Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn TriÕt

Môc lôc
Lêi më ®Çu........................................................................................................................2
Néi dung............................................................................................................................3
I. Hiªn tr¹ng cña vÊn ®Ò v¨n ho¸ xe buýt ë Hµ Néi hiÖn nay vµ mét sè nguyªn
nh©n...............................................................................................................................3
1. VÒ phÝa nhµ xe........................................................................................................3
2. VÒ phÝa hµnh kh¸ch................................................................................................5
II. Mét sè ®iÒu kiÖn thóc ®Èy viÖc x©y dùng thµnh c«ng v¨n ho¸ xe buýt Hµ Néi. 6
1. VÒ phÝa Tæng c«ng ty VËn t¶i Hµ Néi...................................................................6
2. VÒ phÝa hµnh kh¸ch................................................................................................6
KÕt luËn........................................................................................................................8
Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................................9

1

TiÓu luËn TriÕt

Lêi më ®Çu
X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n ngµy cµng
t¨ng nhÊt lµ nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng d©n c nh tai ®Þa bµn Hµ Néi. Vµ
giao th«ng ®« thÞ ®· trë thµnh mét chñ ®Ò nãng báng cña c¶ níc nãi chung
vµ Hµ Néi nãi riªng. ViÖc c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi ®a c¸c tuyÕn xe buýt vµo
ho¹t ®éng ®· trë thµnh mét tÊt yÕu kh¸ch quan, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña
®«ng ®¶o ngêi d©n, gãp phÇn c¶i thiÖn ¸ch t¾c vµ tai n¹n giao th«ng.
Víi kiÕn thøc triÕt häc nhá bÐ cña m×nh, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“X©y dùng v¨n ho¸ xe buýt Hµ Néi - Kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc ”. V× thêi gian
vµ tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp, ch¾c ch¾n bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em
rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

TiÓu luËn TriÕt

PhÇn néi dung
I- HiÖn tr¹ng cña vÊn ®Ò v¨n ho¸ xe buýt ë Hµ Néi hiÖn nay vµ mét sè nguyªn nh©n.

1. VÒ phÝa nhµ xe
Dï ë bÊt cø n¬i ®©u chóng ta còng cÇn ph¶i c xö cã v¨n ho¸, nhÊt lµ trªn xe
buýt n¬i tËp trung nhiÒu tÇng líp vµ ®é tuæi kh¸c nhau. §iÒu nµy ®ßi hái mçi chóng ta
c¶ hµnh kh¸ch lÉn vÒ phÝa nhµ xe cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó x©y dùng mét nÒn v¨n
ho¸ xe buýt ngµy cµng tiªn tiÕn vµ lµnh m¹nh.
Tríc hÕt vÒ phÝa nhµ xe,Tæng...
TiÓu luËn TriÕt
Môc lôc
Lêi më ®Çu........................................................................................................................2
Néi dung............................................................................................................................3
I. Hiªn tr¹ng cña vÊn ®Ò v¨n ho¸ xe buýt ë Hµ Néi hiÖn nay vµ mét sè nguyªn
nh©n...............................................................................................................................3
1. VÒ phÝa nhµ xe........................................................................................................3
2. VÒ phÝa hµnh kh¸ch................................................................................................5
II. Mét sè ®iÒu kiÖn thóc ®Èy viÖc x©y dùng thµnh c«ng v¨n ho¸ xe buýt Hµ Néi. 6
1. VÒ phÝa Tæng c«ng ty VËn t¶i Hµ Néi...................................................................6
2. VÒ phÝa hµnh kh¸ch................................................................................................6
KÕt luËn........................................................................................................................8
Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................................9
1
TL Triết: Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TL Triết: Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp 9 10 824