Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Sinh viên và thất nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LêI NãI §ÇU
Tõ ngµy ®Êt níc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh tÕ , chuyÓn tõ kinh tÕ tËp trung
sang c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn
®Êt níc còng cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt níc
nhiÒu thµnh tùu vÒ kinh tÕ còng nh x· héi. Nhng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn
®Ò th× c¬ chÕ thÞ trêng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc th× còng cßn nh÷ng mÆt cha
®îc : Mét trong nh÷ng mÆt cha ®îc ®ã lµ nh÷ng mÆt ®ã lµ t×nh tr¹ng sinh
viªn ra trêng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò x· héi mµ gÇn nh kh«ng cã
trong nÒn kinh tÕ bao cÊp.
§Êt níc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn tõ lao ®éng, mµ sinh viªn lµ lùc lîng
lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo vµ ®îc ®µo t¹o. V× vËy ®©y lµ nguån nh©n
lùc rÊt quan träng cÇn ®îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶.
T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sÏ ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i
ch¨ng lµ:
- Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy mét cao cña
c«ng viÖc, do chÊt lîng ®µo t¹o thÊp cña c¸c trêng ®¹i häc,cao ®¼ng ?
- Do lîng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ?
- Do chÝnh s¸ch cña nhµ níc cha hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ?
- Do sù chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng
xa, khã kh¨n ?
VÊn ®Ò nµy ®îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× mçi ngêi cã mét
quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ v× vÒ mÆt nhËn thøc chñ thÓ cha
nh×n nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt
®Þnh.Do vËy bµi tiÓu luËn nµy em sÏ vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt
häc M¸c _ Lª Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò vµ ®a ra mét vµi gi¶i
ph¸p.

PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau :
Ch¬ng I : PhÇn néi dung
I.

Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin

II.

Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp.

III.

Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò

Ch¬ng II : KÕt luËn vµ mét sè gi¶i ph¸p
Trong lÇn viÕt nµy bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm
khuyÕt. Em kÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o
®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau. Em còng xin ch©n
thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn
thµnh tèt bµi tiÓu luËn nµy.

Ch¬ng I : PhÇn néi dung
I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc Mac _ Lª Nin
Trong sù tån t¹i cña thÕ giíi quanh ta, mäi sù vËt vµ hiÖn tîng ®Òu cã mèi
liªn hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau chø kh«ng t¸ch rêi nhau, c« lËp nhau.
Nh chóng ta ®· biÕt “ Quan ®iÓm toµn diÖn” lµ quan ®iÓm ®îc rót ra...
LêI NãI §ÇU
LêI NãI §ÇU
Tõ ngµy ®Êt níc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh, chuyÓnkinh tÕ tËp trung
sang chÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, do ho¹ch ®éngch to¸n nªn
®Êt níc còng nhiÒu thay ®æi. thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt níc
nhiÒu thµnh tùu vÒ kinh tÕ còng nh x· héi. Nhng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn
®Ò th× c¬ chÕ thÞ trêng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc th× còng cßn nh÷ng mÆt cha
®îc : Mét trong nh÷ng mÆt cha ®îc ®ã nh÷ng mÆt ®ã lµ nh tr¹ng sinh
viªn ra trêng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò héi gÇn nh kh«ng
trong nÒn kinh tÕ bao cÊp.
§Êt níc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn lao ®éng, mµ sinh viªn lùc lîng
lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo ®îc ®µo t¹o. vËy ®©y nguån nh©n
lùc rÊt quan träng cÇn ®îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶.
nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sÏ ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ, héi cña ®Êt níc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i
ch¨ng lµ:
- Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy mét cao cña
c«ng viÖc, do chÊt lîng ®µo t¹o thÊp cña c¸c trêng ®¹i häc,cao ®¼ng ?
- Do lîng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ?
- Do chÝnh s¸ch cña nhµ níc cha hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ?
- Do chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng
xa, khã kh¨n ?
VÊn ®Ò nµy ®îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau mçi ngêi mét
quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ mÆt nhËn thøc c thÓ cha
nh×n nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt
®Þnh.Do vËy bµi tiÓu luËn nµy em vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt
häc M¸c _ Lª Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò vµ ®a ra mét vµi gi¶i
ph¸p.
TL Triết: Sinh viên và thất nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Sinh viên và thất nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Sinh viên và thất nghiệp 9 10 146