Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty May Thăng Long 

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 1 lần
/..lêi nãi ®Çu

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu biÕn ®æi
quan träng theo chiÒu hø¬ng tÝch cùc ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch
duy nhÊt lµ doanh nghiÖp ph¶i thÊy ®îc sù thay ®æi cña m«i trêng kinh
doanh cã t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ho¸ lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra
®Ó b¸n nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh trong ch¬ng tr×nh ho¹t
®éng cña ngêi s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp. Do ®ã tiªu thô s¶n
phÈm s¶n xuÊt ra lµ mét kh©u quan träng.Cña t¸i s¶n xuÊt x· héi. Qu¸
tr×nh tiªu thô s¶n phÈm chØ kÕt thóc khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi
mua vµ ngêi b¸n ®· diÔn ra vµ quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®· thay ®æi .
Th«ng qua c«ng t¸c tiªu thô mµ ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶
cña c¸c qu¸ tr×nh tríc ®ã nh nghiªn cøu thÞ trêng , qu¶n lý s¶n phÈm
qu¶n lÝ chÊt lîng, qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, chiÕn lîc gi¸...
Mçi doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn
thÞ trêng bao giê còng ®Ó ra cho m×nh môc tiªu nhÊt ®Þnh ,cã nhiÒu
môc tiªu ®Ó cho doanh nghiÖp phÊn ®Êu nh lîi nhuËn, vÞ thÕ, an toµn...
Trong ®ã môc tiªu lîi nhuËn, cã thÓ ®îc coi lµ hµng ®Çu ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu mµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n quan t©m tíi ba vÊn ®Ò
träng t©m cña s¶n xu©t kinh doanh mµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm
chiÕm gi÷ mét vai trß rÊt quan träng. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi
cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cu¶
doanh nghiÖp, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . ChØ cã tiªu thô ®îc s¶n
Trang

1

phÈm hµng ho¸ cña m×nh th× míi thùc hiÖn ®îc gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö
dông.Tiªu thô lµ cÇu nèi cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.
Còng nh mäi doanh nghiÖp trong c¬ trÕ thÞ trêng ®Ó kinh doanh
cã hiÖu qu¶ c«ng ty may th¨ng long cã trô së chÝnh t¹i (250 MINH
KHAI- Hµ Néi ) ®· cã c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng vµ thóc ®Èy vÒ
viÖc tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu
dïng.
Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng Ty May Th¨ng Long ®· ®¹t ®îc
nh÷ng kÕt qu¶ to lín trong viÖc më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng, t¹o ®îc mét Ên tîng tèt ®Ñp, mét t©m lý tin tëng cña kh¸ch hµng vÒ phÝa
m×nh.
HiÖn nay c«ng ty may th¨ng long vµ c¸c chi nh¸nh cña m×nh t¹i H¶i Phßng
vµ Nam §Þnh ®ang ph¶i thùc hiÖn m¹nh mÏ ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng
kh¾c nghiÖt, nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®ßi hái
ph¶i cã nhiÒu biÕn chuyÓn m¹nh mÏ nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c.

Chuyªn ®Ò nµy ®îc chia thµnh c¸c phÇn nh sau :
PhÇn I : Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô ...
/..lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh níc ta cã nhiÒu biÕn ®æi
quan träng theo chiÒu hø¬ng tÝch cùc ®Ó thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch
duy nhÊt lµ doanh nghiÖp ph¶i thÊy ®îc sù thay ®æi a m«i trêng kinh
doanh cã t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ho¸ lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra
®Ó b¸n nh»m thùc hiÖn nh÷ng c tiªu ®· ®Þnh trong ch¬ng tr×nh ho¹t
®éng cña ngêi s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp. Do ®ã tiªu thô s¶n
phÈm s¶n xuÊt ra mét kh©u quan träng.Cña t¸i s¶n xuÊt héi. Qu¸
tr×nh tiªu thô s¶n phÈm chØ kÕt thóc khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi
mua ngêi b¸n ®· diÔn ra quyÒn h÷u hµng ho¸ ®· thay ®æi .
Th«ng qua c«ng t¸c tiªu thô mµ ngêi ta thÓ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶
cña c¸c qu¸ tr×nh tríc ®ã nh nghiªn cøu thÞ trêng , qu¶n s¶n phÈm
qu¶n lÝ chÊt lîng, qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, chiÕn lîc gi¸...
Mçi doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn
thÞ trêng bao giê còng ®Ó ra cho m×nh môc tiªu nhÊt ®Þnh ,cã nhiÒu
môc tiªu ®Ó cho doanh nghiÖp phÊn ®Êu nh lîi nhuËn, vÞ thÕ, an toµn...
Trong ®ã môc tiªu lîi nhuËn, cã thÓ ®îc coi lµ hµng ®Çu ®Ó ®¹t ®-
îc môc tiªu doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n quan t©m i ba vÊn ®Ò
träng t©m cña s¶n xu©t kinh doanh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm
chiÕm gi÷ mét vai trß rÊt quan träng. Tiªu thô s¶n phÈm kh©u cuèi
cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, yÕu quyÕt ®Þnh n t¹i cu¶
doanh nghiÖp, ph¸t triÓn a doanh nghiÖp . ChØ tiªu thô ®îc s¶n
Trang
1
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty May Thăng Long  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty May Thăng Long  - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty May Thăng Long  9 10 1