Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi thuyken3112-gmail-com
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1906 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tra cứu thư viện | Đăng nhập email | Góp ý | English









Trang chủ
Giới thiệu
Bản tin
Nhân sự
Ngành đào tạo
Đề cương môn học
Tài nguyên
Bộ môn Lý luận chính trị

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GVC. TS. Tạ Chí Hồng
Long Dung Trưởng ...
Chi tiết »
Đề cương chi tiết

Nguyên Trưởng Bộ môn Mác – Lênin GVC. ThS. Bùi

CH¦¥NG I

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG,
NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH

I. ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH
1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và
sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam,
từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là
kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ
thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ
thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con

người .
+ Thực chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh
những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.
+ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có liên
quan đến quá trình phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là
CNMLN, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại.
+ Mục tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng giai cấp, giải
phóng dân tộc, giải phóng con người.
b) Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam, đáng chú ý là tư tưởng về:
- Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của
dân.
- Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
- Phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần cho nhân dân.
- Xây dựng đạo đức cách mạng.
- Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Theo chương trình của bộ Giáo dục §ào tạo, môn tư tưởng Hồ Chí
Minh giới thiệu những vấn đề thuộc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải
phóng dân tộc.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên
CNXH.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

4. Tư tưởng Hồ ...
Tra cứu thư viện | Đăng nhập email | Góp ý | English
Trang ch
Gi i thi u
B n tin
Nhân s
Ngành ào t ođ
c ng môn h cĐề ươ
Tài nguyên
Bộ môn Lý luận chính trị
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GVC. TS. Tạ Chí Hồng Nguyên Trưởng Bộ môn Mác – Lênin GVC. ThS. Bùi
Long Dung Trưởng ...
Chi tiết »
Đề cương chi tiết
CH¦¥NG I
NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG,
NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH
I. ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH
1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- tưởng Hồ C Minh mt hệ thống quan điểm tn diện và
u sắc về những vấn đề bản của q trình ch mạng Việt Nam,
t ch mạng dân tộc dân ch nhân dân đến cách mạng XHCN;
kết quả sự vận dụng ng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ
th của ớc ta; đồng thời s kết tinh tinh hoa n tộc trí tu
thi đại nhằm giải phóng dân tc, giải png giai cấp, giải png con
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: thuyken3112-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 488