Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG NHÂN CHÍNH CỦA  MẠNH TỬ

Được đăng lên bởi ngoc-truong-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 6806 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NHÓM THỰC HIỆN
GVHD :ThS.Bùi Thị Thu Hiền 
1.Trương Văn Ngọc  1056070070
2.Nguyễn Thị Nga      1056070030
3.Lê Hoài Nam  

1056070069

  ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG NHÂN CHÍNH CỦA 
MẠNH TỬ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2.Tình hình nghiên cứu
3.Mục đích,nhiệm vụ của đề tài
4.Ý nghĩa khoa học,ý nghĩa thực tiễn của đề tài
5.Phương pháp nghiên cứu khoa học
6.Kết cấu của đề tài
Chương 1
TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH HỌC THUYẾT NHÂN CHÍNH
1.1.Tác giả
1.2.Điều kiện kinh tế, xã hội­chính trị
1.2.1.Điều kiện kinh tế
1.2.2.Điều kiện xã hội­chính trị
1.3.Tiền đề  ‘nhân nghĩa’ của Khổng Tử    đến ‘Nhân chính của ‘Mạnh 
Tử’
Chương 2
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỌC THUYẾT NHÂN CHÍNH
2.1.Nhân chính

2.2.Quan   điểm   về   xây   dựng   đường   lối   chính   trị   nhân   nghĩa,Cách   trị 
nước của ông vua nhân chính
2.2.1.Quan điểm về nghĩa
2.2.2.Quan điểm về lợi
2.3.Quan niệm dân bản,dưỡng dân gắn liền với giáo hóa dân
2.4.Quan điểm của Mạnh Tử về chiến tranh,kinh tế và ông vua tàn bạo
2.4.1.Quan điểm về chiến tranh
2.4.2.Quan điểm về kinh tế
2.4.3.Quan điểm về ông vua tàn bạo
KẾT LUẬN
3.1.Đánh giá về học thuyết nhân chính
3.1.1.Hạn chế của học thuyết nhân chính
3.1.2.ý nghĩa của việc nghiên cứu học thuyết đối với công cuộc đổi mới  ở  
nước ta hiện nay
Tài liệu tham khảo

Chương 1
TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH HỌC THUYẾT NHÂN CHÍNH
1.Tác giả

Mạnh Tử  họ  Mạnh tên Kha, tự  Tử  Dư, sinh vào năm thứ  tư  Chu liệt  
Vương, 372 tr. CN. Sau 107 năm, tính từ khi Khổng Tử qua đời.Mạnh Tử vốn 
là hậu duệ của Mạnh Tôn, thuộc dòng dõi Lỗ công, vì đã di cư sang xứ Châu 
(nước nhỏ phụ thuộc vào Lỗ), nên coi như là người Châu. Mạnh Tử theo học  
thầy Tử  Tư  từ  thuở  trẻ  (Tử  Tư  là cháu nội của Khổng Tử), bình sinh lấy  
việc tuyên dương đạo Khổng làm chí hướng, cho nên đến thời trung niên, 
cũng như Khổng Tử đời trước, chu du qua nhiều nước như Tống, Tuyết, Tề,  
Nguỵ, Lỗ, Châu, Lương v.v... Căn cứ  theo sách "Mạnh Tử", thì những nhân  
vật chính trị  đương quyền mà Mạnh Tử  đã được tiếp xúc là Lương Huệ 
Vương, Lương Tương Vương, Tề  Tuyên Vương, Châu Mục Công và Đằng 
Văn Công. 
Trong lịch trình chu du liệt quốc, Mạnh Tử đến nước Lương vào năm 320 tr. 
CN bởi lúc đó, Lương Huệ  Vương đang chiêu sính hiền sĩ bốn phương. Khi  
Mạnh Tử bệ  kiến Lương Huệ Vương, câu đầu tiên vua Lương nêu ra ngay, 
là vấn đề có tính cách tiêu biểu cho các quốc gia đương thời: "Hà dĩ lợi ngô  
quốc?" (Làm sao để có lợi cho nước ta?). Đứng vào lập trường của nhà cầm  
quyền, Lương Huệ Vương coi trọng vấn đề công lợi vì nư...
NHÓM TH C HI N
GVHD :ThS.Bùi Th Thu Hi n
1.Tr ng Văn Ng c 1056070070ươ
2.Nguy n Th Nga 1056070030
3.Lê Hoài Nam 1056070069
Đ TÀI: T T NG NHÂN CHÍNH C A Ư ƯỞ
M NH T
TƯ TƯỞNG NHÂN CHÍNH CỦA  MẠNH TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG NHÂN CHÍNH CỦA  MẠNH TỬ - Người đăng: ngoc-truong-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TƯ TƯỞNG NHÂN CHÍNH CỦA  MẠNH TỬ 9 10 982