Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK hàng may mặc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
II. Vai trß cña xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi viÖt
nam.
Tríc khi t×m hiÓu vai trß cña xuÊt khÈu chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhiÖm
vô cña chóng ®ã lµ:
- Ph¶i biÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ cña ®Êt níc, kÝch thÝch c¸c ngµnh
kinh tÕ ph¸t triÓn.
- Ph¶i gãp phÇn t¨ng tÝch luü, më réng s¶n xuÊt t¨ng thu nhËp cho nÒn
kinh tÕ quèc d©n.
- XuÊt khÈu lµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n th«ng qua viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc
lµm, t¹o nguån thu nhËp.
- Ph¶i biÕt khai th¸c nh÷ng thÞ trêng hiÖn cã vµ quan t©m tíi thÞ trêng cha
®îc khai th¸c.
- Lîi dông khèi lîng mua hµng lín lao cña níc ngoµi.
- T×m thÞ trêng cho s¶n phÈm khi lîng b¸n gi¶m sót.
- Më réng nÒn t¶ng b¸n hµng ®Ó tr¶i réng chi phÝ b¸n hµng.
- Sö dông n¨ng lùc s¶n xuÊt thõa.
- BiÕt ®îc nh÷ng ph¬ng ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn ®îc sö dông ë níc ngoµi.
- Theo dâi sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ cã s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng.
Ngoµi ra ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cßn ph¶i cã nhiÖm vô gãp phÇn
thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ níc: “§a d¹ng ho¸ vµ ®a
ph¬ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ, t¨ng cêng hîp t¸c khu vùc “.
§Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÓ trªn th× c«ng t¸c xuÊt khÈu ph¶i nhËn râ c¸c
vai trß quan träng sau:
- Thu ngo¹i tÖ vÒ cho ®Êt níc, ®©y lµ nguån vèn quan träng ®Ó tho¶ m·n
nhu cÇu nhËp khÈu vµ tÝch luü ph¸t triÓn s¶n xuÊt. ThËt vËy, nhËp khÈu còng
nh vèn ®Çu t cña mét níc thêng dùa vµo ba nguån chñ yÕu lµ viÖn trî, ®i vay,
xuÊt khÈu.

Trong khi møc viÖn trî lµ bÞ ®äng vµ cã h¹n, cßn ®i vay sÏ t¹o thªm g¸nh
nÆng cho nÒn kinh tÕ th× xu híng ph¸t triÓn xuÊt khÈu ®Ó tù ®¶m b¶o vµ ph¸t
triÓn ®îc coi nh mét chiÕn lîc quan träng mµ hÇu hÕt c¸c níc ®Òu øng dông.
- XuÊt khÈu lµ c«ng cô gi¶i quyÕt thÊt nghiÖp trong níc; theo International
Trade 1980-1993 ë Mü vµ c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cø xuÊt khÈu 1tû
USD th× t¹o ®îc 40 ngh×n viÖc lµm trong níc, cßn ë c¸c níc t b¶n ®ang ph¸t
triÓn kh¸c cã thÓ t¹o ra 45-50 ngh×n chç viÖc lµm. ë níc ta nÒn c«ng nghiÖp
cßn l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp nªn xuÊt khÈu 1 tû USD th× sÏ t¹o ®îc
trªn 50 ngh×n chç lµm viÖc trong níc.
- XuÊt khÈu lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong níc vµ t¨ng hiÖu qu¶ sö dông
vèn th«ng qua t¸c ®éng ngîc chiÒu ®èi víi viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i
vµ ph¬ng thøc qu¶n lý tiªn tiÕn.
- Khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng, ph¸t huy c¸c lîi thÕ cña ®Êt níc, kÝch thÝch c¸c
ngµnh lts ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« lÉn chiÒu s©u. §Æc biÖt lµ sù t¸c ®éng ®Õn
sù thay ®æi c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ theo híng ngµy cµng sö dông cã hiÖu qu¶
c¸c lîi thÕ ®Êt níc. Ph¸t triÓn c¸c ngµnh ...
II. Vai trß cña xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi viÖt
nam.
Tríc khi t×m hiÓu vai trß cña xuÊt khÈu chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhiÖm
vô cña chóng ®ã lµ:
- Ph¶i biÕt khai th¸c hiÖu qu¶ lîi thÕ cña ®Êt níc, kÝch thÝch c¸c ngµnh
kinh tÕ ph¸t triÓn.
- Ph¶i gãp phÇn t¨ng tÝch luü, réng s¶n xuÊt t¨ng thu nhËp cho nÒn
kinh tÕ quèc d©n.
- XuÊt khÈu lµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n th«ng qua viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc
lµm, t¹o nguån thu nhËp.
- Ph¶i biÕt khai th¸c nh÷ng thÞ trêng hiÖnvµ quan t©m tíi thÞ trêng cha
®îc khai th¸c.
- Lîi dông khèi lîng mua hµng lín lao cña níc ngoµi.
- T×m thÞ trêng cho s¶n phÈm khi lîng b¸n gi¶m sót.
- Më réng nÒn t¶ng b¸n hµng ®Ó tr¶i réng chi phÝ b¸n hµng.
- Sö dông n¨ng lùc s¶n xuÊt thõa.
- BiÕt ®îc nh÷ng ph¬ng ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn ®îc sö dông ë níc ngoµi.
- Theo dâi sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ cã s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr-
êng.
Ngoµi ra ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cßn ph¶i cã nhiÖm gãp phÇn
thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng Nhµ níc: “§a d¹ng ho¸ ®a
ph¬ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ, t¨ng cêng hîp t¸c khu vùc “.
§Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm trªn th× c«ng t¸c xuÊt khÈu ph¶i nhËn c¸c
vai trß quan träng sau:
- Thu ngo¹i cho ®Êt níc, ®©y nguån vèn quan träng ®Ó tho¶ m·n
nhu cÇu nhËp khÈu ch luü ph¸t triÓn s¶n xuÊt. ThËt vËy, nhËp khÈu còng
nh vèn ®Çu t cña mét níc thêng dùa vµo ba nguån chñ yÕuviÖn trî, ®i vay,
xuÊt khÈu.
TL Triết: XK hàng may mặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK hàng may mặc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
TL Triết: XK hàng may mặc 9 10 50