Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª Anh TuÊn - KTL§ 39B - §HKTQD

Lêi nãi ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, vai trß vµ ®Þa vÞ cña ngêi phô n÷ ®îc coi träng, hä
cã quyÒn tham gia lùc lîng lao ®éng bÊt kú ngµnh nghÒ nµo, thµnh phÇn nµo cña
nÒn kinh tÕ. Song, do ¶nh hëng cña mét sè nh©n tè, kÓ c¶ kh¸ch quan lËn chñ
quan ®· lµm h¹n chÕ sù tham gia lùc lîng lao ®éng cña hä, hoÆc cã tham gia nhng tham gia mét c¸ch bÊt hîp lý.
Phó Thä lµ mét tØnh miÒn nói phÝa B¾c níc ta võa ®îc t¸i thµnh lËp n¨m
1997, cã mét ®éi ngò lùc lîng lao ®éng n÷ dåi dµo hiÖn ®ang lµm viÖc trong c¸c
ngµnh nghÒ, thµnh phÇn kinh tÕ víi tr×nh ®é v¨n ho¸ lÉn chuyªn m«n kü thuËt
cßn thÊp kÐm. §iÒu ®ã dÉn ®Õn sù mÊt c©n ®èi lín vÒ lùc lîng lao ®éng n÷ gi÷a
c¸c ngµnh nghÒ, thµnh phÇn kinh tÕ cña tØnh.
ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp, nghiªn cøu thùc tÕ t¹i Së Lao ®éngTh¬ng binh vµ X· héi. Em lùa chän ®Ò tµi “VÊn ®Ò sö dông lao ®éng n÷ ë tØnh
Phó Thä” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi: ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi bao gåm 3
phÇn chñ yÕu sau:
- PhÇn I: Lao ®éng n÷ vµ vÊn ®Ò sö dông lao ®éng n÷
- PhÇn II: Thùc tr¹ng vÊn ®Ò sö dông lao ®éng n÷ trong nh÷ng n¨m qua
ë tØnh Phó Thä.
- PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m sö dông hîp lý lao ®éng n÷ ë tØnh Phó Thä
trong giai ®o¹n tíi.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª Anh TuÊn - KTL§ 39B - §HKTQD

PhÇn I

Lao ®éng n÷ vµ vÊn ®Ò sö dông
lao ®éng n÷
I. Lao ®éng n÷. nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña lao ®éng
n÷
1.2 - C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ sö dông lao ®éng n÷.
1.2.1- C¸c chØ tiªu vÒ tû lÖ n÷ tham giam LLL§
1.2.1.1-Tû lÖ tham gia lùc lîng lao ®éng th« (CLFPR).
Tû lÖ tham gia lùc lîng lao ®éng th« cña n÷ lµ tû sè gi÷a nh÷ng ngêi phô
n÷ tham gia lùc lîng lao ®éng víi tæng d©n sè n÷ cña cïng mét thêi kú. C«ng
thøc nh sau:
CLFPR =

Tæng DS tham gia LLL§ (c¶ ngoµi ®é tuæi L§)

x 100

Tæng d©n sè n÷ (c¶ ngoµi ®é tuæi L§)

(§¬n vÞ: %)
Nã ph¶n ¶nh sè phô n÷ tham gia lùc lîng lao ®éng chiÕm tû lÖ bao nhiªu %
so víi tæng d©n sè n÷ cña cïng mét thêi kú.
Theo c«ng thøc trªn th× tö sè lµ nh÷ng ngêi phô n÷ cã tham gia lùc lîng lao
®éng, bao gåm c¶ nh÷ng ngêi trong ®é tuæi lao ®éng vµ nh÷ng ngêi ngoµi ®é
tuæi lao ®éng (díi ®é tuæi lao ®éng vµ trªn dé tuæi lao ®éng). MÉu sè lµ tæng d©n
sè n÷ nãi chung (trong trêng hîp khã x¸c ®Þnh tæng d©n sè n÷ t¹i thêi ®iÓm nµo
®ã th× ngêi ta lÊy d©n sè trung b×nh)
1.2.1.2 - Tû lÖ tham gia lùc lîng lao ®éng chung (GLFPR).
Tû lÖ tham gia lùc lîng lao ®éng chung cña n÷ lµ tû sè gi÷a nh÷ng ngêi phô
n÷ tham gia lùc lîng lao ®éng víi tæng d©n sè n÷ ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Anh TuÊn - KTL§ 39B - §HKTQD
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, vai trß ®Þa cña ngêi phô ®îc coi träng,
cã quyÒn tham gia lùc lîng lao ®éng bÊtngµnh nghÒ nµo, thµnh phÇn nµo cña
nÒn kinh tÕ. Song, do ¶nh hëng cña mét nh©n , kÓ kh¸ch quan lËn chñ
quan ®· lµm h¹n chÕ tham gia lùc lîng lao ®éng cña hä, hoÆc cã tham gia nh-
ng tham gia mét c¸ch bÊt hîp lý.
Phó T lµ mét tØnh miÒn nói phÝa B¾c níc ta võa ®îc t¸i thµnh lËp n¨m
1997, mét ®éi ngò lùc lîng lao ®éng dåi dµo hiÖn ®ang lµm viÖc trong c¸c
ngµnh nghÒ, thµnh phÇn kinh víi tr×nh ®é v¨n h lÉn chuyªn m«n thuËt
cßn thÊp kÐm. §iÒu ®ã dÉn ®Õn sù mÊt c©n ®èi lín lùc lîng lao ®éng n÷ gi÷a
c¸c ngµnh nghÒ, thµnh phÇn kinh tÕ cña tØnh.
ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp, nghiªn cøu thùc t¹i Lao ®éng-
Th¬ng binh héi. Em lùa chän ®Ò tµi VÊn ®Ò dông lao ®éng ë tØnh
Phó Thä” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi: ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu kÕt luËn, ®Ò tµi bao gåm 3
phÇn chñ yÕu sau:
- PhÇn I: Lao ®éng n÷ vµ vÊn ®Ò sö dông lao ®éng n÷
- PhÇn II: Thùc tr¹ng vÊn ®Ò sö dông lao ®éng n÷ trong nh÷ng n¨m qua
ë tØnh Phó Thä.
- PhÇn III: Nh÷ng gii ph¸p nh»m sö dông hîp lý lao ®éng n÷ ë tØnh Phó Thä
trong giai ®o¹n tíi.
1
TL Triết: Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
TL Triết: Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ 9 10 583