Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày nội dung khóa luận trường Khoa học tự nhiên

Được đăng lên bởi tranvtien103
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân
10/2015

1. Thang điểm Khóa Luận
2. Hình thức trình bày Khóa Luận

3. Một số lưu ý khi báo cáo

2

October 2, 2015

 Nội dung Khóa luận: 6,5 đ
 Trình bày báo cáo: 1,5 đ

 Trả lời câu hỏi: 2 đ
 Tổng: 10 đ

3

October 2, 2015

•

Khóa luận là báo cáo khoa học trình bày kết quả nghiên cứu

của sinh viên

•

Nội dung tập trung quanh vấn đề cần giải quyết

•

Khóa luận thể hiện được mục đich nghiên cứu

4

October 2, 2015

TRANG BÌA
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 - ........
Chương 2 - ……..
Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ (nếu có)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
5

Nội dung
chính

October 2, 2015

Tập trung thể hiện mục tiêu và nội dung nghiên cứu
Nội dung chính

Số trang

Chương 1: Mở đầu/Tổng quan

~ 5 trang

Chương 2: Phương pháp, thiết bị, …

~ 15 trang

Chương 3: Kết quả và thảo luận

~ 25 trang

KẾT LUẬN và KIẾN NGHỊ

~ 1-2 trang
Tổng ≤ 50 trang

Đọc kỹ “Hướng dẫn trình bày Khóa Luận”
6

October 2, 2015

1. Ngôn ngữ
2. Trình bày Khóa Luận

2.1. Trang bìa
2.2. Đề mục
2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

2.4. Viết tắt
2.5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn
2.6. Phụ lục
7

October 2, 2015

Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Trường hợp viết bằng tiếng Anh, sinh viên phải được

cán bộ hướng dẫn và Bộ môn đồng ý.

8

October 2, 2015

•
•
•
•
•

Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa

•
•
•

Cỡ chữ Times New Roman 13

Không vượt quá 50 trang A4, không tính phần phụ lục

Đánh số trang, bảng biểu, hình vẽ, đồ thị ...
In trên một mặt giấy A4
Dãn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5
cm; lề phải 2 cm
Số trang được đánh ở giữa, phía cuối mỗi trang giấy

Dùng chữ số tự nhiên cho tất cả các chương, phần, mục, tiểu
mục, không dùng số La mã
9

October 2, 2015

Tên đề tài sát
với nội dung
nghiên cứu

10

@ Khóa luận tốt nghiệp – Lê Thị Đến - 2015

October 2, 2015

• Đánh số đề mục thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn
chữ số với số thứ nhất chỉ số chương.
Ví dụ: 4.1.2.1.  chương 4, mục 1, nhóm tiểu mục 2,
tiểu mục 1
• Mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục
Ví dụ: Không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu
mục 2.1.2 tiếp theo

11

October 2, 2015

• Đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình gắn với số chương
Ví dụ: Bảng 3.1  chương 3, bảng 1
Hình 1.1  chương 1, bảng 1
• Phần nội dung đề cập tới bảng biểu và hình vẽ
Ví dụ:
Cấu t...
B môn Vt lý ht nhân K thut ht nhân
10/2015
Trình bày nội dung khóa luận trường Khoa học tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình bày nội dung khóa luận trường Khoa học tự nhiên - Người đăng: tranvtien103
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Trình bày nội dung khóa luận trường Khoa học tự nhiên 9 10 485