Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tín dụng ngân hàng đối với KT hộ SX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ngI
Kinh tÕ hé s¶n xuÊt vµ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé s¶n xuÊt
I. Kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
1. Vai trß cña n«ng nghiÖp n«ng th«n níc ta.
N«ng nghiÖp n«ng th«n cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng ®èi víi nÒn
kinh tÕ quèc d©n. Níc ta h¬n 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n vµ h¬n 70%
lao ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, hµng n¨m n«ng nghiÖp s¶n xuÊt ra
h¬n 40% tæng s¶n phÈm x· héi vµ 50% gi¸ trÞ thu nhËp quèc d©n.
Vai trß cña n«ng nghiÖp n«ng th«n cßn thÓ hiÖn ë viÖc xuÊt khÈu c¸c
n«ng s¶n cã ¶nh hëng ®Õn kim ngh¹ch xuÊt khÈu víi mét thÕ m¹nh vÒ
®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, thiªn nhiªn, thêi tiÕt vµ khÝ hËu, nªn n«ng nghiÖp n íc
ta cã thÓ s¶n xuÊt ra nhiÒu n«ng s¶n thùc phÈm cao cÊp gãp phÇn cho
xuÊt khÈu. Tæng s¶n lîng n«ng nghiÖp kÓ n¨m 1990 trë l¹i ®©u t¨ng ®¸ng
kÓ, trong ®ã næi bËt nhÊt lµ l¬ng thùc.
N¨m 1990 s¶n lîng l¬ng thùc lµ 21,49 triÖu tÊn.
N¨m 1991 s¶n lîng l¬ng thùc lµ 21,99 triÖu tÊn
N¨m 1992 s¶n lîng l¬ng thùc lµ 24,20 triÖu tÊn
N¨m 1993 s¶n lîng l¬ng thùc lµ 24,50 triÖu tÊn
N¨m 1997 s¶n lîng l¬ng thùc lµ 30,50 triÖu tÊn, xuÊt khÈu 3,6
triÖu tÊn ®øng hµng thø 3 sau Mü vµ Th¸i lan.
N¨m 1998 s¶n lîng l¬ng thùc lµ 31,85 triÖu tÊn, xuÊt khÈu 3,8 triÖu
tÊn ®øng thø 2 sau Th¸i lan.
Tõ chç ®éc canh c©y l¬ng thùc tíi c¬ cÊu s¶n xuÊt c©y n«ng nghiÖp
®· chuyÓn sang kÕt hîp ch¨n nu«i, tû träng s¶n lîng ngµnh ch¨n nu«i
chiÕm gÇn 30% s¶n lîng n«ng nghiÖp.
Hµng n¨m, níc ta trång thªm ®îc 1020 ha rõng tËp trung, 400 triÖu c©y
ph©n t¸n, khai th¸c trªn 3triÖu mÐt khèi gç 30triÖu xe cñi cung cÊp cho
nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®¸nh b¾t vµ
nu«i tr«ng thuû s¶n ®Òu ®¹t s¶n lîng cao.
Tuy nhiªn nÒn n«ng nghiÖp níc ta vÉn cßn nÐt ®Æc thï ®ã lµ nÒn
n«ng nghiÖp tù cÊp mµ ®¹i ®a sè n«ng d©n s¶n xuÊt nhá lµ phæ biÕn, ph©n
c«ng vµ hîp t¸c cha ®ång ®Òu. Do ®ã ®Ó cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ b×nh

qu©n hµng n¨m t¨ng lªn th× yªu cÇu tû träng vèn ®Çu t trong n«ng nghiÖp
lµ cÊp b¸ch.
2. Kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
2.1. Kh¸i niÖm hé s¶n xuÊt.
Nãi ®Õn sù tån t¹i cña hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ, tríc hÕt chóng ta cÇn
thÊy r»ng hé s¶n xuÊt kh«ng chØ cã ë níc ta mµ cßn cã ë tÊt c¶ c¸c níc cã nÒn s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp trªn thÕ giíi. Hé s¶n xuÊt ®· tån t¹i qua nhiÒu ph¬ng thøc vµ vÉn
®ang tiÕp tôc ph¸t triÓn. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµy cã nh÷ng quy luËt ph¸t triÓn
riªng cña nã vµ trong mçi chÕ ®é nã t×m c¸ch thÝch øng voøi nÒn kinh tÕ hiÖn
hµnh. Chóng ta cã thÓ xem xÐt mét sè quan niÖm kh¸c nhau vÒ hé s¶n xuÊt.
Trong mét sè tõ ...
Ch¬ngI
Kinh tÕ hé sn xuÊt vµ tÝn dông ng©n hµng ®èi i kinh tÕ hé sn xt
I. Kinh tÕ hé sn xuÊt trong n kinh tÕ quèc d©n
1. Vai t cña n«ng nghiÖp n«ng th«n níc ta.
N«ng nghiÖp n«ng th«n cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng ®èi víi nÒn
kinh tÕ quèc n. Níc ta h¬n 80% d©n sèng ë ng th«n vµ h¬n 70%
lao ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, hµng n¨m n«ng nghiÖp sn xuÊt ra
h¬n 40% tæng s¶n phÈm x· héi vµ 50% gi¸ trÞ thu nhËp quèc d©n.
Vai trß cña n«ng nghiÖp n«ng th«n cßn thÓ hiÖn ë viÖc xuÊt khÈu c¸c
n«ng n nh hëng ®Õn kim ngh¹ch xt khÈu i mét thÕ m¹nh vÒ
®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, thiªn nhiªn, thêi tiÕt khÝ hËu, n ng nghiÖp níc
ta cã thÓ sn xuÊt ra nhiÒu n«ng sn thùc pm cao cÊp gãp phÇn cho
xuÊt khÈu. Tæng sn lîng n«ng nghiÖp kÓ n¨m 1990 trë l¹i ®©u t¨ng ®¸ng
kÓ, trong ®ã i bËt nhÊt lµ l¬ng thùc.
N¨m 1990 sn lîng l¬ng thùc lµ 21,49 triÖu tÊn.
N¨m 1991 sn lîng l¬ng thùc lµ 21,99 triÖu tÊn
N¨m 1992 sn lîng l¬ng thùc lµ 24,20 triÖu tÊn
N¨m 1993 sn lîng l¬ng thùc lµ 24,50 triÖu tÊn
N¨m 1997 sn lîng l¬ng thùc 30,50 triÖu n, xuÊt khÈu 3,6
triÖu tÊn ®øng ng thø 3 sau Mü Th¸i lan.
N¨m 1998 sn lîng l¬ng thùc lµ 31,85 triÖu tÊn, xuÊt khÈu 3,8 triÖu
tÊn ®øng thø 2 sau Th¸i lan.
Tõ c ®éc canh c©y l¬ng thùc tíi c¬ cÊu sn xuÊt y n«ng nghiÖp
®· chuyÓn sang kÕt hîp ch¨n nu«i, tû träng sn lîng ngµnh ch¨n nu«i
chiÕm gÇn 30% sn lîng n«ng nghiÖp.
Hµng n¨m, níc ta trång thªm ®îc 1020 ha rõng p trung, 400 triÖu c©y
ph©n n, khai tc trªn 3triÖu mÐt khèi gç 30triÖu xe cñi cung cÊp cho
nhu u tiªu dïng trong níc xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®¸nh b¾t vµ
nu«i tr«ng thuû sn ®Òu ®¹t sn lîng cao.
Tuy nhiªn n ng nghiÖp níc ta vÉn n t ®Æc thï ®ã lµ n
n«ng nghiÖp tù cÊp mµ ®¹i ®a sè n«ng d©n sn xuÊt n lµ phæ biÕn, ph©n
c«ng vµ hîp t¸c cha ®ång ®Òu. Do ®ã ®Ó cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ b×nh
TL Triết: Tín dụng ngân hàng đối với KT hộ SX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tín dụng ngân hàng đối với KT hộ SX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
TL Triết: Tín dụng ngân hàng đối với KT hộ SX 9 10 162