Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng.

Được đăng lên bởi tuancuong09
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3983 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Lời nói đầu
Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá
thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa
vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh mà cụ
thể là lợi nhuận thu đợc từ sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trờng, các
doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận
nhiều hay ít cũng phải bù đắp đợc chi phí bỏ ra.
Xuất phát từ tầm quan trọng trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm đề ra những giải pháp có hiệu quả, có tính thực thi nhất và phù hợp với
tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời với những biện pháp cụ thể phải
tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại
sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tợng, đúng chế
độ quy định và đúng theo phơng pháp.
Đối với ngành xây dựng, nhìn một cách tổng thể các doanh nghiệp xây
dựng cơ bản chủ yếu hoạt động trên số vốn do ngân sách Nhà nớc cấp. Xuất
phát từ điểm đó, các doanh nghiệp tự trang trải trong sản xuất kinh doanh có
lãi. Để đạt đợc điều này vấn đề trớc mắt tự hạch toán chính xác chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đặc thù của ngành xây dựng khác với các
ngành khác nh: Chi phí sản xuất ra không giống nhau, chu kỳ sản xuất kinh
doanh kéo dài từ chu kỳ này sang chu kỳ sau nên việc tập hợp chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm hết sức phức tạp.
Những nhận thức có đợc từ công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm ở Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng là nhờ có sự chỉ
bảo, hớng dẫn, sự giúp đỡ của thầy cô và ban lãnh đạo công ty nhất là cán bộ
phòng kế toán kết hợp với sự lỗ lực của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu và
nghiên cứu công tác kế toán của công ty và đã hoàn thiện đề tài báo cáo với đề
tài: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất
tại Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng.

1

Mặc dù em rất cố gắng tìm hiểu, song do thời gian có hạn và trình dộ
hạn chế nên chuyên đề còn có những sai sót khiếm khuyết về nội dung cũng
nh hình thức. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, của
cán bộ nhân viên phòng kế toán của công ty để bài viết của em hoàn thiện
hơn.
Chuyên đề thực tập gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá
thành sản phẩm sản xuất trong các doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty T vấn đầu t và th...
Lêi nãi ®Çu
Trong thèng chØ tiªu to¸n doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt gi¸
thµnh lµ hai chØ tiªu c¬ b¶n, cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau vµ cã ý nghÜa
cïng quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu s¶n xuÊtkinh doanhcô
thÓ lµ lîi nhuËn thu ®îc tõ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c
doanh nghiÖp c tån t¹i khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn
nhiÒu hay Ýt còng ph¶i bï ®¾p ®îc chi phÝ bá ra.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶, tÝnh thùc thi nhÊt vµ p hîp víi
t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. §ång thêi víi nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ph¶i
tæ chøc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c lo¹i
s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng ®èi tîng, ®óng chÕ
®é quy ®Þnh vµ ®óng theo ph¬ng ph¸p.
§èi víi ngµnh x©y dùng, nh×n mét c¸ch tæng thÓ c¸c doanh nghiÖp x©y
dùng c¬ b¶n chñ yÕu ho¹t ®éng trªn vèn do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. XuÊt
ph¸t tõ ®iÓm ®ã, c¸c doanh nghiÖp trang tr¶i trong s¶n xuÊt kinh doanh cã
l·i. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy vÊn ®Ò tríc m¾t h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng kh¸c víi c
ngµnh kh¸c nh: Chi ps¶n xuÊt ra kh«ng gièng nhau, chu s¶n xuÊt kinh
doanh kÐo dµi tõ chu kú nµy sang chu kú sau nªn viÖc tËp p chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hÕt søc phøc t¹p.
Nh÷ng nhËn thøc cã ®îc tõ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty T vÊn ®Çu t vµ thiÕt x©y dùng nhê c
b¶o, híng dÉn, gióp ®ì cña thÇy ban l·nh ®¹o c«ng ty nhÊtc¸n
phßng kÕ to¸n kÕt hîp víi lùc cña b¶n th©n, em ®· ®i s©u t×m hiÓu
nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ tn cña c«ng ty vµ ®· hoµn thiÖn ®Ò tµi b¸o c¸o víi ®Ò
tµi: chøcto¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt
t¹i C«ng ty T vÊn ®Çu t vµ thiÕt kÕ x©y dùng.
1
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng. - Người đăng: tuancuong09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng. 9 10 825