Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tri thức và nền KT tri thức

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Loµi ngêi ®· tr¶i qua hai nÒn v¨n minh vµ ngµy nay, chóng ta ®ang ®øng tríc
ngìng cöa cña nÒn v¨n minh thø ba -v¨n minh trÝ tuÖ. Trong nÒn v¨n minh nµy, bé
phËn quan träng nhÊt lµ nÒn kinh tÕ tri thøc - cã thÓ nãi lµ hÕt søc c¬ b¶n cña thêi
®¹i th«ng tin.§Æc biÖt lµ trong thËp niªn 90 c¸c thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin nh:
c«ng nghÖ Web, Internet, thùc tÕ ¶o, th¬ng m¹i tin häc.... Cïng víi nh÷ng thµnh tùu
vÒ c«ng nghÖ sinh häc: c«ng nghÖ gen, nh©n b¶n v« tÝnh... ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ,
s©u s¾c lµm ®¶o lén toµn bé nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ toµn bé x· héi loµi ngêi ®a con
ngêi ®i vµo thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc.RÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®Òu cã t¨ng trëng
kinh tÕ tõ tri thøc.ViÖt Nam vÉn ®ang lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo vµ kÐm ph¸t
triÓn so víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi.Do ®ã ph¸t triÓn kinh tÕ lµ chiÕn lîc cÊp b¸ch
hµng ®Çu.H¬n n÷a chóng ta ®ang trªn con ®êng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc nªn kh«ng thÓ kh«ng ®Æt m×nh vµo tri thøc, ph¸t triÓn tri thøc ®Ó ®a nÒn
kinh tÕ níc nhµ b¾t kÞp vµ ph¸t triÓn cïng thÕ giíi.
Gãp phÇn vµo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ,tiÕn nhanh trªn con ®êng c«ng nghiÖp
hoa,hiÖn ®¹i ho¸ chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu tri thøc,t×m híng ®i ®óng ®¾n cho
nÒn kinh tÕ tri thøc,phï hîp víi ®iÒu kiÖn,hoµn c¶nh ®Êt níc,phï hîp víi khu
vùc,víi thÕ giíi vµ thêi ®¹i trong tæng thÓ c¸c mèi liªn hÖ,trong sù ph¸t triÓn vËn
®éng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ tri thøc. V× vËy em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy
®Ó lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.

Ch¬ng 1
Lý luËn chung
1.1 Kh¸i niÖm vÒ tri thøc.
Tri thøc ®· cã tõ l©u trong lÞch sö, cã thÓ nãi tõ khi con ngêi b¾t ®Çu cã t duy th×
lóc ®ã cã tri thøc.Tr¶i qua mét thêi gian dµi ph¸t triÓn cña lÞch sö, cho ®Õn nh÷ng
thËp kû gÇn ®©y tri thøc vµ vai trß cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi míi ® îc ®Ò cÆp nhiÒu.VËy tri thøc lµ g×?
Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ tri thøc nhng cã thÓ hiÓu “Tri thøc lµ sù hiÓu biÕt,
s¸ng t¹o vµ nh÷ng kh¶ n¨ng, kü n¨ng ®Ó øng dông nã(hiÓu biÕt s¸ng t¹o) vµo viÖc
t¹o ra c¸i míi nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi.
Tri thøc bao gåm tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin,sè liÖu,b¶n vÏ,tëng tîng(s¸ng t¹o),kh¶
n¨ng,kü n¨ng quan niÖm vÒ gi¸ trÞ vµ nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh tîng trng x· héi
kh¸c.Tri thøc cã vai trß rÊt lín ®èi víi ®êi sèng –x· héi.
Kinh tÕ thÕ giíi ®ang bíc vµo mét thêi ®¹i míi,mét tr×nh ®é míi.§ã lµ tr×nh ®é
mµ”nh©n tè quan träng nhÊt lµ viÖc chiÕm h÷u, ph©n phèi nguån trÝ lùc vµ viÖc s¸ng
t¹o,ph©n phèi vµ sö dông tri thøc trong c¸c ngµnh kÜ thuËt cao”.Tiªu...
Lêi nãi ®Çu
Li ngêi ®· tr¶i qua hai nÒn v¨n minh ngµy nay, chóng ta ®ang ®øng tríc
ngìng cöa cña nÒn v¨n minh thø ba -v¨n minh trÝ tuÖ. Trong nÒn v¨n minh nµy,
phËn quan träng nhÊt nÒn kinh tri thøc - thÓ nãi hÕt søc b¶n cña thêi
®¹i th«ng tin.§Æc biÖt lµ trong thËp niªn 90 c¸c thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin nh:
c«ng nghÖ Web, Internet, thùc tÕ ¶o, th¬ng m¹i tin häc.... Cïng víi nh÷ng thµnh tùu
c«ng nghÖ sinh häc: c«ng nghÖ gen, nh©n b¶n tÝnh... ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ,
s©u s¾c lµm ®¶o lén toµn nÒn kinh thÕ giíi toµn héi loµi ngêi ®a con
ngêi ®i vµo thêi ®¹i kinh tri thøc.RÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®Òu t¨ng trëng
kinh tri thøc.ViÖt Nam vÉn ®ang lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo kÐm ph¸t
triÓn so víi khu vùc trªn thÕ giíi.Do ®ã ph¸t triÓn kinh chiÕn lîc cÊp b¸ch
hµng ®Çu.H¬n n÷a chóng ta ®ang trªn con ®êng tiÕnnh c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc nªn kh«ng thÓ kh«ng ®Æt m×nh vµo tri thøc, ph¸t triÓn tri thøc ®Ó ®a nÒn
kinh tÕ níc nhµ b¾t kÞp vµ ph¸t triÓn cïng thÕ giíi.
Gãp phÇno chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ,tiÕn nhanh trªn con ®êng c«ng nghiÖp
hoa,hiÖn ®¹i h chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu tri thøc,t×m híng ®i ®óng ®¾n cho
nÒn kinh tri thøc,phï hîp víi ®iÒu kiÖn,hoµn c¶nh ®Êt níc,phï hîp víi khu
vùc,víi thÕ giíi thêi ®¹i trong tæng thÓ c¸c mèi liªn hÖ,trong ph¸t triÓn vËn
®éng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tri thøc. vËy em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy
®Ó lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
TL Triết: Tri thức và nền KT tri thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tri thức và nền KT tri thức - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL Triết: Tri thức và nền KT tri thức 9 10 503