Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Bíc vµo thiªn niªn kû thø ba, khoa häc vµ kü thuËt ®· trë thµnh yÕu tè cèt
tö cña sù ph¸t triÓn, lµ lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu. §iÒu
nµy ®îc ph¶n ¸nh râ trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn
khoa häc, kü thuËt vµ kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn tuú thuéc
vµo tr×nh ®é sù ph¸t triÓn cô thÓ cña tõng níc mµ x©y dùng chiÕn lîc, chÝnh s¸ch
ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt mang tÝnh ®a d¹ng vµ ®Æc thï ®èi víi tõng giai ®o¹n
ph¸t triÓn cô thÓ phï hîp víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña mçi quèc
gia. Vµ ®iÒu nçi bËt rót ra ë c¸c chiÕn lîc, chÝnh s¸ch ®ã ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ
giíi tõ nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i ®øng hµng ®Çu thÕ giíi nh Mü, NhËt,
Ph¸p,...cho ®Õn nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn vµ l¹c hËu nh ViÖt
Nam , Lµo , Campuchia, mét sè níc Trung §«ng ...®ã chÝnh lµ quan ®iÓm:"Sù
ph¸t triÓn khoa häc vµ kü thuËt lµ mét ph¬ng híng quan träng míi , cã tÝnh
quyÕt ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia …"Bëi vËy viÖc nghiªn cøu kinh
nghiÖm x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn khoa häc vµ kü thuËt
cña c¸c níc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc ®Ó ¸p dông vµ ph¸t huy mét c¸ch s¸ng
t¹o vµo hoµn c¶nh cña ®Êt níc m×nh cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c níc
trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸- hiªn ®¹i ho¸ nãi chung vµ ®èi víi ViÖt Nam nãi
riªng hiÖn nay.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp dÇn dÇn nhêng
chç cho nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp th× t¬ng øng víi nã thuËt ng÷ ''c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" còng Ýt ®îc sö dông mµ thay thÕ vµo ®ã lµ c¸c thuËt ng÷ khoa
häc mang tÝnh chÊt hiÖn ®¹i ,phï hîp víi xu thÕ cña mét thêi ®¹i míi "thêi ®¹i tri
thøc" nh "t¨ng trëng", "ph¸t triÓn"," cÊt c¸nh theo lèi ho¸ rång"…MÆc dï
vËy,chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ lu«n lu«n lµ vÊn
®Ò hµng ®Çu trong c¸c lÝ luËn vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c quèc gia trªn thÕ
giíi .ThËt vËy ,lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i trong vµi tr¨m n¨m tríc ®ã ®· cho
thÊy con ®êng mµ c¸c níc chËm tiÕn cÇn ph¶i ®i theo,kh«ng thÓ lµ c¸i g× kh¸c
ngoµi viÖc biÕn ®æi nÒn kinh tÕ theo c¬ cÊu hîp lý ,ph¸t triÓn n¨ng ®éng dùa trªn
c¬ së khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i .§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã,®iÒu tÊt yÕu lµ ph¶i ®a
1

®Êt níc ®i lªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸- hiªn ®¹i ho¸ bëi ®ã lµ ph¬ng thøc duy
nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi, vµ bÊt k× mét quèc gia nµo bá qua qu¸ tr×nh
nµy ®Òu sÏ trë nªn qu¸ chËm , qu¸ l¹c hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi.Cã ...
Lêi më ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Bíc vµo thiªn niªn kû thø ba, khoa häc vµ kü thuËt ®· trë thµnh yÕu tè cèt
cña ph¸t triÓn, lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp cña nÒn kinh toµn cÇu. §iÒu
nµy ®îc ph¶n ¸nh râ trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn
khoa häc, thuËt kinh cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn tuú thuéc
vµo tr×nh ®é sù ph¸t triÓn cô thÓ cña tõng nícx©y dùng chiÕn lîc, chÝnh s¸ch
ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt mang tÝnh ®a d¹ng vµ ®Æc thï ®èi víi tõng giai ®o¹n
ph¸t triÓn thÓ phï hîp víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn së vËt chÊt cña mçi quèc
gia. Vµ ®iÒu nçi bËt rót ra ë c¸c chiÕn lîc, chÝnh s¸ch ®ã ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ
giíi nh÷ng níc nÒn kinh hiÖn ®¹i ®øng hµng ®Çu thÕ giíi nh Mü, NhËt,
Ph¸p,...cho ®Õn nh÷ng níc nÒn kinh chËm ph¸t triÓn l¹c hËu nh ViÖt
Nam , Lµo , Campuchia, mét níc Trung §«ng ...®ã chÝnh quan ®iÓm:"Sù
ph¸t triÓn khoa häc thuËt lµ mét ph¬ng híng quan träng míi , cã tÝnh
quyÕt ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia "Bëi vËy viÖc nghiªn cøu kinh
nghiÖm x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch chiÕn lîc ph¸t triÓn khoa häc thuËt
cña c¸c níc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc ®Ó ¸p dông vµ ph¸t huy mét c¸ch s¸ng
t¹o vµo hoµn c¶nh cña ®Êtc nh cã ý nghÜa ®Æc bt quan träng ®èi víi c¸c níc
tn con ®êng ng nghp ho¸- hiªn ®¹i h i chung vµ ®èi víi Vt Nam nãi
rng hn nay.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp dÇn dÇn nhêng
chç cho nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp th× t¬ng øng víi thuËt ng÷ ''c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" còng Ýt ®îc sö dông mµ thay thÕ vµo ®ã lµ c¸c thuËt ng÷ khoa
häc mang tÝnh chÊt hiÖn ®¹i ,phï hîp víi xu thÕ cña mét thêi ®¹i míi "thêi ®¹i tri
thøc" nh "t¨ng trëng", "ph¸t triÓn"," cÊt c¸nh theo lèi ho¸ rång" MÆc
vËy,chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ lu«n lu«n lµ vÊn
®Ò hµng ®Çu trong c¸c luËn ph¸t triÓn kinh cña c¸c quèc gia trªn thÕ
giíi .ThËt vËy ,lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i trong vµi tr¨m n¨m tríc ®ã ®· cho
thÊy con ®êng c¸c níc chËm tiÕn cÇn ph¶i ®i theo,kh«ng thÓ c¸i kh¸c
ngoµi viÖc biÕn ®æi nÒn kinh tÕ theo c¬ cÊu hîp lý ,ph¸t triÓn n¨ng ®éng dùa trªn
së khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i .§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã,®iÒu tÊt yÕu lµ ph¶i ®a
1
TL Triết: Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TL Triết: Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX 9 10 932