Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
§¹i héi §¶ng VI ®· më ra mét trang míi cho lÞch sö kinh tÕ ViÖt
Nam. Bíc ngoÆt nµy cã ý nghÜa träng ®¹i: BiÕn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ kÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp, thµnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa. Bíc ngoÆt nµy ®¸nh dÊu sù thay ®æi, ph¸t triÓn m¹nh mÏ
cña nÒn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam. Sù ph¸t triÓn nµy ph¶i ch¨ng lµ kÕt qu¶ cña
ViÖt Nam tríc §¹i héi §¶ng VI? Vµ sù ph¸t triÓn nµo ph¶i ch¨ng còng cÇn
tr¶i qua mét thêi kú gäi lµ. Thêi kú qu¸ ®é?
Lªnin - Nhµ l·nh ®¹o lçi l¹c - nhµ qu¶n lý x· héi thiªn tµi ®· lu«n lu«n
nh×n x· héi b»ng con m¾t cña nhµ qu¶n lý, vµ víi tÇm nh×n chiÕn lîc hµm
chøa phÐp biÖn chøng s©u s¾c. ¤ng lu«n lu«n muèn thay thÕ x· héi b»ng x·
héi kh¸c tèt h¬n. Bëi vËy «ng ®· nãi” “Sù ph¸t triÓn lµ cuéc ®Êu tranh cña
c¸c mÆt ®èi lËp”.
LÞch sö ph¸t triÓn cña triÕt häc lµ lÞch sö ph¸t triÓn cña t duy triÕt häc
g¾n liÒn víi cuéc ®Êu tranh cña hai ph¬ng ph¸p t duy: BiÖn chøng vµ siªu
h×nh. ChÝnh cuéc ®Êu tranh l©u dµi cña hai ph¬ng ph¸p nµy ®· thóc ®Èy t duy
triÕt häc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÒn dÇn víi th¾ng lîi cña t duy biÖn chøng duy
vËt.
TriÕt häc khi nãi ®Õn ph¸t triÓn th× lu«n chó ý ®Õn nguån gèc vµ ®éng
lùc cña ph¸t triÓn vµ khuynh híng cña sù ph¸t triÓn.
Sù ®ßi hái cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan trong sù ph¸t triÓn cña sù vËt
hiÖn tîng ®ã lµ m©u thuÉn tÊt yÕu biÖn chøng. PhÐp biÖn chøng nãi r»ng: Sù
vËt nµo còng cã mÆt tr¸i ngîc, còng chøa ®éng m©u thuÉn bªn trong cña nã,
b¶n th©n sù vËt, c¶ trong tù nhiªn vµ trong x· héi.
Trong c¸c mÆt ®èi lËp bao giê còng cã sù ®Êu tranh g¹t bá lÉn nhau.
PhÐp biÖn chøng ®· t×m thÊy sù thÊp nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp. C¸c mÆt ®èi
lËp tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau mµ lÉn vµo nhau, th©m nhËp trong nhau, mÆt
1

nµy chøa ®ùng mÇm mèng cña mÆt kia, chóng t¸c ®äng qua l¹i lÉn nhau lµm
®iÒu kiÖn cho nhau tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn tõ c¸i nµy thµnh c¸i
kh¸c cÇn mét thêi kú gäi lµ thêi kú qu¸ ®é. Trong nÒn kinh tÕ sù ph©n c«ng
lao ®éng to¹ ra mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a ngêi vµ ngêi t¹o ra sù ph¸t triÓn x·
héi. Lªnin nãi “Do ph©n c«ng lao ®éng, ai lo cho ngêi Êy, mäi ngêi v× mét
ngêi, mét ngêi v× mäi ngêi, vµ ph¶i t×m thÊy m×nh trong ngêi kh¸c, cßn chóa
kh«ng thÓ lo cho ngêi ®îc".
Thêi kú qu¸ ®é hiÖn nay ë ViÖt Nam lµ thêi kú ñ mÇm cña mét x· héi
ph¸t triÓn, trong ®ã ph©n c«ng lao ®éng ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, ®ã lµ sù ®Êu
tranh gi÷a nh÷ng mÆt ®èi lËp cña c¬ chÕ cò, vµ ®ang b¸o hiÖu mét t¬ng lai t¬i
s¸ng, mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
§Ò tµi: Lªnin nãi "Sù ph¸t triÓn ...
lêi më ®Çu
§¹i héi §¶ng VI ®· ra mét trang míi cho lÞch kinh ViÖt
Nam. Bíc ngoÆt nµy ý nghÜa träng ®¹i: BiÕn nÒn kinh ViÖt Nam kÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp, thµnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng
héi c nghÜa. Bíc ngoÆt nµy ®¸nh dÊu sù thay ®æi, ph¸t triÓn m¹nh
cña nÒn kinh tÕ x· i ViÖt Nam. Sù ph¸t triÓn nµy ph¶i ch¨ng lµ kÕt qu¶ cña
ViÖt Nam tríc §¹i héi §¶ng VI? ph¸t triÓn nµo ph¶i ch¨ng còng cÇn
tr¶i qua mét thêi kú gäi lµ. Thêi kú qu¸ ®é?
Lªnin - Nhµ l·nh ®¹o lçi l¹c - nhµ qu¶n lý x· héi thiªn tµi ®· lu«n lu«n
nh×n héi b»ng con m¾t cña nhµ qu¶n lý, víi tÇm nh×n chiÕn lîc hµm
chøa phÐp biÖn chøng s©uc. ¤ng lu«n lu«n muèn thay thÕ héi b»ng
héi kh¸c tèt h¬n. Bëi vËy «ng ®· nãi” “Sù ph¸t triÓn cuéc ®Êu tranh cña
c¸c mÆt ®èi lËp”.
LÞch ph¸t triÓn cña triÕt häc lÞch ph¸t triÓn cña t duy triÕt häc
g¾n liÒn víi cuéc ®Êu tranh cña hai ph¬ng ph¸p t duy: BiÖn chøng siªu
h×nh. ChÝnh cuéc ®Êu tranh l©u dµi cña hai ph¬ng ph¸p nµy ®· thóc ®Èy t duy
triÕt häc ph¸t triÓn hoµn thiÒn dÇn víi th¾ng lîi cña t duy biÖn chøng duy
vËt.
TriÕt häc khi nãi ®Õn ph¸t triÓn th× lu«n c ý ®Õn nguån gèc ®éng
lùc cña ph¸t triÓn vµ khuynh híng cña sù ph¸t triÓn.
®ßi hái cña c¸c yÕu kh¸ch quan trong ph¸t triÓn cña vËt
hiÖn tîng ®ã lµ m©u thuÉn tÊt yÕu biÖn chøng. PhÐp biÖn chøng nãi r»ng:
vËt nµo còng mÆt tr¸i ngîc, còng chøa ®éng m©u thuÉn bªn trong cña nã,
b¶n th©n sù vËt, c¶ trong tù nhiªn vµ trong x· héi.
Trong c¸c mÆt ®èi lËp bao giê còng ®Êu tranh g¹t lÉn nhau.
PhÐp biÖn chøng ®· m thÊy thÊp nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp. C¸c mÆt ®èi
lËp tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau mµ lÉn vµo nhau, th©m nhËp trong nhau, mÆt
1
TL Triết: Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập 9 10 827