Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quản trị tiêu thu HH trong DN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ tiªu
thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp.
*****
1.1.Doanh nghiÖp vµ m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiªp
1.1.1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp.
1.1.1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ë bÊt k× quèc gia nµo,
doanh nghiÖp còng lµ ®¬n vÞ c¬ së, mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ t¹o ra cña c¶i
vËt chÊt cho x· héi, trùc tiÕp phèi hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý
nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng
nghÖ th«ng tin c¸c h×nh thøc tæ chøc doanh nghiÖp còng ngµy cµng ®a d¹ng
vµ c¸c lo¹i h×nh së h÷u cña doanh nghiÖp còng ngµy cµng phong phó h¬n.
Do ®ã, nÕu ®øng trªn quan ®iÓm kh¸c nhau chóng ta cã thÓ ®Þnh nghÜa vÒ
doanh nghiÖp còng kh¸c nhau:
NÕu ®øng trªn quan ®iÓm tæ chøc cã thÓ hiÓu: Doanh nghiÖp lµ mét
tæng thÓ c¸c ph¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ con ngêi ®îc tæ chøc l¹i nh»m
thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra.
NÕu ®øng trªn quan ®iÓm chøc n¨ng cã thÓ hiÓu: Doanh nghiÖp lµ mét
®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thùc hiÖn mét hoÆc mét sè hoÆc tÊt c¶ c«ng
®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn
dÞch vô nh»m môc ®Ých kiÕm lêi.
Tõ c¸c ®Þnh nghÜa nªu trªn chóng ta cã thÓ ®a ra mét kh¸i niÖm toµn
diÖn h¬n vÒ doanh nghiÖp nh sau:

Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tæ chøc nh»m t¹o ra
s¶n phÈm vµ dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu tiªu trªn thÞ trêng, th«ng qua ®ã ®Ó tèi
®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së t«n träng luËt ph¸p cña nhµ níc vµ quyÒn lîi
chÝnh ®¸ng cña ngêi tiªu dïng.
1.1.1.2. §Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp:
*Doanh nghiÖp cã chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh, hai chøc n¨ng
nµy liªn hÖ hÕt søc chÆt chÏ víi nhau vµ t¹o thµnh chu tr×nh khÐp kÝn trong
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
*Doanh nghiÖp cã môc tiªu kinh tÕ c¬ b¶n lµ lîi nhuËn tèi ®a muèn
®¹t ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu ngêi tiªu dïng
ngµy cµng tèt h¬n.
*Doanh nghiÖp lµm ¨n kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, chÊp nhËn
c¹nh tranh tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã ph¶i chó ý ®Õn chiÕn
lîc kinh doanh thÝch øng víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh trong tõng giai ®o¹n.
1.1.2. M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp:
1.1.2.1. M«i trêng bªn trong doanh nghiÖp.
a. C¸c yÕu tè vËt chÊt.
*TiÒn vèn:
Vèn lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cÇn thiÕt cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh. Nhng vÊn ®Ò quan träng lµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i biÕt sö...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng 1
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ tiªu
thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp.
* * * * *
1.1.Doanh nghiÖp vµ m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiªp
1.1.1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp.

Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn kinh ë bÊt quèc gia nµo,
doanh nghiÖp còng ®¬n së, mét bµo cña nÒn kinh t¹o ra cña c¶i
vËt chÊt cho héi, trùc tiÕp phèi hîp c¸c yÕu s¶n xuÊt mét c¸ch hîp
nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn m¹nh cña khoa häc thuËt c«ng
nghÖ th«ng tin c¸c h×nh thøc chøc doanh nghiÖp còng ngµy cµng ®a d¹ng
c¸c lo¹i h×nh h÷u cña doanh nghiÖp còng ngµy cµng phong phó h¬n.
Do ®ã, nÕu ®øng trªn quan ®iÓm kh¸c nhau chóng ta cã thÓ ®Þnh nghÜa
doanh nghiÖp còng kh¸c nhau:
NÕu ®øng trªn quan ®iÓm chøc thÓ hiÓu: Doanh nghiÖp mét
tæng thÓ c¸c ph¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt con ngêi ®îc chøc l¹i nh»m
thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra.
NÕu ®øng trªn quan ®iÓm chøc n¨ng thÓ hiÓu: Doanh nghiÖpmét
®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thùc hiÖn mét hoÆc mét sè hoÆc tÊt c¶ c«ng
®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t, s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn
dÞch vô nh»m môc ®Ých kiÕm lêi.
c¸c ®Þnh nghÜa nªu trªn chóng ta cã thÓ ®a ra mét kh¸i niÖm toµn
diÖn h¬n vÒ doanh nghiÖp nh sau:
Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1
TL Triết: Quản trị tiêu thu HH trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quản trị tiêu thu HH trong DN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
TL Triết: Quản trị tiêu thu HH trong DN 9 10 331