Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thực phẩm miền Bắc

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng M¹i
môc lôc

Môc lôc.....................................................................................................................1
môc lôc..................................................................................................................... 1
lêi më ®Çu................................................................................................................. 3
mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë mét doanh nghiÖp....5
I. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
mét doanh nghiÖp.............................................................................................5
1.Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm..............................................................5
2. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp ................................................................................7
II. Néi dung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ......................9
1. Ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô...................................10
2. X©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ hoÆch tiªu thô s¶n phÈm: ................................12
3. X©y dùng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm:................................................15
4. Tæ chøc xóc tiÕn yÓm trî ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm:...........................21
5. Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm .......................................................................26
6. DÞch vô kh¸ch hµng sau khi b¸n hµng .....................................................28
7. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm.........................................29
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp ............................................................................................................32
1. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh .................................................32
2. TiÒm lùc cña doanh nghiÖp ...................................................................36
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c.38
I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c...............................................38
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty .......................................38
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c......................40
3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c.. 42
4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Th¬ng M¹i
môc lôc
Môc lôc.....................................................................................................................1
môc lôc.....................................................................................................................1
lêi më ®Çu.................................................................................................................3
mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë mét doanh nghiÖp....5
I. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
mét doanh nghiÖp.............................................................................................5
1.Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm..............................................................5
2. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp ................................................................................7
II. Néi dung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ......................9
1. Ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô...................................10
2. X©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ hoÆch tiªu thô s¶n phÈm: ................................12
3. X©y dùng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm:................................................15
4. Tæ chøc xóc tiÕn yÓm trî ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm:...........................21
5. Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm .......................................................................26
6. DÞch vô kh¸ch hµng sau khi b¸n hµng .....................................................28
7. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm.........................................29
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp ............................................................................................................32
1. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh .................................................32
2. TiÒm lùc cña doanh nghiÖp ...................................................................36
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c.38
I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c...............................................38
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty .......................................38
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c......................40
3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c.. 42
4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c.......43
Tæng sè lao ®éng .........................................................................................45
Chuyªn m«n.................................................................................................45
ii. ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c47
iii. ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty thùc phÈm
miÒn b¾c..........................................................................................................52
1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ..................................52
D©n c............................................................................................................54
2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
C«ng ty thùc phÈm MiÒn b¾c.......................................................................56
1
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thực phẩm miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thực phẩm miền Bắc - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thực phẩm miền Bắc 9 10 336