Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt luận văn thạc sỹ Hóa

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Khôi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN XUÂN HUY

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HẤP PHỤ
MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC
BẰNG VẬT LIỆU SBA-15 BIẾN TÍNH

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Mã số: 60 44 27

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Đà Nẵng – 2012

Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. VÕ VIỄN

Phản biện 1: GS.TS. ĐÀO HÙNG CƯỜNG

Phản biện 2: PGS.TS. LÊ THỊ LIÊN THANH

Luận văn ñã ñược bảo vệ trước hội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày13
tháng 11 năm 2012.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

-1-

MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt ñộng kinh tế - kỹ thuật làm cho
ñời sống con người càng ñược nâng cao, nhưng mặt trái của nó là thải ra
môi trường nhiều chất thải ñộc hại. Chính ñiều này ñã làm cho nhân loại
phải ñối mặt với sự biến ñổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng
sinh thái và tạo ñiều kiện cho bệnh tật phát triển. Trong số các dạng ô
nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nước ñang là vấn ñề nóng bỏng
hiện nay. Chất gây ô nhiễm có thể là các chất vô cơ hoặc các chất hữu cơ.
Sự có mặt của các chất ô nhiễm này trong nước là do nguồn nước thải
công nghiệp từ nhà máy khai thác mỏ, tinh lọc dầu, sản xuất sợi, sơn,
thuốc nhuộm…Các hợp chất hữu cơ như phenol, xanh metylen, alizarin
red S thuộc loại phổ biến trong nước thải công nghiệp. Các hợp chất này
có ñộc tính cao ñối với người và loài vật, bởi chúng khó bị phân hủy trong
tự nhiên, dễ hấp thụ qua da, ñi và cơ thể phát huy ñộc tính, tàn phá hủy
hoại tế bào sống. Nghiên cứu ñể loại các hợp chất này và các hợp chất hữu
cơ ñộc hại khác ra khỏi môi trường nước là góp phần giảm thiểu ô nhiễm
môi trường. Hiện nay, có nhiều phương pháp ñể tách loại xử lý chất hữu
cơ trong nước: trao ñổi ion, thẩm thấu ngược và màng, keo tụ và hấp phụ.
Trong ñó, phương pháp hấp phụ ñược sử dụng rộng rãi do giá thành thấp
và hiệu quả cao. Các vật liệu hấp phụ bao gồm các khoáng chất vô cơ: ñất
sét, zeolite, ñá ong, diatomite; các chất hữu cơ: chitin/chitosan, alginate;
các oxit vô cơ: nano oxit sắt, nano oxit silic… Các nghiên cứu về tìm
kiếm, tổng hợp chất hấp phụ ñể xử chất hữu cơ nói chung và phẩm nhuộm
nói riêng ñã và ñang ñược nghiên cứu nhiều trong nước cũng như ngoài
nước.

-2Vào ñầu thập niên 90 của thế kỷ trước, các thành công trong việc
tổng hợp các vật liệu MQTB ñã mở ra một giai ñoạn mới trong tổng hợp
chất xúc tá...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
NGUYN XUÂN HUY
NGHIÊN CU NG DNG HP PH
MT S HP CHT HU CƠ TRONG NƯC
BNG VT LIU SBA-15 BIN NH
Chuyên ngành: Hóa hu cơ
Mã s: 60 44 27
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
Đà Nng – 2012
Tóm tắt luận văn thạc sỹ Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt luận văn thạc sỹ Hóa - Người đăng: Nguyễn Trọng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tóm tắt luận văn thạc sỹ Hóa 9 10 965