Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: TM điện tử

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1876 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ hµng hãa xuÊt hiÖn, th¬ng m¹i tù do vµ tèc ®é lu th«ng
hµng ho¸ lu«n lµ ®éng lùc chñ yÕu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt vµ
tõ ®ã quyÕt ®Þnh ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. 1000 n¨m tríc, con ®êng t¬ lôa
xuyªn sa m¹c qua nhiÒu quèc gia, nèi c¸c ®Õ chÕ La M· víi ®Õ chÕ Trung Hoa
kh«ng chØ mang t¬ lôa vµ vµng b¹c lµm giµu cho nhiÒu níc mµ cßn gióp
truyÒn b¸ c«ng nghÖ vµ triÕt lý. Nh÷ng ph¸t kiÕn ®Þa lý vµo thÕ kû 14, 15
kh«ng chØ ®em l¹i sù phån vinh cho c¸c cêng quèc hµng h¶i mµ cßn lµ mét
tiÒn ®Ò quan träng h×nh thµnh nªn chñ nghÜa t b¶n vµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt t
b¶n chñ nghÜa.
Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin toµn cÇu ngµy nay mµ ®¹i diÖn tiªu biÓu
cña nã lµ m¹ng Internet còng cã thÓ ®îc nh×n nhËn díi cïng mét gãc ®é víi
hai ph¸t kiÕn trªn, nhng mang tÝnh kh¸c biÖt vÒ chÊt ë chç biªn giíi quèc gia
bÞ vît qua chØ sau mét có nhÊp chuét (mouse click). ¶nh hëng cña Internet v×
thÕ mang tÝnh toµn cÇu vµ nã trë thµnh mét phÇn cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸,
vèn ®· vµ ®ang biÕn ®æi s©u s¾c mäi mÆt x· héi loµi ngêi tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ
®Õn v¨n ho¸, x· héi. Nghiªn cøu, dù ®o¸n nh»m môc ®Ých t×m kiÕm c¸c ph¬ng
thøc thÝch øng víi nh÷ng t¸c ®éng tõ diÔn biÕn chãng mÆt cña qu¸ tr×nh toµn
cÇu ho¸ nãi chung vµ cña hÖ thèng th«ng tin toµn cÇu nãi riªng trë thµnh mét
®ßi hái bøc thiÕt cña mäi quèc gia ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Tõ quan ®iÓm lÞch sö vµ biÖn chøng, cã thÓ thÊy ®îc nh÷ng t¸c ®éng quyÕt
®Þnh, th¸ch thøc vµ c¬ héi lín nhÊt Internet ®Æt ra trong dµi h¹n n»m trong lÜnh
vùc kinh tÕ-th¬ng m¹i. Internet ®Æt nÒn t¶ng cho sù h×nh thµnh cña nÒn kinh tÕ
trùc tuyÕn (online economy), trong ®ã con ngêi còng nh ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt
vµ s¶n phÈm hµng hãa, ®Òu cã thÓ liªn l¹c trùc tiÕp víi nhau, vµ liªn tôc,
kh«ng cÇn ®Õn giÊy tê, cµng kh«ng ph¶i ®èi mÆt thùc thÓ. Dßng lu chuyÓn
th«ng tin vµ th¬ng m¹i hµng ho¸, dÞch vô trong kh«ng gian kh«ng cã biªn giíi
hay th¬ng m¹i ®iÖn tö më ra kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ giao dÞch, tiÕp cËn thÞ trêng vµ thóc ®Èy tiÕn bé c«ng nghÖ, tõ ®ã thay ®æi cÊu tróc cña nÒn kinh tÕ

1

quèc gia vµ toµn cÇu. Th¬ng m¹i ®iÖn tö do vËy ®îc nh×n nhËn nh mét lùc lîng thóc ®Èy tù do ho¸ th¬ng m¹i quèc tÕ vµ t¨ng trëng kinh tÕ.
Tuy nhiªn, chÝnh tÝnh chÊt phi biªn giíi Êy cña th¬ng m¹i ®iÖn tö l¹i ®Æt ra
nh÷ng yªu cÇu ®iÒu chØnh míi ®èi víi nh÷ng khu«n khæ th¬ng m¹i quèc tÕ
hiÖn t¹i (trong tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ WTO) còng nh chÝnh s¸ch kinh tÕ
nãi chung vµ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i nãi riªng cña tõng níc. Nh÷ng ®iÒu chØnh
®ã ®Õn l...
Lêi nãi ®Çu
khi nÒn kinh hµng hãa xuÊt hiÖn, th¬ng m¹i do tèc ®é lu th«ng
hµng ho¸ lu«n ®éng lùc chñ yÕu thóc ®Èy ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt
®ã quyÕt ®Þnh ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. 1000 n¨m tríc, con ®êng lôa
xuyªn sa m¹c qua nhiÒu quèc gia, nèi c¸c ®Õ chÕ La M· víi ®Õ chÕ Trung Hoa
kh«ng chØ mang lôa vµng b¹c lµm giµu cho nhiÒu níc cßn gióp
truyÒn c«ng nghÖ triÕt lý. Nh÷ng ph¸t kiÕn ®Þa o thÕ 14, 15
kh«ng chØ ®em l¹i phån vinh cho c¸c cêng quèc hµng h¶i mµ cßn mét
tiÒn ®Ò quan träng h×nh thµnh nªn chñ nghÜa t b¶n ph¬ng thøc s¶n xuÊt t
b¶n chñ nghÜa.
ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin toµn cÇu ngµy nay®¹i diÖn tiªu biÓu
cña m¹ng Internet còng thÓ ®îc nh×n nhËn díi cïng mét gãc ®é víi
hai ph¸t kiÕn trªn, nhng mang nh kh¸c biÖt chÊt ë chç biªn giíi quèc gia
vît qua chØ sau mét nhÊp chuét (mouse click). nh hëng cña Internet
thÕ mang tÝnh toµn cÇu trë thµnh mét phÇn cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸,
vèn ®· ®ang biÕn ®æi s©u s¾c mäi mÆt héi loµi ngêi kinh tÕ, chÝnh trÞ
®Õn v¨n ho¸, x· héi. Nghiªn cøu, dù ®o¸n nh»m môc ®Ých t×m kiÕm c¸c ph¬ng
thøc thÝch øng víi nh÷ng t¸c ®éng diÔn biÕn chãng mÆt cña qu¸ tr×nh toµn
cÇu ho¸ nãi chung cña thèng th«ng tin toµn cÇu nãi riªng tthµnh mét
®ßi hái bøc thiÕt cña mäi quèc gia ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
quan ®iÓm lÞch biÖn chøng, thÓ thÊy ®îc nh÷ng t¸c ®éng quyÕt
®Þnh, th¸ch thøc vµ c¬ héi lín nhÊt Internet ®Æt ra trong dµi h¹n n»m trong lÜnh
vùc kinh tÕ-th¬ng m¹i. Internet ®Æt nÒn t¶ng cho sù h×nh thµnh cña nÒn kinh tÕ
trùc tuyÕn (online economy), trong ®ã con ngêi còng nh ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt
s¶n phÈm hµng hãa, ®Òu thÓ liªn l¹c trùc tiÕp víi nhau, liªn tôc,
kh«ng cÇn ®Õn giÊy tê, cµng kh«ng ph¶i ®èi mÆt thùc thÓ. Dßng lu chuyÓn
th«ng tin vµ th¬ng m¹i hµng ho¸, dÞch vô trong kh«ng gian kh«ng cã biªn giíi
hay th¬ng m¹i ®iÖn më ra kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ giao dÞch, tiÕp cËn thÞ tr-
êng thóc ®Èy tiÕn c«ng nghÖ, ®ã thay ®æi cÊu tróc cña nÒn kinh
1
TL Triết: TM điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: TM điện tử - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
TL Triết: TM điện tử 9 10 902