Ktl-icon-tai-lieu

triết

Được đăng lên bởi nuidu01
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 10: HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
10.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một phát minh vĩ đại gắn với tên tuổi
của Các Mác. Với lý luận này, Các Mác đã đem lại quan niệm khoa học về xã
hội, vạch rõ bản chất, kết cấu cơ bản, phổ biến và những qui luật vận động, phát
triển nội tại của xã hội. Đây là cơ sở lý luận khoa học để Đảng Cộng sản, nhà
nước xã hội chủ nghĩa xác định cương lĩnh, chủ trương đường lối, chính sách
trong công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Lý luận hình thái kinh
tế - xã hội của Các Mác còn là vũ khí lý luận trong cuộc đấu tranh phê phán
những quan điểm duy tâm, siêu hình về xã hội của những nhà triết học, xã hội
học tư sản hiện đại, vạch trần tính chất cơ hội, phản động trong quan điểm về xã
hội của những kẻ phản bội chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay.
10.2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
1. Khẳng định vai trò của sản xuất
đối với sự tồn tại và phát triển của
xã hội.
2. Nắm được nội dung cơ bản của qui luật “Quan hệ sản xuất phù hợp với
tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”.
3. Hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng.
4. Nắm được sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch
sử tự nhiên.
5. Biết vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào xem xét, thực
hiện quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
10.3. NỘI DUNG
1. Sản xuất vật chất - cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội.
- Khái niệm sản xuất vật chất.
- Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của
xã hội.
2. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
- Các khái niệm: phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ
sản xuất.
- Qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình
độ phát
triển của lực lượng sản xuất.
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
- Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
- Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội.

- Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội.
- Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình
lịch sử tự nhiên.
- Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội.
5. Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội.
- Việc lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ
tư bản chủ nghĩa.
- Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.
- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với sự nghiệp xây dự...
Chương 10: HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
10.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một phát minh vĩ đại gắn với tên tuổi
của Các Mác. Với lý luận này, Các Mác đã đem lại quan niệm khoa học về xã
hội, vạch rõ bản chất, kết cấu cơ bản, phổ biến và những qui luật vận động, phát
triển nội tại của xã hội. Đây là cơ sở lý luận khoa học để Đảng Cộng sản, nhà
nước xã hội chủ nghĩa xác định cương lĩnh, chủ trương đường lối, chính sách
trong công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Lý luận hình thái kinh
tế - xã hội của Các Mác còn là vũ khí lý luận trong cuộc đấu tranh phê phán
những quan điểm duy tâm, siêu hình về xã hội của những nhà triết học, xã hội
học tư sản hiện đại, vạch trần tính chất cơ hội, phản động trong quan điểm về xã
hội của những kẻ phản bội chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay.
10.2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
1. Khẳng định vai trò của sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của
xã hội.
2. Nắm được nội dung cơ bản của qui luật “Quan hệ sản xuất phù hợp với
tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”.
3. Hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng.
4. Nắm được sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch
sử tự nhiên.
5. Biết vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào xem xét, thực
hiện quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
10.3. NỘI DUNG
1. Sản xuất vật chất - cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội.
- Khái niệm sản xuất vật chất.
- Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của
xã hội.
2. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
- Các khái niệm: phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ
sản xuất.
- Qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất.
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
- Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
- Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội.
triết - Trang 2
triết - Người đăng: nuidu01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
triết 9 10 837