Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vật chất và ý thức

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu

ThÕ giíi xung quanh ta cã v« vµn sù vËt vµ hiÖn tîng phong phó
vµ ®a d¹ng. Nhng dï phong phó vµ ®a d¹ng ®Õn ®©u th× còng quy vÒ
hai lÜnh vùc: vËt chÊt vµ ý thøc. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm triÕt häc xoay
quanh vÊn ®Õ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc, nhng chØ cã
quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin lµ ®óng vµ ®Çy ®ñ ®ã lµ: vËt chÊt lµ
c¸i cã tríc, ý thøc lµ c¸i cã sau. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý
thøc, ®ång thêi ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt.
Tríc n¨m 1986, ®Êt níc ta ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi mét
nÒn kinh tÕ tr× trÖ, mét hÖ thèng qu¶n lý yÕu kÐm còng lµ do mét
phÇn kh«ng nhËn thøc ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËn chÊt
vµ ý thøc. VÊn ®Ò nµy ®· ®îc nhËn thùc ®óng sau ®æi míi ë ®¹i héi
VI, vµ qu¶ nhiªn ®· giµnh rÊt nhiÒu th¾ng lîi sau khi ®· chuyÓn nÒn
kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n
lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Víi mong muèn t×m hÓu thªm vÒ vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò
tµi: “Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc vËn dông vµo
viÖc x©y dùng x· héi chñ nghÜa ë níc ta".

1

Néi dung
I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ vËt chÊt vµ ý thøc.

Quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh trong mèi quan
hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc th× vËt chÊt vµ ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt
chÊt ®Ó lµm râ quan ®iÓm nµy chóng ta chia lµm hai phÇn.
1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc.
Lª- Nin ®· ®a ra mét ®Þnh nghÜa toµn diÖn s©u s¾c vµ khoa häc
vÒ ph¹m trï vËt chÊt “VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ
thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c, ®îc
c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i ph¶n ¸nh vµ ®îc tån t¹i kh«ng lÖ
thuéc vµo c¶m gi¸c”.
Tõ ®Þnh nghÜa cña Lª Nin ®· kh¼ng ®Þnh vËt chÊt lµ thùc t¹i
kh¸ch quan vµo bé n·o cña con ngêi th«ng qua tri gi¸c vµ c¶m gi¸c.
ThËt vËy vËt chÊt lµ nguån gèc cña ý thøc vµ quyÕt ®Þnh néi dung cña
ý thøc.
Thø nhÊt, ph¶i cã bé ãc cña con ngêi ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao
th× míi cã sù ra ®êi cña ý thøc. Ph¶i cã thÓ giíi xung quanh lµ tù
nhiªn vµ x· héi bªn ngoµi con ngêi míi t¹o ra ®îc ý thøc, hay nãi
c¸ch kh¸c ý thøc lµ sù t¬ng t¸c gi÷a bé n·o con ngêi vµ thÕ giíi
kh¸ch quan. Ta cø thö gi¶ dô, nÕu mét ngêi nµo ®ã sinh ra mµ bé n·o
kh«ng ho¹t ®éng ®îc hay kh«ng cã bé n·o th× kh«ng thÓ cã ý thøc ®îc. Còng nh c©u chuyÖn cËu bÐ sèng trong rõng cïng bÇy sãi kh«ng
®îc tiÕp xóc víi x· héi loµi ngêi th× hµnh ®éng cña cËu ta sau khi trë
vÒ x· héi còng chØ gièng nh nh÷ng con sãi. Tøc lµ hoµn toµn kh«ng
cã ý thøc.

2

Thø hai, lµ ph¶i cã lao ®éng vµ...
lêi më ®Çu
ThÕ giíi xung quanh ta cã v« n sù vËt vµ hiÖn tîng phong phó
®a ng. Nhng phong phó ®a ng ®Õn ®©u th× còng quy vÒ
hai lÜnh c: t ct ý thøc. Cã rÊt nhiÒu quan ®m trt häc xoay
quanh vÊn ®Õ mèi quan gi÷a t chÊt vµ ý thøc, nhng c cã
quan ®iÓm trt häc c - Lªnin lµ ®óng vµ ®Çy ®ñ ®ã lµ: vËt chÊt
c¸i tríc, ý thøc lµ c¸i sau. t chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý
tc, ®ång thêi ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt ct.
Tríc m 1986, ®Êt níc ta ®· gÆp t nhiÒu k kn bëi t
n kinh tÕ tr× trÖ, t tng qn lý yÕu m còng lµ do mét
pn kh«ng nhËn thøc ®óng ®Çy ®ñ mèi quan gi÷a vËn chÊt
ý thøc. VÊn ®Ò nµy ®· ®îc nhËn thùc ®óng sau ®æi míi ë ®¹i i
VI, vµ qu nhiªn ®· gnh rÊt nhiÒu th¾ng lîi sau khi ®· chuyÓn nÒn
kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ c thÞ trêng cã sù qn
lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· i c nghÜa.
Víi mong muèn t×m u thªm n ®Ò y, em ®· chän ®Ò
i: Ph©n ch i quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc vËn dông vµo
viÖc x©y dùng x· héi chñ nga ë níc ta".
1
TL Triết: Vật chất và ý thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vật chất và ý thức - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Vật chất và ý thức 9 10 401