Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quá trình phát triển của phép biện chứng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c¬ng triÕt häc
§Ò tµi: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng trong lÞch sö triÕt
I. §Æt vÊn ®Ò:
* PhÐp biÖn chøng lµ g×?
* C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng:
- PhÐp biÖn chøng tù ph¸t
- PhÐp biÖn chøng duy t©m
- PhÐp biÖn chøng duy vËt
II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t: thÓ hiÖn trong thêi cæ ®¹i
a) Trong triÕt häc Trung Hoa cæ ®¹i: ra ®êi vµo thêi k× qu¸ ®é tõ chiÕm
h÷u n« lÖ lªn x· héi phong kiÕn nªn mèi quan t©m hµng ®Çu lµ ®êi sèng thùc
tiÔn chÝnh trÞ - ®¹o ®øc cña x· héi. PhÐp biÖn chøng chØ thÓ hiÖn khi kiÕn gi¶i
nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vò trô quan, s©u s¾c nhÊt lµ häc thuyÕt ¢m - D¬ng gia.
- Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp ®ã lµ ¢m vµ D¬ng.
- Dùa vµo quan niÖm ®ã mµ c¸c nhµ ¢m - D¬ng häc ®· luËn gi¶i vÒ c¸c
nguyªn lÝ, qui luËt cña mäi qu¸ tr×nh biÕn ®æi: trong giíi h¹n cña th¸i cùuc d¬ng thÞnh ©m suy vµ ngîc l¹i, ©m d¬ng t¬ng t¸c lÉn nhau, n¬ng tùa vµo nhau
cïng tån t¹i.
⇒ Qui luËt phæ biÕn trong c¸c vÊn ®Ò vËn ®éng lµ qui luËt tuÇn hoµn.
ThuyÕt ¢m D¬ng ®· cã nh÷ng kiÕn gi¶i ®óng vµ s©u s¾c ë tÇm kh¸i qu¸t ®èi
víi mét sè qui luËt ho¹t ®éng cña v¹n vËt vµ con ngêi nhng cßn h¹n chÕ lµ cha
ph¸t hiÖn ®îc c¸c nguyª lÝ cña sù ph¸t triÓn trong thÕ giíi.
b) Trong triÕt häc Ên §é cæ ®¹i: cã sù ®an xen hoµ ®ång gi÷a triÕt häc
vµ t«n gi¸o vµ gi÷a c¸c trêng ph¸i víi nhau. Häc thuyÕt thÓ hiÖn trong phËt
gi¸o mang tÝnh duy vËt vµ biÖn chøng s©u s¾c nhÊt.
* PhÐp biÖn chøng trong triÕt häc phËt gi¸o: phËt gi¸o cho r»ng
- ThÕ giíi kh«ng do thÇn linh, thîng ®Õ s¸ng t¹o ra mµ ®îc t¹o ra bëi 2
yÕu tè danh vµ s¾c.
- ThÕ giíi tån t¹i kh¸ch quan?

⇒ §¹o PhËt ®a ra 2 luËt trong luËt nh©n qu¶: v« ng·?, v« thêng? V« ng·
lµ t tëng biÖn chøng chèng l¹i ®¹o Balam«n vÒ sù tån t¹i cña c¸i t«i - ¸tman
bÊt biÕn.
c) TriÕt häc Hil¹p cæ ®¹i: ph¸t triÓn rùc rì nhê c¸c thµnh tùu to lín trong
khoa häc tù nhiªn: thiªn v¨n häc, vËt lý häc vµ to¸n häc.

...
§Ò c¬ng triÕt häc
§Ò tµi: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng trong lÞch sö triÕt
I. §Æt vÊn ®Ò:
* PhÐp biÖn chøng lµ g×?
* C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng:
- PhÐp biÖn chøng tù ph¸t
- PhÐp biÖn chøng duy t©m
- PhÐp biÖn chøng duy vËt
II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t: thÓ hiÖn trong thêi cæ ®¹i
a) Trong triÕt häc Trung Hoa ®¹i: ra ®êi vµo thêi qu¸ ®é chiÕm
h÷u lªn héi phong kiÕn nªn mèi quan t©m hµng ®Çu ®êi sèng thùc
tiÔn chÝnh trÞ - ®¹o ®øc cña héi. PhÐp biÖn chøng chØ thÓ hiÖn khi kiÕn gi¶i
nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vò trô quan, s©u s¾c nhÊt lµ häc thuyÕt ¢m - D¬ng gia.
- Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp ®ã lµ ¢m vµ D¬ng.
- Dùa vµo quan niÖm ®ã c¸c nhµ ¢m - D¬ng häc ®· luËn gi¶i vÒ c¸c
nguyªn lÝ, qui luËt cña mäi qu¸ tr×nh biÕn ®æi: trong giíi h¹n cña th¸i cùuc d-
¬ng thÞnh ©m suy ngîc l¹i, ©m d¬ng t¬ng t¸c lÉn nhau, n¬ng tùa vµo nhau
cïng tån t¹i.
Qui luËt p biÕn trong c¸c vÊn ®Ò vËn ®éng qui luËt tuÇn hoµn.
ThuyÕt ¢m D¬ng ®· nh÷ng kiÕn gi¶i ®óng s©u s¾c ë tÇm kh¸i qu¸t ®èi
víi mét sè qui luËt ho¹t ®éng cña v¹n vËt vµ con ngêi nhng cßn h¹n chÕ lµ cha
ph¸t hiÖn ®îc c¸c nguyª lÝ cña sù ph¸t triÓn trong thÕ giíi.
b) Trong triÕt häc Ên §é ®¹i: ®an xen hoµ ®ång gi÷a triÕt häc
t«n gi¸o gi÷a c¸c trêng ph¸i víi nhau. Häc thuyÕt thÓ hiÖn trong phËt
gi¸o mang tÝnh duy vËt vµ biÖn chøng s©u s¾c nhÊt.
* PhÐp biÖn chøng trong triÕt häc phËt gi¸o: phËt gi¸o cho r»ng
- ThÕ giíi kh«ng do thÇn linh, thîng ®Õ s¸ng t¹o ra ®îc t¹o ra bëi 2
yÕu tè danh vµ s¾c.
- ThÕ giíi tån t¹i kh¸ch quan?
TL Triết: Quá trình phát triển của phép biện chứng - Trang 2
TL Triết: Quá trình phát triển của phép biện chứng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TL Triết: Quá trình phát triển của phép biện chứng 9 10 997