Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan hệ SX phù hợp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt häc
PhÇn më ®Çu

Tõ khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hµnh tinh nµy ®Õn ngµy nay ®· tr¶i qua 5
ph¬ng thøc s¶n xuÊt tån t¹i trong 5 chÕ ®é x· héi: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm
h÷u n« lÖ, phong kiÕn tËp quyÒn, t b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa. T duy
nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç mµ ngµy cµng ph¸t triÓn
hoµn thiÖn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt còng
nh quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é
khoa häc kü thuËt l¹c hËu vµ ®Õn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t tíi møc
tét ®Ønh. Mµ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chÝnh lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng
gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c vµ ¨ngen nãi, ®ã lµ quy
luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt.
Tõ quan ®iÓm nµy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· vËn
dông vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta trong giai ®o¹n tõ ®æi míi
®Õn nay.
BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho
chóng ta cã ®îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vµ kinh tÕ. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã,
t«i xin bµy tá mét vµi ý kiÕn b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò: "VËn dông quan ®iÓm triÕt
häc M¸c xÝt vÒ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay"

1

TiÓu luËn TriÕt häc
PhÇn néi dung
I. Lùc lîng s¶n xuÊt - quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp
cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt

1. Lùc lîng s¶n xuÊt
Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt, ®ång thêi thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm: ngêi lao ®éng víi kü
n¨ng lao ®éng cña hä vµ t liÖu s¶n xuÊt(tríc hÕ lµ c«ng cô lao ®éng) kÕt hîp
víi nhau thµnh lùc lîng s¶n xuÊt.
Trong c¸c yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt hµng ®Çu lµ
ngêi c«ng nh©n, ngêi lao ®éng. ChÝnh ngêi lao ®éng lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh
lao ®éng s¶n xuÊt, víi søc m¹nh vµ kü n¨ng lao ®éng cña m×nh, sö dông t liÖu
lao ®éng, tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng, t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n
xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, søc m¹nh vµ kü
n¨ng lao ®éng cña con ngêi nµy cµng ®îc t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ trÝ tuÖ cña con
ngêi kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hµm lîng trÝ tuÖ cña lao ®éng ngµy cµng cao.
Ngµy nay, víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, lao ®éng trÝ tuÖ ngµy
cµng ®ã...
TiÓu luËn TriÕt häc
PhÇn më ®Çu
khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hµnh tinh nµy ®Õn ngµy nay ®· tr¶i qua 5
ph¬ng thøc s¶n xuÊt tån t¹i trong 5 chÕ ®é x· héi: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm
h÷u lÖ, phong kiÕn tËp quyÒn, t b¶n chñ nghÜa héi chñ nghÜa. T duy
nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç ngµy cµng ph¸t triÓn
hoµn thiÖn h¬n. ®ã kÐo theo thay ®æi ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt còng
nh quan s¶n xuÊt. h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é
khoa häc thuËt l¹c hËu ®Õn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t tíi møc
tét ®Ønh. Mµ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chÝnh lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng
gi÷a quan s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c ¨ngen nãi, ®ã quy
luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt.
quan ®iÓm nµy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng Nhµ níc ta ®· vËn
dông vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh héi níc ta trong giai ®o¹n ®æi míi
®Õn nay.
BiÖn chøng quan s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho
chóng ta ®îc nhËn thøc s¶n xuÊt x· héi kinh tÕ. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã,
t«i xin bµy mét i ý kiÕn b¶n th©n vÊn ®Ò: "VËn dông quan ®iÓm triÕt
häc M¸c xÝt quy luËt quan s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc l-
îng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay"
1
TL Triết: Quan hệ SX phù hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan hệ SX phù hợp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL Triết: Quan hệ SX phù hợp 9 10 114