Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tôn giáo

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1397 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A - më ®Çu :
Chóng ta ®ang sèng nh÷ng n¨m ®Çu tiªn cña mét thiªn niªn kØ míi :
thiªn niªn kØ thø 3. X· héi loµi ngêi ®· cã nh÷ng bíc tiÕn v« cïng to lớn
trong tÊt c¶ mäi mÆt : Kinh tÕ, chÝnh trÞ, khoa häc kÜ thuËt vµ nghÖ thuËt.
Trong mét x· héi nh vËy cã mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc, bëi nã chÝnh
lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn thîng tÇng kiÕn tróc vµ h¹ tÇng c¬ së cña mét
x· héi, ®ã chÝnh lµ t«n gi¸o.
T«n gi¸o mét vÊn ®Ò tëng chõng nh v« cïng cò kÜ, nhng thùc chÊt nó
lu«n lu«n míi mÎ . Còng bëi v× t«n gi¸o n»m trong mét bé phËn cÊu thµnh
nªn x· héi nµy nªn cïng víi sù thay ®æi cña loµi ngêi mµ t«n gi¸o còng cã
nh÷ng sù biÕn ®æi dï lµ vÒ néi dung hay chØ lµ vÒ h×nh thøc . Tôn giáo - một
hiện tượng xã hội phức tạp , chỉ có thể giải thích nó một cách khách quan
khoa học dựa trên những quan niệm của nền tảng Triết học duy vật về lich
sử ,cũng như nhận thức duy vật khoa học. T«n gi¸o lµ mét h×nh thøc ph¶n
¸nh h ¶o , xuyªn t¹c ®êi sèng hiÖn thùc vµ ®· ra ®êi c¸ch ®©y hµng chôc
ngh×n năm nhng ngµy nay tríc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kÜ thuËt
trªn thÕ giíi , t«n gi¸o dêng nh vÉn cã sù ph¸t triÓn ®a d¹ng vÒ h×nh thøc vµ
réng lín vÒ quy m« . V× vËy dêng nh kh«ng thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o
mét c¸ch ®¬n thuÇn vÒ mÆt nhËn thøc x· héi.
MÆt kh¸c vai trß cña t«n gi¸o trong ®êi sèng x· héi ngµy cµng thÓ
hiÖn râ nÐt , t«n gi¸o tham gia vµo rÊt nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng tinh thÇn ,
c¸c t«n gi¸o lín thêng kh«ng chØ ¶nh hëng s©u s¾c trong ph¹m vi mét quèc
gia riªng lÎ mµ tÇm ¶nh hëng cßn mang tÝnh quèc tÕ.
Mét sè häc gi¶ ph¬ng T©y cßn cho r»ng trong thÕ kØ tíi cuéc ®Êu tranh
trong ý thøc hÖ kh«ng cßn n÷a mµ chuyÓn sang ®Êu tranh t«n gi¸o.
1

Trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò t«n gi¸o
hiÖn nay ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i trªn quan ®iÓm
kh¸ch quan h¬n, kh«ng xo¸ bá mét c¸ch duy ý chÝ nh tríc n÷a mµ nh×n nhËn
trªn quan ®iÓm ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc, g¹t bá nh÷ng mÆt tiªu cùc trong
c¸c t«n gi¸o. ®Æc biÖt lµ c¸c chØ thÞ vÒ t«n gi¸o, hay quan ®iÓm cña c¸c t«n
gi¸o hiÖn nay lµ: sèng tèt ®êi ®Ñp ®¹o .
Trong bµi tiÓu luËn ng¾n cña m×nh t«i chØ muèn nh×n nhËn vÊn ®Ò nµy
díi gãc ®é triÕt häc, ®Æc biÖt lµ nh×n nhËn t«n gi¸o trªn quan ®iÓm duy vËt
biÖn chøng cña M¸c-Lªnin.
V× chØ lµ mét bµi tiÓu luËn ng¾n nªn t«i chØ cã thÓ nãi s¬ qua vÒ qu¸
tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña t«n gi¸o nhng sÏ tËp trung vµo ph©n tÝch
b¶n chÊt vµ xu híng ph¸t triÓn cña nã trong thÕ kØ XXI nµy ( nh÷ng kho¶nh
kh¾c mµ chóng ta ®ang sèng ) trong ®ã lÊ...
A - më ®Çu :
Chóng ta ®ang sèng nh÷ng n¨m ®Çu tiªn cña mét thiªn niªn kØ míi :
thiªn niªn thø 3. héi loµi ngêi ®· cã nh÷ng bíc tiÕn cïng to ln
trong tÊt mäi mÆt : Kinh tÕ, chÝnh trÞ, khoa häc kÜ thuËt nghÖ thuËt.
Trong mét x· héi nh vËy cã mét phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc, bëi chÝnh
mét phËn cÊu thµnh nªn thîng tÇng kiÕn tróc tÇng cña mét
x· héi, ®ã chÝnh lµ t«n gi¸o.
T«n gi¸o mét vÊn ®Ò tëng chõng nh cïng kÜ, nhng thùc chÊt
lu«n lu«n míi . Còng bëi t«n gi¸o n»m trong mét phËn cÊu thµnh
nªn héi nµy nªn cïng víi thay ®æi cña loµi ngêi t«n gi¸o còng
nh÷ng biÕn ®æi néi dung hay chØ h×nh thøc . Tôn giáo - một
hiện tượng hội phức tạp , chỉ thể giải thích một cách khách quan
khoa học dựa trên những quan niệm của nền tảng Triết học duy vật về lich
sử ,cũng như nhận thức duy vt khoa học. T«n gi¸o mét h×nh thøc ph¶n
¸nh h ¶o , xuyªn t¹c ®êi sèng hiÖn thùc ®· ra ®êi c¸ch ®©y hµng chôc
ngh×n năm nhng ngµy nay tríc ph¸t triÓn m¹nh cña khoa häc thuËt
trªn thÕ giíi , t«n gi¸o dêng nh vÉn ph¸t triÓn ®a d¹ng h×nh thøc
réng lín quy m« . vËy dêng nh kh«ng thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o
mét c¸ch ®¬n thuÇn vÒ mÆt nhËn thøc x· héi.
MÆt kh¸c vai trß cña t«n gi¸o trong ®êi sèng héi ngµy cµng thÓ
hiÖn nÐt , t«n gi¸o tham gia vµo rÊt nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng tinh thÇn ,
c¸c t«n gi¸o lín thêng kh«ng chØ ¶nh hëng s©u s¾c trong ph¹m vi mét quèc
gia riªng lÎ mµ tÇm ¶nh hëng cßn mang tÝnh quèc tÕ.
Mét häc gi¶ ph¬ng T©y cßn cho r»ng trong thÕ tíi cuéc ®Êu tranh
trong ý thøc hÖ kh«ng cßn n÷a mµ chuyÓn sang ®Êu tranh t«n gi¸o.
1
TL Triết: Tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tôn giáo - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL Triết: Tôn giáo 9 10 947