL vốn tại cty XD số 

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng mét: Nh÷ng c¬ së lý luËn chung vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn.
1. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ vai trß cña vèn trong doanh nghiÖp.
1.1 Kh¸i niÖm vèn.
1.2 Ph©n lo¹i vèn.
1.3 Vai trß cña vèn.
2. HiÖu qu¶ vµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh
nghiÖp.
2.1. HiÖu qu¶ vµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh.
2.2. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn.
Ch¬ng hai: Ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty X©y dùng sè 3.
1. Giíi thiÖu mét sè nÐt vÒ C«ng ty X©y dùng sè 3.
1.1.

Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn .

1.2.

LÜnh vùc ho¹t ®éng.

1.3.

M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty.

2. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty X©y dùng sè 3.
2.1.

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ chung vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty.

2.2.

T×nh h×nh c¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty.

2.3.

C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty X©y dùng sè 3.

2.4.

C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty X©y dùng sè 3.

3. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty X©y dùng sè 3.
3.1.

C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chung.

3.2.

C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh.

3.3.

C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.

Trang- 1 -

-1-

4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn .
4.1.

¦u ®iÓm cña viÖc sö dông vèn.

4.2.

Nhîc ®iÓm cña viÖc sö dông vèn.

4.3.

Nguyªn nh©n cña viÖc sö dông vèn.

Ch¬ng ba: Mét sè ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty X©y dùng sè 3.

1. Nh÷ng ph¬ng híng chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty
X©y dùng sè 3 (tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001).
2. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña C«ng ty X©y
dùng sè 3.
2.1.

N©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc th¾ng thÇu trong ®Êu thÇu x©y dùng ®Æc biÖt
®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín.

2.2.

X©y dùng vµ ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nh»m xö lý tèt h¬n vµ h¹n chÕ lîng
vèn bÞ c¸c chñ ®Çu t chiÕm dông.

2.3.

N©ng cao hÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng c¸ch b¸n, cho thuª mua vµ
®i thuª mua trªn c¬ së c©n ®èi n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ víi nhiÖm vô s¶n
xuÊt nh»m ph¸t huy u thÕ vÒ c«ng nghÖ trong c¹nh tranh cña C«ng ty.

2.4.

X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi
Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých tËp thÓ, khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn trong C«ng ty
hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh hiÖu qu¶ nhÊt.

KÕt luËn.
NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp.
Tµi liÖu tham kh¶o.

Trang- 2 -

-2-

Lêi më ®Çu
Vèn lµ yÕu tè hµng ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi doanh ...
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng mét: Nh÷ng c¬ së lý luËn chung vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn.
1. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ vai trß cña vèn trong doanh nghiÖp.
1.1 Kh¸i niÖm vèn.
1.2 Ph©n lo¹i vèn.
1.3 Vai trß cña vèn.
2. HiÖu qu¶ nh÷ng nh©n t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ dông vèn cña doanh
nghiÖp.
2.1. HiÖu qu¶ vµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh.
2.2. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn.
Ch¬ng hai: Ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty X©y dùng sè 3.
1. Giíi thiÖu mét sè nÐt vÒ C«ng ty X©y dùng sè 3.
1.1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn .
1.2. LÜnh vùc ho¹t ®éng.
1.3. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty.
2. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty X©y dùng sè 3.
2.1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ chung vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty.
2.2. T×nh h×nh c¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty.
2.3. C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty X©y dùng sè 3.
2.4. C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty X©y dùng sè 3.
3. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty X©y dùng sè 3.
3.1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chung.
3.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh.
3.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.
Trang- 1 - - 1 -
TL Triết: QL vốn tại cty XD số  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: QL vốn tại cty XD số  - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
TL Triết: QL vốn tại cty XD số  9 10 781