Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO

Được đăng lên bởi vothanhtam1990
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ TÔN GIÁO

NỘI DUNG


KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TT
HCM VỀ TG



NỘI DUNG CƠ BẢN TT HCM VỀ TG



SỰ VẬN DỤNG TT HCM VỀ TG TRONG GIAI
ĐOẠN HIỆN NAY

I. KHÁI NIỆM TT HCM VỀ TG

1. Khái niệm
- Tư tưởng về TGTN là một bộ phận của tư
tưởng HCM, đó là sự vận dựng những nguyên lý
cơ bản của CN Mác – Lê nin về TGTN trong
hoàn cảnh cụ thể Việt Nam.

Company Logo

NỘI DUNG CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HCM
VỀ TÔN GIÁO

I. TƯ TƯỞNG VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO,
HÒA HỢP DÂN TỘC

1. Mục tiêu của đoàn kết
Mục tiêu đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc của Hồ
Chí Minh đó là giải phóng dân tộc, giải phóng con người
thoát khỏi nô dịch, áp bức, bất công.
Năm 1955, trong bài phát biểu tại Hội nghị Mặt trận Liên Việt, Người khẳng
định “Đoàn kết của ta không những rộng rãi, mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết
là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để
đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây
dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ
nhân dân thì ta phải đoàn kết với họ” (HCM toàn tập, NXB CTQG, HN, 2006,
t7, tr.438).

2. Cơ sở đoàn kết Lương - Giáo
Thứ nhất, các tôn giáo xét đến cùng đều có hy
vọng giải thoát con người, mong muốn con
người được sung sướng, tự do, hạnh phúc
HCM nói: “Phật sinh ra cũng để lợi lạc quần
sinh, vô ngã vị tha. Đức Giê su sinh ra là niềm
hạnh phúc cho mọi người, phúc lợi cho xã hội.
Khổng Tử sinh ra cũng là để giúp con người
sống nhân nghĩa vì một thế giới đại đồng”

-Thứ hai, tín đồ các tôn giáo căn bản đều là những
người lao động bị chế độ cũ áp bức bóc lột. Họ đều là
những người yêu nước thực sự, do vậy họ là lực lượng
của cách mạng, là bộ phận quan trọng trong khối đại
đoàn kết toàn dân với tư cách là chủ thể của cách mạng.
Người cho rằng: “đồng bào Lương và đồng bào Giáo
đều là người Việt Nam, đều là người lao động và sự
nghiệp cách mạng là sự nghiệp lớn, lâu dài. Vì thế
Lương – Giáo phải đoàn kết thì sự nghiệp lớn của dân
tộc mới giành được thành công

3. Đối tượng của đoàn kết lương giáo.
Thứ nhất, đoàn kết giữa những người có tôn giáo với
những người không theo tôn giáo, trong đó có những
người công sản.
HCM khẳng định “Có anh em hỏi một người CG có thể vào Đảng
Lao động không? Có, Người tôn giáo nào vào cũng được, miễn là
trung thành, hăng hái làm nhiệm vụ, giữ đúng kỷ luật của Đảng.
Nước ta kinh tế lạc hậu, kỹ thuật kém, tôn giáo là duy tậm, cộng
sản là duy vật, nhưng trong điều kiện hiện tại, người theo đạo vẫn
vào Đảng...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ TÔN GIÁO
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO - Người đăng: vothanhtam1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO 9 10 754