Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK HH qua biên giới tỉnh Điện Biên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu.............................................................................................4
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi………………………………… ...6
I.

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xóc tiÕn ho¹t ®éng xuÊt khÈu……6
1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn xuÊt khÈu
2. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu

II.

ý nghÜa cña ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi ®èi
víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh §iÖn Biªn:…………..
.6

1. Thóc ®Èy nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña tØnh
2. Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
3. Thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn
4. N©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n c¸c d©n téc
5. T¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c níc
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xóc tiÕn xuÊt khÈu qua biªn giíi t¹i tØnh §iÖn
Biªn ……………………………………………………………………

10

I. Kh¸i qu¸t vÒ së th¬ng m¹i du lÞch tØnh §iÖn Biªn…………………. 10
H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn……………………………………………. 10
C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng.........................................................................12
II.T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi cña tØnh 2002-2004......17
2.1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu....................................................................17
- Sè liÖu xuÊt nhËp khÈu n¨m 2003-2004
+ xuÊt khÈu cña ®Þa ph¬ng
+ xuÊt khÈu cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
- nhËn xÐt
2.2. MÆt hµng xuÊt khÈu:......................................................................21
- Do ®Þa ph¬ng s¶n xuÊt
- Hµng trong níc s¶n xuÊt
1

- Hµng do th¬ng nh©n trong ®Þa ph¬ng liªn kÕt víi th¬ng nh©n ®Þa ph¬ng kh¸c
- NhËn xÐt
2.3. ThÞ trêng xuÊt khÈu.......................................................................22
- ThÞ trêng Lµo
- ThÞ trêng Trung Quèc
- ThÞ trêng Kh¸c
- NhËn xÐt
III. Thùc tr¹ng c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu qua biªn giíi
cña Së th¬ng m¹i du lÞch §B ....................................................................24
1. ChÝnh s¸ch.........................................................................................24
ChÝnh s¸ch cña tØnh §iÖn Biªn
- chÝnh s¸ch hîp t¸c quèc tÕ
- chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t
- chÝnh s¸ch t¹o nguån hµng xuÊt khÈu
ChÝnh s¸ch cña mét sè tØnh miÒn nói phÝa b¾c:
- ChÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t cña tØnh S¬n La
- ChÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t cña tØnh L¹ng S¬n
NhËn xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña tØnh §iÖn Biªn
2 C¸c ph¬ng ph¸p xóc tiÕn kh¸c..........................................................24
MÆt hµng
ThÞ trêng
KhuyÕn khÝch doanh nghiÖp
.. ..
Ch¬ng III: Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸
qua biªn giíi tØnh §iÖn Biªn...........................
Môc lôc
Lêi më ®Çu.............................................................................................4
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi ...6
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xóc tiÕn ho¹t ®éng xuÊt khÈu 6……
1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn xuÊt khÈu
2. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu
II. ý nghÜa cña ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi ®èi
víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh §iÖn Biªn: ..…………
.6
1. Thóc ®Èy nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña tØnh
2. Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
3. Thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn
4. N©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n c¸c d©n téc
5. T¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c níc
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xóc tiÕn xuÊt khÈu qua biªn giíi t¹i tØnh §iÖn
Biªn …………………………………………………………………… 10
I. Kh¸i qu¸t vÒ së th¬ng m¹i du lÞch tØnh §iÖn Biªn .………………… 10
H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn .…………………………………………… 10
C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng.........................................................................12
II.T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi cña tØnh 2002-2004......17
2.1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu....................................................................17
- Sè liÖu xuÊt nhËp khÈu n¨m 2003-2004
+ xuÊt khÈu cña ®Þa ph¬ng
+ xuÊt khÈu cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
- nhËn xÐt
2.2. MÆt hµng xuÊt khÈu:......................................................................21
- Do ®Þa ph¬ng s¶n xuÊt
- Hµng trong níc s¶n xuÊt
1
TL Triết: XK HH qua biên giới tỉnh Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK HH qua biên giới tỉnh Điện Biên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
TL Triết: XK HH qua biên giới tỉnh Điện Biên 9 10 379