Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn V¨n tèt nghiÖp

yÕu tè søc c¹nh tranh lµ then chèt trong viÖc më réng tiªu thô s¶n
phÈm ph¶i xem xÐt trong vßng ®êi cña s¶n phÈm .
§¸nh gi¸ vµ ®¶m b¶o n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ph¶i ®îc
xem xÐt toµn diÖn trªn 4 nhãm th«ng sè sau :
- Nhãm thø nhÊt : c¸c th«ng sè cã ®Æc trng kÜ thuËt – c«ng nghÖ nh c¸c
th«ng sè hîp thµnh c«ng n¨ng cña s¶n phÈm ; th«ng sè vÒ sinh th¸i – thÈm
mü ; hÖ sè tiªu chuÈn ho¸ vµ ®iÓn h×nh ho¸ s¶n phÈm mÆt hµng .
- Nhãm thø hai : c¸c th«ng sè vÒ kinh tÕ , th«ng thêng lµ c¸c th«ng sè hîp
thµnh gi¸ trÞ sö dông bªn c¹nh gi¸ b¸n trªn thÞ trêng
- Nhãm thø ba : c¸c th«ng sè cã ®Æc trng tæ chøc liªn quan ®Õn yÕu tè hËu
cÇn kinh doanh nh : ®iÒu kiÖn thanh to¸n – giao hµng , tÝnh ®ång bé kÞp thêi
vµ ®iÒu kiÖn b¸n hµng , hÖ thèng kho ®Öm , hÖ thèng gi¶m triÕt gi¸ ,...
- Nhãm thø t : c¸c th«ng sè tiªu dïng cã dÆc trng x· héi vµ t©m lý nh :
truyÒn thèng , ®iÒu kiÖn tù nhiªn , hÖ thèng dÞch vô tiªu dïng, ®iÒu kiÖn sö
dông s¶n phÈm ,…
Nh vËy , ®Ó t¹o lËp søc c¹nh tranh , s¶n phÈm ph¶i ®îc suy tÝnh cã chñ
®Ých vµ ®ång bé tõ thiÕt kÕ , s¶n xuÊt , kinh doanh trong mét thêi gian, kh«ng
gian x¸c ®Þnh cña thÞ trêng , ®o¹n thÞ trêng .
Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ nghiªn cøu n©ng cao søc c¹nh tranh cña mÆt
hµng : thùc hiÖn qua 5 bíc cô thÓ sau :
Bíc 1 : øng víi mçi nh·n hiÖu mÆt hµng ph¶i lîng ®Þnh ®îc c¸c th«ng sè
c¬ b¶n , quan träng vµ ®iÓn h×nh .
Bíc 2 : lîng ®Þnh ®îc c¸c chØ sè tham biÕn ( mét th«ng sè lùa chän ®iÓn
h×nh lµ mét tham sè biÕn ) b»ng tû lÖ cña ®¹i lîng tham biÕn cña nh·n hiÖu
mÆt hµng mµ c«ng ty hiÖn hoÆc ®ang kinh doanh chia cho ®¹i lîng tham biÕn
cña mét nh·n hiÖu lý tëng ®îc gi¶ ®Þnh tho¶ m·n 100% nhu cÇu thÞ trêng .
Bíc 3 : øng víi mçi tham biÕn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ møc ®é quan träng cña
tham biÕn vµo cêng ®é søc c¹nh tranh cña nh·n hiÖu , thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh
NguyÔn Minh Tó – K35 – C4

22

LuËn V¨n tèt nghiÖp

c¬ cÊu trong sè cña tham biÕn ®Õn søc c¹nh tranh tæng thÓ cña nh·n hiÖu mÆt
hµng .
Bíc 4 : X¸c ®Þnh chØ sè nhãm vÒ søc c¹nh tranh nh·n hiÖu trªn thÞ trêng
b»ng tæng cña tÝch gi÷a chØ sè tham biÕn víi träng sè t¬ng øng cña nã .
h

Knh =

∑KiAi
i =1

Trong ®ã : Ai lµ chØ sè tham biÕn thø i
Ki lµ träng sè t¬ng øng cña tham biÕn i
Bíc 5 : X¸c ®Þnh chØ sè søc c¹nh tranh t¬ng ®èi cña nh·n hiÖu trong
mèi t¬ng quan víi c¸c nh·n hiÖu c¹nh tranh kh¸c :
cti

K ct =

∑A

cti
cti
i .K i

ki

u

∑K

khac
.A ikhac
i

i =1

Kct : chØ sè søc c¹nh tranh t¬ng ®èi cho phÐp ®Þnh híng lùa chän ®îc c¸c
nh·n hiÖu tiÕp cËn nhiÒu nhÊt víi mong ...
LuËn V¨n tèt nghiÖp
yÕu søc c¹nh tranh then chèt trong viÖc réng tiªu thô s¶n
phÈm ph¶i xem xÐt trong vßng ®êi cña s¶n phÈm .
§¸nh gi¸ vµ ®¶m b¶o n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ph¶i ®îc
xem xÐt toµn diÖn trªn 4 nhãm th«ng sè sau :
- Nhãm thø nhÊt : c¸c th«ng sè cã ®Æc trng thuËt c«ng nghÖ nh c¸c
th«ngp thµnh c«ng n¨ng cña s¶n phÈm ; th«ng sè vÒ sinh th¸i – thÈm
mü ; hÖ sè tiªu chuÈn ho¸ vµ ®iÓn h×nh ho¸ s¶n phÈm mÆt hµng .
- Nhãm t hai : c¸c th«ng vÒ kinh tÕ , th«ng thêng c¸c th«ng hîp
thµnh gi¸ trÞ sö dông bªn c¹nh gi¸ b¸n trªn thÞ trêng
- Nhãm thø ba : c¸c th«ng cã ®Æc trng chøc liªn quan ®Õn yÕu tè hËu
cÇn kinh doanh nh : ®iÒu kiÖn thanh to¸n – giao hµng , tÝnh ®ång bé kÞp thêi
vµ ®iÒu kiÖn b¸n hµng , hÖ thèng kho ®Öm , hÖ thèng gi¶m triÕt gi¸ ,...
- Nhãm thø t : c¸c th«ng tiªu dïng dÆc trng héi t©m nh :
truyÒn thèng , ®iÒu kiÖn nhiªn , thèng dÞch vô tiªu dïng, ®iÒu kiÖn sö
dông s¶n phÈm ,
Nh vËy , ®Ó t¹o lËp søc c¹nh tranh , s¶n phÈm ph¶i ®îc suy tÝnh cã chñ
®Ých vµ ®ång bé tõ thiÕt kÕ , s¶n xuÊt , kinh doanh trong mét thêi gian, kh«ng
gian x¸c ®Þnh cña thÞ trêng , ®o¹n thÞ trêng .
Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ nghiªn cøu n©ng cao søc c¹nh tranh cña mÆt
hµng : thùc hiÖn qua 5 bíc cô thÓ sau :
Bíc 1 : øng víi mçi nh·n hiÖu mÆt hµng ph¶i lîng ®Þnh ®îc c¸c th«ng sè
c¬ b¶n , quan träng vµ ®iÓn h×nh .
Bíc 2 : lîng ®Þnh ®îc c¸c chØ tham biÕn ( mét th«ng lùa chän ®iÓn
h×nh mét tham biÕn ) b»ng cña ®¹i lîng tham biÕn cña nh·n hiÖu
mÆt hµng mµ c«ng ty hiÖn hoÆc ®ang kinh doanh chia cho ®¹i lîng tham biÕn
cña mét nh·n hiÖu lý tëng ®îc gi¶ ®Þnh tho¶ m·n 100% nhu cÇu thÞ trêng .
Bíc 3 : øng víi mçi tham biÕn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ møc ®é quan träng cña
tham biÕn vµo cêng ®é søc c¹nh tranh cña nh·n hiÖu , thùc chÊt x¸c ®Þnh
NguyÔn Minh Tó K35 C4
22
TL Triết: XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
TL Triết: XK 9 10 436