Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt häc

Lêi nãi ®Çu

V¨n ho¸ vµ kinh doanh lµ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i nhng nã dêng nh
t¸ch b¹ch nhau. Trong mét doanh nghiÖp ta tëng chõng nã kh«ng liªn quan
®Õn nhau nhng thùc chÊt nã cã quan hÖ mËt thiÕt, t¸c ®éng lÉn nhau trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn nã cã mét néi dung hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. B¶n th©n
ho¹t ®éng kinh doanh, díi mçi h×nh thøc lµ mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ bëi nã ®·
®¸p øng nhu cÇu cÇn thëng thøc cña con ngêi. YÕu tè v¨n ho¸, trong kinh
doanh chÝnh lµ ho¹t ®éng ®em c¸i ®Ñp, tiÖn nghi, hiÖn ®¹i tíi mäi ngêi, mäi
nhµ. ChÝnh c¸i yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt lîng, ngµy cµng nhiÒu vÒ sè lîng cña ngêi tiªu dïng ®· kÝch thÝch sù s¸ng t¹o sù cè g¾ng mÖt mái cña c¸c
nhµ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. YÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh cßn thÓ
hiÖn sù giao lu v¨n ho¸ c¸c vïng miÒn trong níc mµ cßn ®a níc ta héi nhËp
víi c¸c níc kh¸c nã cã tÝnh toµn cÇu. Trong kinh doanh cã v¨n ho¸ cßn thÓ
hiÖn râ nÐt trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c ngêi lµm kinh doanh. Nã cßn thÓ hiÖn
c¸i t©m lµ b¶n chÊt cña v¹n ho¸ cña ngêi tham gia kinh doanh. Nã cßn chÝnh
lµ thíc ®o tr×nh ®é v¨n ho¸, gi¸o dôc, t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi kinh
doanh tríc vËn mÖnh cña kh¸cg hµng. Bªn thÒm thÕ kû 21, ViÖt Nam ®· cã rÊt
nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®ang vµ thùc hiÖn ®óng ®iÒu ®ã ®óng tr¸ch nhiÖm vµ l¬ng t©m cña mét nhµ doanh nghiÖp. Hä ®· ®îc c«ng nhËn lµ hµng ViÖt Nam
chÊt lîng cao vµ cßn ®¹t ®îc nh÷ng danh hiÖu do nhµ qu¶n lý chÊt lîng c«ng
nhËn nh ISO 9000, 9001.. Kh«ng nh÷ng hä ®îc ngêi tiªu dïng trong níc chÊp
nhËn mµ cßn xuÊt khÈu ra c¸c níc b¹n. §iÓn h×nh nhá nh lµ C«ng ty thiÕt bÞ I
" Trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i mÇm non".

1

TiÓu luËn triÕt häc
I. V¨n ho¸ kinh doanh:

1. Quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh.
Mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh lµ mét mèi quan hÖ bæ sung cho
nhau vµ t¸c ®éng lÉn nhau nhng nã l¹i dêng nh t¸ch b¹ch nhau, kh«ng liªn
quan ®Õn nhau. §· cã nhiÒu thêi vµ c¶ ngµy nay n÷a, vÉn tån t¹i nhiÒu ý kiÕn,
cho r»ng "v¨n ho¸" dêng nh chØ lµ mét c¸i g× ®ã mµ khi ngêi ta cã mét ®êi
sèng vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ th× míi cÇn quan t©m vµ ph¸t triÓn nã vµ chØ coi "v¨n
ho¸" nh mét viÖc n©ng cao ®êi sèng cho thªm phong phó. Nªn "v¨n ho¸" lóc
®ã dêng nh bÞ l·ng quªn, mµ cã nhí ch¾c h¼n chØ lµ mét yÕu tè "gi¶i trÝ" thªm.
Nhng khi chóng ta nh×n nhËn vµo nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ë nhiÒu níc trªn
thÕ giíi, qua nh÷ng thêi gian qua th× viÖc t¸ch têi yÕu tè "v¨n ho¸" ra khái
kinh doanh th× sù ph¸t triÓn kinh tÕ dêng nh kh«ng ph¸t triÓn cho l¾m, mµ cã
thÓ nã sÏ lu«n dËm c...
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi nãi ®Çu
V¨n ho¸ vµ kinh doanh mèi quan t¸c ®éng qua l¹i nhng nã dêng nh
t¸ch b¹ch nhau. Trong mét doanh nghiÖp ta tëng chõng kh«ng liªn quan
®Õn nhau nhng thùc chÊt cã quanmËt thiÕt, t¸c ®éng lÉn nhau trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn mét néi dung hÕt søc phong phó ®a d¹ng. B¶n th©n
ho¹t ®éng kinh doanh, díi mçi h×nh thøc mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ bëi ®·
®¸p øng nhu cÇu cÇn thëng thøc cña con ngêi. YÕu v¨n ho¸, trong kinh
doanh chÝnh ho¹t ®éng ®em c¸i ®Ñp, tiÖn nghi, hiÖn ®¹i tíi mäi ngêi, mäi
nhµ. ChÝnh c¸i yªu cÇu ngµy cµng cao chÊt lîng, ngµy cµng nhiÒu l-
îng cña ngêi tiªu dïng ®· kÝch thÝch s¸ng t¹o g¾ng mÖt mái cña c¸c
nhµ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. YÕu v¨n ho¸ trong kinh doanh cßn thÓ
hiÖn giao lu n ho¸ c¸c vïng miÒn trong níc cßn ®a níc ta héi nhËp
víi c¸c níc kh¸c tÝnh toµn cÇu. Trong kinh doanh v¨n ho¸ cßn thÓ
hiÖn nÐt trong mèi quan gi÷a c¸c ngêi lµm kinh doanh. cßn thÓ hiÖn
c¸i t©m b¶n chÊt cña v¹n ho¸ cña ngêi tham gia kinh doanh. cßn chÝnh
thíc ®o tr×nh ®é v¨n ho¸, gi¸o dôc, t×nh c¶m tr¸ch nhiÖm cña ngêi kinh
doanh tríc vËn mÖnh cña kh¸cg hµng. Bªn thÒm thÕ kû 21, ViÖt Nam ®· cã rÊt
nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®ang vµ thùc hiÖn ®óng ®iÒu ®ã ®óng tr¸ch nhiÖml-
¬ng t©m cña mét nhµ doanh nghiÖp. ®· ®îc c«ng nhËn hµng ViÖt Nam
chÊt lîng cao cßn ®¹t ®îc nh÷ng danh hiÖu do nhµ qu¶n chÊt lîng c«ng
nhËn nh ISO 9000, 9001.. Kh«ng nh÷ng hä ®îc ngêi tiªu dïng trong níc chÊp
nhËn cßn xuÊt khÈu ra c¸c níc b¹n. §iÓn h×nh nhá nh C«ng ty thiÕt I
" Trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i mÇm non".
1
TL Triết: Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TL Triết: Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học 9 10 959