Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Kim khí HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
KÓ tõ khi níc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp chung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, m«i trêng c¹nh tranh ë ViÖt Nam ngµy
cµng ngay g¾t h¬n, thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp níc ta n¨ng ®éng, tÝch cùc
h¬n trong c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. Trong ®ã mét thay ®æi tÝch cùc nhÊt lµ
c¸c doanh nghiÖp cè g¾ng ®Èy m¹nh tiªu thô coi kh¸ch hµng lµ trung t©m
cña mäi chÝnh s¸ch vµ lu«n t×m c¸ch ®Ó phôc vô hä mét c¸ch tèt nhÊt. HiÖn
nay, c¸c doanh nghiÖp dïng mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm dï
møc ®é cßn rÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh, c¸c doanh
nghiÖp cÇn nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c tiªu thô cã mét vai trß quan träng trong
sù thµnh c«ng cña hä. Mét s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ thÝch hîp vµ
s½n cã víi kh¸ch hµng vÉn cã thÓ kh«ng ®îc hä chó ý vµ t×m mua gi÷a rÊt
nhiÒu s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c. Muèn cã møc tiªu thô cao, s¶n phÈm ph¶i
lµm cho kh¸ch hµng biÕt sù cã mÆt cña nã trªn thÞ trêng, ph¶i nªu ®îc v×
sao hä nªn mua nã chø kh«ng ph¶i c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c vµ ph¶i
thuyÕt phôc ®îc hä nªn mua nã cµng nhanh cµng tèt. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch
nµy cßn t¹o ra ®îc sù hîp t¸c vµ hç trî tõ phÝa nh÷ng ngêi trung gian, t¹o ra
sù nç lùc lín h¬n cña lùc lîng b¸n hµng vµ gióp x©y dùng mét h×nh ¶nh
thuËn lîi h¬n cho c«ng ty. V× tiªu thô s¶n phÈm cã vai trß quan träng nh
vËy nªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c
tiªu thô s¶n phÈm" víi môc ®Ých vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo
thùc tiÔn ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh, ®ång thêi cã nh÷ng ý kiÕn ®Ò suÊt
®Ó c«ng ty xem xÐt nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n chÝnh s¸ch nµy. Bµi viÕt
®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh nh sau:
Ch¬ng I: §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm - yÕu tè sèng cßn ®èi víi
doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty Kim
khÝ Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm
trong thêi gian tíi

1

V× lµ lÇn ®Çu tiªn vËn dông lý luËn víi thùc tiÔn ®Ó nghiªn cøu nªn
chuyªn ®Ò sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong cã sù gãp ý, nhËn xÐt
cña thÇy c« gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS -TS
TrÇn ChÝ Thµnh xin c¶m ¬n c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Kim
khÝ Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Hµ Néi, th¸ng 04 n¨m 2002
Sinh viªn
§oµn Hång Quang

2

Ch¬ng I
§Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm - yÕu tè
sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp
I. ThÞ trêng vµ tiªu thô s¶n phÈm.

1. Quan niÖm vÒ thÞ trêng.
a. Nh÷ng kh¸i niÖm truyÒn thèng:
Tõ l©u ngêi ta ®· kh¸ quen thuéc víi nh÷ng kinh nghiÖ...
Lêi më ®Çu
KÓ tõ khi níc ta chun tõ c¬ chÕ qn lý p chung sang chÕ t tr-
êng qn lý cña Nhµ níc, m«i trêng nh tranh ë ViÖt Nam ngµy
ng ngay t n, thóc ®Èy c doanh nghiÖp níc ta n¨ng ®éng, tÝch c
n trong c¸c ht ®éng cña m×nh. Trong ®ã mét thay ®æi ch cùc nhÊt lµ
c¸c doanh nghiÖp g¾ng ®Èy m¹nh tiªu t coi kch ng trung t©m
a mäi cnh ch ln m c¸ch ®Ó pc vô hä t c¸ch tèt nhÊt. HiÖn
nay, c doanh nghp dïng i biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm dï
c ®é n rÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tiÕn nh, c doanh
nghp n nn thÊy r»ng ng t¸c tu t cã mét vai trß quan träng trong
tnh c«ng a hä. Mét sn phÈm cã chÊt lîng t, gi¸ tch hîp
n i kch ng n cã thÓ kh«ng ®îc hä chó ý t×m mua gi÷a rÊt
nhiÒu sn pm cïng lo¹i kh¸c. Muèn cã møc tiªu thô cao, sn pm phi
m cho kh¸ch ng biÕt t cña trªn thÞ trêng, phi u ®îc
sao hä n mua nã chø kh«ng ph¶i c¸c sn pm ng li kh¸c vµ phi
thut phôc ®îc hä nªn mua ng nhanh cµng tèt. Ngi ra, chÝnh s¸ch
y cßn t¹o ra ®îc hîp t¸c hç trî tõ phÝa nh÷ng ngêi trung gian, o ra
nç lùc lín h¬n cña lùc lîng n hµng vµ gióp x©y ng mét h×nh nh
thn i h¬n cho ng ty. V× tiªu thô n phÈm vai trß quan träng nh
y nªn em qut ®Þnh chän ®Ò tµi "Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c
tiªu thô s¶n phÈm" i môc ®Ých vËn ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo
thùc tiÔn ®Ó ng cao hu biÕt a m×nh, ®ång thêi cã nh÷ng ý kn ®Ò suÊt
®Ó ng ty xem xÐt nm sö dông hiÖu qu n chÝnh ch nµy. i viÕt
®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh nh sau:
Ch ¬ng I: §Èy m¹nh tiªu thô n phÈm - yÕu sèng cßn ®èi víi
doanh nghiÖp
Ch ¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm i C«ng ty Kim
khÝ Hµ Néi
Ch ¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy nh tiªu thô s¶n phÈm
trong thêi gian tíi
1
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Kim khí HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Kim khí HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Kim khí HN 9 10 907