Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. §Æt vÊn ®Ò hiÖn nay
1. TÝnh cÊp thiÕt
HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc, muèn vËy cÇn cã nÒn kinh tÕ t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn
cao. Trong ®ã nhu cÇu vÒ vèn lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ® îc coi lµ yÕu tè
hµng ®Çu, lµ tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ.§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII cña ®¶ng ®· ®Ò ra: “®Ó c«ng nghiÖp ho¸hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cÇn huy ®éng nhiÒu nguån vèn s½n cã víi sö
dông vèn cã hiÖu qu¶, trong ®ã nguån vèn trong n íc lµ quyÕt ®Þnh
nguån vèn bªn ngoµi lµ quan träng...”. TÝn dông ra ®êi rÊt sím, ra
®êi khi x· héi b¾t ®Çu cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chÕ ®é së
h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt. TÝn dông ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë
nhiÒu nÒn kinh tÕ víi c¸c møc ®é ph¸t triÓn kh¸c nhau. §Æc biÖt
hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t
triÓn m¹nh mÏ, cïng víi sù tån t¹i c¸c mèi quan hÖ cung- cÇu vÒ
hµng ho¸, vËt t, søc lao ®éng th× quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn vèn ®·
xuÊt hiÖn vµ ngµy mét ph¸t triÓn nh mét ®ßi hái cÇn thiÕt kh¸ch
quan cña nÒn kinh tÕ nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiÕt kiÖm vµ ®Çu t . Nhµ
níc ®· sö dông tÝn dông nh mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng
c¸c ®ßn bÉy kinh tÕ ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n. Muèn t×m hiÓu râ

vÒ tÝn dông t«i ®· chän viÕt ®Ò tµi: “ TÝn

dông: c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam ” .
2. Môc tiªu nghiªn cøu
-

Gãp phÇn hÖ thèng ho¸ c¬ së lÝ luËn vÒ tÝn dông.

-

Ph©n tÝch t×nh h×nh tÝn dông ë ViÖt Nam.

-

§a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t
®éng tÝn dông.

1

II. Nghiªn cøu tæng quan
1. C¬ së lÝ luËn vÒ tÝn dông
1.1. Kh¸i niÖm:
TÝn dông lµ quan hÖ vay m în lÉn nhau theo nguyªn t¾c cã
hoµn tr¶.
Danh tõ tÝn dông dïng ®Ó chØ mét sè hµnh vi kinh tÕ rÊt phøc
t¹p nh: b¸n chÞu hµng ho¸, cho vay, chiÕt khÊu, b¶o hµnh,ký th¸c,
ph¸t hµnh giÊy b¹c.
Trong mçi mét hµnh vi tÝn dông cã hai bªn cam kÕt víi nhau
nh sau:
- Mét bªn th× trao ngay mét sè tµi ho¸ hay tiÒn tÖ
- Cßn mét bªn kia cam kÕt sÏ hoµn l¹i nh÷ng ®èi kho¶n cña sæ
tµi ho¸ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ theo mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt
®Þnh nµo ®ã.
Nhµ kinh tÕ ph¸p, «ng Louis Baudin, ®· ®Þnh nghÜa tÝn dông
nh lµ “ Mét sù trao ®æi tµi ho¸ hiÖn t¹i lÊy mét tµi hãa t ¬ng lai”. ë
®©y yÕu tè thêi gian ®· xen lÉn vµo vµ còng v× cã sù xen lÉn ®ã cho
nªn cã thÓ cã sù bÊt tr¾c, rñi ro x¶y ra vµ cÇn cã sù tÝn nhiÖm cña
hai bªn ®¬ng sù ®èi víi nhau. Hai bªn ® ¬ng sù dùa vµo sù tÝn nhiÖm,
sö dông sù tÝn nhiÖm cña nhau v× vËy míi cã danh tõ thuËt ng÷ tÝn
dông. Nh÷ng hµnh vi ...
I. §Æt vÊn ®Ò hiÖn nay
1. TÝnh cÊp thiÕt
HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc, muèn vËy cÇn cã nÒn kinh tÕ t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn
cao. Trong ®ã nhu cÇu vÒ vèn lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ® îc coi lµ yÕu tè
hµng ®Çu, lµ tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ.§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII cña ®ng ®· ®Ò ra: ®Ó c«ng nghiÖp ho¸-
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cÇn huy ®éng nhiÒu nguån vèn s½n cã víi sö
dông vèn cã hiÖu qu, trong ®ã nguån vèn trong n íc lµ quyÕt ®Þnh
nguån vèn bªn ngoµi lµ quan träng.... TÝn dông ra ®êi rÊt sím, ra
®êi khi x· héi b¾t ®Çu cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chÕ ®é së
h÷u t nh©n vÒ t liÖu sn xuÊt. TÝn dông ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë
nhiÒu nÒn kinh tÕ víi c¸c møc ®é ph¸t triÓn kh¸c nhau. §Æc biÖt
hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, nÒn sn xuÊt hµng ho¸ ph¸t
triÓn m¹nh mÏ, cïng víi sù tån t¹i c¸c mèi quan hÖ cung- cÇu vÒ
hµng ho¸, vËt t, søc lao ®éng th× quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn vèn ®·
xuÊt hiÖn vµ ngµy mét ph¸t triÓn nh mét ®ßi hái cÇn thiÕt kh¸ch
quan cña nÒn kinh tÕ nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiÕt kiÖm vµ ®Çu t . Nhµ
níc ®· sö dông tÝn dông nh mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng
c¸c ®ßn bÉy kinh tÕ ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n. Muèn t×m hiÓu râ vÒ tÝn dông t«i ®· chän viÕt ®Ò tµi: TÝn
dông: c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam .
2. Môc tiªu nghiªn cøu
- Gãp phÇn hÖ thèng ho¸ c¬ së lÝ luËn vÒ tÝn dông.
- Ph©n tÝch t×nh h×nh tÝn dông ë ViÖt Nam.
- §a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu cña ho¹t
®éng tÝn dông.
1
TL Triết: Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN 9 10 244