Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK gia vị tại VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn M¹nh Hng MSV 99D 454
v¨n tèt nghiÖp

LuËn

Lêi më ®Çu
Héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®ang lµ xu thÕ tÊt yÕu
kh¸ch quan cña thêi ®¹i. ViÖc héi nhËp mang l¹i nh÷ng c¬ héi còng nh
nh÷ng th¸ch thøc cho sù ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc
gia ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã viÖt nam. Trong bèi c¶nh hiÖn nay, c¸c mÆt
hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nãi chung vµ mÆt hµng gia vÞ nãi riªng ®ang
®øng tríc søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t víi hµng ho¸ níc ngoµi.
S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu gia vÞ trong ®ã cã h¹t tiªu cã ý nghÜa ®¸ng kÓ
®èi víi xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam. Víi tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c
lo¹i gia vÞ gåm: h¹t tiªu ®en, quÕ, håi, gõng, nghÖ nh÷ng n¨m 1999 - 2000 ë
møc 147 - 158 triÖu USD/n¨m, ViÖt Nam ®· thµnh mét trong nh÷ng níc
cung cÊp gia vÞ chÝnh cña thÕ giíi.
Tuy nhiªn, thùc tÕ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu gia vÞ thêi gian qua ë ViÖt
Nam lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mét c¸ch tù ph¸t tríc t¸c ®éng cña
gi¸ c¶ trªn thÞ trêng thÕ giíi. Trong khi ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý tá ra bÊt cËp vµ
rÊt bÞ ®éng tríc sù ph¸t triÓn cña t×nh h×nh. Nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n mµ s¶n
xuÊt vµ xuÊt khÈu gia vÞ ®ang gÆp ph¶i ®ã lµ cha cã mét chiÕn lîc ph¸t triÓn
gia vÞ cho phï hîp tõ kh©u trång ®Õn kh©u chÕ biÕn, xuÊt khÈu...
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®· ®Æt ra trªn ®©y, em
m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “ Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy
m¹nh xuÊt khÈu gia vÞ cña cña ViÖt Nam” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp,
nh»m ph¸c ho¹ bøc tranh kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc tiÔn kinh doanh gia vÞ
trªn thÞ trêng thÕ giíi, t×nh h×nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng
tíi xuÊt khÈu gia vÞ cña ViÖt Nam. Hy väng ®Ò tµi sÏ cung cÊp c¸c luËn cø
khoa häc cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, chiÕn lîc xuÊt khÈu gia vÞ,
®ång thêi cã thÓ gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam
cã c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ marketing hµng gia vÞ ®óng ®¾n ®Ó tËn dông
tèt c¬ héi thÞ trêng xuÊt khÈu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n c¬ b¶n gåm:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu gia vÞ
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng thÞ trêng gia vÞ cña thÕ giíi vµ t×nh h×nh s¶n
xuÊt, xuÊt khÈu gia vÞ cña ViÖt Nam trong thêi gian qua
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu gia
vÞ cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi.

Khoa Th¬ng m¹i
Kinh doanh

1

Tr êng §H Qu¶n lý &

NguyÔn M¹nh Hng MSV 99D 454
v¨n tèt nghiÖp

LuËn

CH¦¥NG I
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt
vµ xuÊt khÈu gia vÞ
1. Kh¸i ...
NguyÔn M¹nh Hng MSV 99D 454 LuËn
v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Héi nhËp vµo nÒn kinh khu vùc thÕ giíi ®ang xu thÕ tÊt yÕu
kh¸ch quan cña thêi ®¹i. ViÖc héi nhËp mang l¹i nh÷ng héi còng nh
nh÷ng th¸ch thøc choph¸t triÓn cña c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc
gia ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã viÖt nam. Trong bèi c¶nh hiÖn nay, c¸c mÆt
hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nãi chung vµ mÆt hµng gia nãi riªng ®ang
®øng tríc søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t víi hµng ho¸ níc ngoµi.
S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu gia trong ®ã h¹t tiªu ý nghÜa ®¸ng kÓ
®èi víi xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam. Víi tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c
lo¹i gia vÞ gåm: h¹t tiªu ®en, quÕ, håi, gõng, nghÖ nh÷ng n¨m 1999 - 2000 ë
møc 147 - 158 triÖu USD/n¨m, ViÖt Nam ®· thµnh mét trong nh÷ng níc
cung cÊp gia vÞ chÝnh cña thÕ giíi.
Tuy nhiªn, thùc s¶n xuÊt xuÊt khÈu gia thêi gian qua ë ViÖt
Nam lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mét c¸ch ph¸t tríc t¸c ®éng cña
gi¸ ctrªn ttrêng thÕ giíi. Trong khi ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý ra bÊt cËp
rÊt ®éng tríc ph¸t triÓn cña t×nh h×nh. Nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n s¶n
xuÊt xuÊt khÈu gia®ang gÆp ph¶i ®ã lµ cha cã mét chiÕn lîc ph¸t triÓn
gia vÞ cho phï hîp tõ kh©u trång ®Õn kh©u chÕ biÕn, xuÊt khÈu...
XuÊt ph¸t thùc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®· ®Æt ra trªn ®©y, em
m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy
m¹nh xuÊt khÈu gia cña cña ViÖt Nam lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp,
nh»m ph¸c ho¹ bøc tranh kh¸i qu¸t t×nh h×nh thùc tiÔn kinh doanh gia
trªn thÞ trêng thÕ giíi, t×nh nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu c¸c yÕu tè t¸c ®éng
tíi xuÊt khÈu gia cña ViÖt Nam. Hy väng ®Ò tµi sÏ cung cÊp c¸c luËn cø
khoa häc cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, chiÕn lîc xuÊt khÈu gia vÞ,
®ång thêi cã thÓ gãp phÇn nhá vµo viÖc gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam
c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ marketing hµng gia ®óng ®¾n ®Ó tËn dông
tèt héi thÞ trêng xuÊt khÈu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n c¬ b¶n gåm:
Ch ¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu gia vÞ
Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng thÞ trêng gia vÞ cña thÕ giíi vµ t×nh h×nh s¶n
xuÊt, xuÊt khÈu gia cña ViÖt Nam trong thêi gian qua
Ch ¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu gia
vÞ cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
Khoa Th¬ng m¹i Tr êng §H Qun lý &
Kinh doanh
1
TL Triết: XK gia vị tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK gia vị tại VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TL Triết: XK gia vị tại VN 9 10 28