Ktl-icon-tai-lieu

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÔNG

Được đăng lên bởi minhchau0000
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và tiến hành cải cách
hành chính nhà nước, chúng ta đã qua một số lần sắp xếp lại cơ cấu Chính phủ theo
hướng tổ chức ngày càng nhiều hơn các bộ đa ngành, đa lĩnh vực để có một cơ cấu
Chính phủ gọn nhẹ hơn, với số lượng bộ ngày càng ít hơn. Tuy nhiên cho đến nay, số
lượng các bộ vẫn còn khá nhiều so với mặt bằng chung của các quốc gia trên thế giới,
bộ máy Chính phủ vẫn đang khá đồ sộ với một khối lượng công việc khá lớn, khá
nhiều, trong đó có một số nhiệm vụ chưa phải đích thực là của bộ; đồng thời cũng
còn nhiều chồng chéo, vướng mắc giữa các bộ trong việc thực hiện chức năng quản
lý nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ công và đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà
nước tại doanh nghiệp.
Chính quyền địa phương là bộ phận cấu thành hữu cơ của hệ thống chính quyền
nhà nước, có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như trong
việc cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của
cá nhân, tổ chức được thực hiện trong thực tiễn. Do đó, việc xây dựng một hệ thống
chính quyền gọn nhẹ, hoạt động có trách nhiệm, công khai, minh bạch và hiệu quả
đòi hỏi sự nghiên cứu xem xét tổng thể hệ thống pháp luật quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động cũng như các điều kiện thực tiễn để có
giải pháp cải cách hợp lý và khả thi.
Qua việc nghiên cứu cuốn sách tham khảo “Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành
chính công trong một thế giới cạnh tranh” tôi đã học được và rút ra được một vài vấn
đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của chính quyền trung ương, chính quyền cấp dưới
và chính quyền địa phương; từ đó tôi xin mạnh dạn đề xuất một vài khuyến nghị đối
với Việt Nam để vận dụng, áp d ụng.
Với thời gian học tập, nghiên cứu còn hạn chế, nên chắc chắn tiểu luận này
còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng của
quý thầy giáo và anh chị để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
PHẦN NỘI DUNG
I. Những vấn đề học được, rút ra được từ chương 3 và chương 4 của
sách tham khảo “Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế
giới cạnh tranh”
Vấn đề tổ chức chính quyền tự bản thân nó không phải là mục đích mà là
phương tiện, biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu của quốc gia. Mục đích của việc
tổ chức này là nhằm phân bổ các nhiệm vụ của chính quyền để chúng có thể được
thực hiện một cách có hiệu quả và kinh tế, giảm thiểu sự trùng lặp và chồng chéo. Do
đó, điều quan trọng là xác định lĩnh vực thẩm quyền và trách nhiệm của các ...
LỜI MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và tiến hành cải cách
hành chính nhà nước, chúng ta đã qua một số lần sắp xếp lại cơ cấu Chính phủ theo
hướng tổ chức ngày càng nhiều hơn các bộ đa ngành, đa lĩnh vực để có một cơ cấu
Chính phủ gọn nhẹ hơn, với số lượng bộ ngày càng ít hơn. Tuy nhiên cho đến nay, số
lượng các bộ vẫn còn khá nhiều so với mặt bằng chung của các quốc gia trên thế giới,
bộ máy Chính phủ vẫn đang khá đồ sộ với một khối lượng công việc khá lớn, khá
nhiều, trong đó có một số nhiệm vụ chưa phải đích thực là của bộ; đồng thời cũng
còn nhiều chồng chéo, vướng mắc giữa các bộ trong việc thực hiện chức năng quản
lý nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ công và đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà
nước tại doanh nghiệp.
Chính quyền địa phương là bộ phận cấu thành hữu cơ của hệ thống chính quyền
nhà nước, có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như trong
việc cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của
cá nhân, tổ chức được thực hiện trong thực tiễn. Do đó, việc xây dựng một hệ thống
chính quyền gọn nhẹ, hoạt động có trách nhiệm, công khai, minh bạch và hiệu quả
đòi hỏi sự nghiên cứu xem xét tổng thể hệ thống pháp luật quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động cũng như các điều kiện thực tiễn để có
giải pháp cải cách hợp lý và khả thi.
Qua việc nghiên cứu cuốn sách tham khảo “Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành
chính công trong một thế giới cạnh tranh” tôi đã học được và rút ra được một vài vấn
đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của chính quyền trung ương, chính quyền cấp dưới
và chính quyền địa phương; từ đó tôi xin mạnh dạn đề xuất một vài khuyến nghị đối
với Việt Nam để vận dụng, áp d ụng.
Với thời gian học tập, nghiên cứu còn hạn chế, nên chắc chắn tiểu luận này
còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng của
quý thầy giáo và anh chị để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
PHẦN NỘI DUNG
I. Những vấn đề học được, rút ra được từ chương 3 và chương 4 của
sách tham khảo “Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế
giới cạnh tranh”
Vấn đề tổ chức chính quyền tự bản thân nó không phải là mục đích mà là
phương tiện, biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu của quốc gia. Mục đích của việc
tổ chức này là nhằm phân bổ các nhiệm vụ của chính quyền để chúng có thể được
thực hiện một cách có hiệu quả và kinh tế, giảm thiểu sự trùng lặp và chồng chéo. Do
đó, điều quan trọng là xác định lĩnh vực thẩm quyền và trách nhiệm của các đơn vị
hành chính để chúng có thể chịu sự kiểm soát chính trị và hiến pháp một cách thích
hợp.
Chính phủ trung ương ở tất cả các nước được tổ chức thành các bộ khác nhau
và rất nhiều đơn vị hỗ trợ khác trong và ngoài phạm vi cơ cấu của bộ. Chức năng đã
trở thành nguyên tắc chủ đạo để thành lập các bộ và tổ chức công việc của chính phủ.
Đến lượt mình, các chức năng được phân thành nhóm theo tiêu chí không phân mảng,
không chồng chéo, phạm vi kiểm soát và tính thuần nhất. Những tiêu chuẩn này cũng
xác định cơ sở hợp lý của việc thành lập các bộ mới để đảm đương các chức năng
mới. Cơ cấu hành chính của quốc gia và các yếu tố văn hoá cũng liên quan tới cách
thức tổ chức của chính phủ. Ngoài vấn đề chức năng, thỉnh thoảng các bộ mới có thể
được thành lập để báo hiệu những ưu tiên chính sách mới, ví dụ về vấn đề bảo vệ môi
trường.
Áp lực cắt giảm chi tiêu công và thu hẹp quy mô hành chính đã buộc một số
nước tổ chức lại và giảm bớt số lượng các bộ của chính phủ theo các cách khác nhau.
Xu hướng này được củng cố thêm do việc phi tập trung hoá và yêu cầu tăng thêm
thẩm quyền và nguồn lực của các đơn vị chính quyền cấp d ưới. Theo quy tắc chung,
số lượng các bộ không nên quá lớn ảnh hưởng đến việc điều phối và cũng không quá
1
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÔNG - Trang 2
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÔNG - Người đăng: minhchau0000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÔNG 9 10 6