Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ HH ở cty TMTH Nam Định

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c doanh nghiÖp níc ta chuyÓn sang ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã quyÒn tù chñ trong kinh doanh vµ tù
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do vËy cÇn ph¶i cã sù ®æi míi
trong nhËn thøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ x· héi v× vËy tiªu thô hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò cèt yÕu
cña c¸c doanh nghiÖp vµ nã ®îc coi nh lµ m¹ch m¸u cña ho¹t ®éng lu th«ng hµng
ho¸. QuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù
ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,
nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· ra ®êi vµ ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi vai trß trung t©m lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.
Sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh
trªn thÞ trêng ngµy cµng phøc t¹p quyÕt liÖt h¬n. §ßi hái c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i
muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn linh ho¹t vµ n¨ng ®éng trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng
kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cñau cÇu thÞ trêng.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c CTTMTH tØnh Nam ®Þnh ®· h×nh
thµnh vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th¬ng trêng.
Víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ kinh doanh hµng ho¸ c«ng ty ®· cè g¾ng ®¸p øng
ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng. ChÝnh nhê vËy mµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña
c«ng ty ®îc n©ng lªn qua c¸c n¨m. tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc ho¹t
®éng tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm tån t¹i cÇn kh¾c phôc.
Tõ nhËn thøc vÒ t×nh hinh thùc tÕ kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian thùc
tËp, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc ®µo t¹o ë trêng cïng víi sù gióp ®ì cña khoa
QTDN- T§HTM, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn CTTMTH tØnh nam ®Þnh vµ nhÊt lµ sù
gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o THS : NguyÔn Thanh Nhµn. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
"§Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty th¬ng m¹i tæng hîp tØnh Nam §Þnh”
lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Th¹c sÜ: NguyÔn Thanh Nhµn ®· tËn t×nh
gióp dì ®éng viªn khÝch lÖ em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« chó anh chÞ trong c«ng ty TMTH tØnh Nam §Þnh
®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em vµ cung cÊp c...
Lêi më ®Çu
Cïng víi chuyÓn ®æi cña nÒn kinh sang ho¹t ®éng theo chÕ thÞ trêng
sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c doanh nghiÖp n-
íc ta chuyÓn sang ho¹ch to¸n kinh ®éc lËp quyÒn chñ trong kinh doanh
chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do vËy cÇn ph¶i ®æi míi
trong nhËn thøc qu¶n kinh héi vËy tiªu thô hµng ho¸ vÊn ®Ò cèt yÕu
cña c¸c doanh nghiÖp vµ ®îc coi nh m¹ch m¸u cña ho¹t ®éng lu th«ng hµng
ho¸. QuyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ®éng lùc thóc ®Èy
ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,
nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· ra ®êi ®· kh¼ng ®Þnh trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi vai trß trung t©m lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.
ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh
trªn thÞ trêng ngµy cµng phøc t¹p quyÕt liÖt h¬n. §ßi hái c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i
muèn tån t¹i ph¸t triÓn cÇn linh ho¹t n¨ng ®éng trong viÖc chøc ho¹t ®éng
kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cñau cÇu thÞ trêng.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c CTTMTH tØnh Nam ®Þnh ®· h×nh
thµnh ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn kh¼ng ®Þnh trÝ cña m×nh trªn th¬ng trêng.
Víi chøc n¨ng nhiÖmchñ yÕu lµ kinh doanh hµng ho¸ c«ng ty ®· cè g¾ng ®¸p øng
ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng. ChÝnh nhê vËy hiÖu qu¶ kinh doanh cña
c«ng ty ®îc n©ng lªn qua c¸c n¨m. tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc ho¹t
®éng tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm tån t¹i cÇn kh¾c phôc.
nhËn thøc t×nh hinh thùc kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian thùc
tËp, trªn së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc ®µo t¹o ë trêng cïng víi gióp ®ì cña khoa
QTDN- T§HTM, cña c¸n c«ng nh©n viªn CTTMTH tØnh nam ®Þnh nhÊt
gióp ®ì tËn nh cña gi¸o THS : NguyÔn Thanh Nhµn. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
"§Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty th¬ng m¹i tæng hîp tØnh Nam §Þnh
lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o Th¹c sÜ: NguyÔn Thanh Nhµn ®· n t×nh
gióp dì ®éng viªn khÝch lÖ em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« chó anh chÞ trong c«ng ty TMTH tØnh Nam §Þnh
®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em vµ cung cÊp cho em sè liÖu cã liªn quan.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
1
TL Triết: Tiêu thụ HH ở cty TMTH Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ HH ở cty TMTH Nam Định - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ HH ở cty TMTH Nam Định 9 10 706