Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK ở cty cung ứng DV hàng không

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn V¨n Tèt NghiÖp
401

Ng« C«ng B×nh - Líp
Lêi nãi ®Çu

Ho¹t ®éng xuÊt khÈu gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng
m¹i cña bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, c¸c
quèc gia khai th¸c ®îc lîi thÕ cña m×nh trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¹o
nguån thu lîi nhuËn quan träng cho ®Êt níc, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ t¹o c«ng
¨n viÖc lµm cho ngêi d©n.
§èi víi ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc sù cã ý nghÜa chiÕn lîc trong sù
nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi
môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh
tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Õn n¨m 2010, §¶ng vµ
Nhµ níc ta ®· nªu râ: “Chóng ta ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më cöa
theo híng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng mÆt hµng
trong níc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶”.
C«ng ty Cung øng DÞch Vô Hµng Kh«ng ®îc h×nh thµnh vµ thùc hiÖn
nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu tríc hÕt cho nghµnh hµng kh«ng. C«ng ty chó träng trong
c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh. Trong suèt thêi gian tån t¹i vµ ph¸t triÓn,
C«ng ty ®· t×m ra cho m×nh mét híng ®i ®óng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Æc biÖt
trong t×nh h×nh kinh tÕ trong níc vµ thÕ giíi hiÖn nay cã nhiÒu biÕn ®éng lín vµ
C«ng ty ®· thu ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh
tùu ®¹t ®îc, C«ng ty vÉn cßn kh«ng Ýt khã kh¨n cÇn ph¶i kh¾c phôc.§Ó nghiªn cøu
s©u h¬n ho¹t ®éng s¶n suÊt cña c«ng ty, ®ång thêi trang bÞ thªm cho m×nh nh÷ng kiÕn
thøc thùc tiÔn vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng .§îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy
PGS TrÇn V¨n Chu, em ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp “ XuÊt khÈu ë C«ng ty
Cung øng DÞch Vô Hµng Kh«ng Thùc tr¹ng vµ Gi¶i ph¸p ”.
C¬ cÊu luËn v¨n ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng .
Ch¬ng I: Vai trß cña XuÊt KhÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Cung øng DÞch
Vô Hµng Kh«ng.
Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña
C«ng ty.
Do cßn h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc còng nh hiÓu biÕt thùc tÕ, bµi luËn v¨n nµy
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp

Trêng §¹i häc QL & KD Hµ Néi

1

LuËn V¨n Tèt NghiÖp
401

Ng« C«ng B×nh - Líp

quý b¸u tõ c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« c¸c chó c¸n bé trong C«ng ty còng nh c¸c b¹n
sinh viªn quan t©m.

Ch¬ng I
vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
I. ý nghÜa cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty Cung øng DÞch Vô
Hµng Kh«ng.

§Ó ®¶m b¶o ...
LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp
401
Lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng
m¹i cña bÊt quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, c¸c
quèc gia khai th¸c ®îc lîi thÕ cña m×nh trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¹o
nguån thu lîi nhuËn quan träng cho ®Êt níc, chuyÓn ®æi cÊu kinh tÕ t¹o c«ng
¨n viÖc lµm cho ngêi d©n.
§èi víi ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc sù cã ý nghÜa chiÕn lîc trong sù
nghiÖp x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi
môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh
khu vùc thÕ giíi. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh ®Õn n¨m 2010, §¶ng
Nhµ níc ta ®· nªu râ: Chóng ta ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng mét nÒn kinh cöa
theo híng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng mÆt hµng
trong níc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ .
C«ng ty Cung øng DÞch Hµng Kh«ng ®îc h×nh thµnh thùc hiÖn
nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu tríc hÕt cho nghµnh hµng kh«ng. C«ng ty chó träng trong
cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh. Trong suèt thêi gian tån t¹i ph¸t triÓn,
C«ng ty ®· t×m ra cho m×nh mét híng ®i ®óng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Æc biÖt
trong t×nh h×nh kinh trong níc thÕ giíi hiÖn nay nhiÒu biÕn ®éng lín
C«ng ty ®· thu ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh
tùu ®¹t ®îc, C«ng tyn cßn kh«ng Ýt khã kh¨n cÇn ph¶i kh¾c phôc.§Ó nghiªn cøu
s©u h¬n ht ®éng s¶n suÊt cña c«ng ty, ®ång thêi trang bÞ tm cho m×nh nng kn
thøc thùc tiÔn ho¹t ®éng xt khÈu nãi riªng .§îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy
PGS TrÇn V¨n Chu, em ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp XuÊt ku ë C«ng ty
Cung øngch ng Kh«ng Thùc tng Gi ph¸p .
C¬ cÊu luËn v¨n ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng .
Ch¬ng I: Vai trß cña XuÊt KhÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Cung øng DÞch
Vô Hµng Kh«ng.
Ch¬ng III. Mét gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña
C«ng ty.
Do cßn h¹n chÕ kiÕn thøc còng nh hiÓu biÕt thùc tÕ, bµi luËn v¨n nµy
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp
Trêng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
1
TL Triết: XK ở cty cung ứng DV hàng không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK ở cty cung ứng DV hàng không - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
TL Triết: XK ở cty cung ứng DV hàng không 9 10 740