Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sao Vàng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu

Trong ho¹t ®éng kinh doanh, chiÕn lîc tiªu thô hµng hãa hîp lý sÏ
lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh an toµn, t¨ng cêng kh¶ n¨ng liªn kÕt trong
kinh doanh, gi¶m ®îc sù c¹nh tranh vµ lµm cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng hãa
®îc nhanh chãng. ChiÕn lîc tiªu thô sÏ gióp cho doanh nghiÖp tiÕp cËn thÞ trêng, tiªu thô ®îc s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc
biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng nh hiÖn nay, ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ®·
quen víi chÕ ®é bao cÊp th× viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm
hîp lý lµ rÊt cÇn thiÕt.
C«ng ty cao su Sao vµng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trong thêi kú
thùc hiÖn chÕ ®é bao cÊp, C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm theo kÕ
ho¹ch vµ gi¸ thµnh quy ®Þnh cña Nhµ níc. V× vËy, khi Nhµ níc xãa bá c¬
chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc, C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn,
C«ng ty ®· chñ ®éng kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é
tay nghÒ cho c«ng nh©n, ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ ®· x©y
dùng ®îc cho m×nh mét chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tõng bíc tiÕp cËn thÞ
trêng, t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm.
XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò ®ã, bµi viÕt ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi: "Ho¹t ®éng
tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty cao su Sao vµng - Thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p".

1

KÕt cÊu cña bµi viÕt, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cao su Sao vµng.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cao
su Sao vµng.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm cña C«ng ty cao su Sao vµng.

2

ch¬ng 1:

Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty
cao su Sao vµng
1.1.sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1.1.Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn
C«ng ty Cao su Sao Vµng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc thuéc
Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam, chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®îc chÕ
t¹o tõ cao su.
C«ng ty ®îc thµnh lËp tõ ngµy 23/05/1960 víi c¸i tªn: Nhµ m¸y Cao
su Sao Vµng Hµ Néi . Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, nhiÖm vô chñ yÕu
cña C«ng ty lóc ®ã lµ s¶n xuÊt s¨m lèp « t« xe ®¹p. Trong thêi kú nµy Nhµ níc ®ang thùc hiÖn chÕ ®é bao cÊp, c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty (lóc ®ã lµ
Nhµ m¸y cao su Sao vµng Hµ Néi) s¶n xuÊt vµ tiªu thô theo kÕ ho¹ch víi gi¸
thµnh quy ®Þnh cña Nhµ níc. H×nh thøc ph©n phèi kh«ng réng r·i mµ theo c¬
chÕ bao cÊp, do ®ã C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· chñ ®éng kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc
qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng ...
lêi më ®Çu
Trong ho¹t ®éng kinh doanh, chiÕn lîc tiªu thô hµng hãa hîp
lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh an toµn, t¨ng cêng kh¶ n¨ng liªn kÕt trong
kinh doanh, gi¶m ®îc c¹nh tranh lµm cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng hãa
®îc nhanh chãng. ChiÕn lîc tiªu thô sÏ gióp cho doanh nghiÖp tiÕp cËn thÞ tr-
êng, tiªu thô ®îc s¶n phÈm n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc
biÖt trong chÕ thÞ trêng nh hiÖn nay, ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ®·
quen víi chÕ ®é bao cÊp th× viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm
hîp lý lµ rÊt cÇn thiÕt.
C«ng ty cao su Sao vµng mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trong thêi
thùc hiÖn c ®é bao cÊp, C«ng ty s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm theo
ho¹ch gi¸ thµnh quy ®Þnh cña Nhµ níc. vËy, khi Nhµ níc xãa
chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc, C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn,
C«ng ty ®· chñ ®éng kiÖn toµn m¸y chøc qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é
tay nghÒ cho c«ng nh©n, ®Çu t ®æi míi trang thiÕt c«ng nghÖ ®· x©y
dùng ®îc cho m×nh mét chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tõng bíc tiÕp cËn thÞ
trêng, t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm.
XuÊt ph¸t vÊn ®Ò ®ã, bµi viÕt ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi: "Ho¹t ®éng
tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty cao su Sao vµng - Thùc tr¹ng gi¶i
ph¸p".
1
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sao Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sao Vàng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sao Vàng 9 10 536