Ktl-icon-tai-lieu

tuyên bố chung ASEAN

Được đăng lên bởi pious26493
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyên bố chung của Hội nghị ASEAN-Trung Quốc
Ngày 19-11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) và Trung Quốc đã gặp nhau để kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông
(DOC).
Dưới đây là nội dung chính Tuyên bố chung của Hội nghị ASEAN - Trung Quốc lần thứ 15, kỷ niệm 10 năm DOC, tăng
cường hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Phnom Penh, Campuchia, ngày 19-11-2012
1. Chúng tôi, các nhà Lãnh đạo Nhà nước/Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa, gặp nhau ngày 19/11/2012 tại Pnom Penh, Campuchia, để kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố về Ứng xử của các bên
ở Biển Đông (DOC). Chúng tôi tái khẳng định Tuyên bố chung của các Nhà Lãnh đạo Nhà nước/Chính phủ ASEAN và
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quan hệ đối tác chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng vào ngày 8/10/2003.
Một thập kỷ tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau
2. Chúng tôi tin tưởng rằng DOC, được ký năm 2002 tại Pnom Penh, Campuchia, là một văn kiện quan trọng, thể hiện
cam kết chung của các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc về thúc đẩy hòa bình, ổn định và tin cậy lẫn nhau ở
Biển Đông.
3. Tiếp theo việc thông qua Tài liệu Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC tháng 7/2011, chúng tôi ghi nhận tiến triển trong
việc triển khai các dự án hợp tác chung được thỏa thuận trong khuôn khổ DOC, qua đó góp phần củng cố lòng tin, sự
tin cậy lẫn nhau và hợp tác ở Biển Đông.
4. Chúng tôi cũng công nhận việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC sẽ góp phần tăng cường quan hệ và đối tác chiến
lược giữa ASEAN và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Đông Á. Theo đó,
chúng tôi nhắc lại mong muốn tăng cường điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình và lâu dài đối với các khác
biệt và tranh chấp giữa các nước liên quan.
Một tương lai hòa bình, hữu nghị và hợp tác
5. Chúng tôi tái khẳng định cam kết đối với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước của
Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), 5 Nguyên
tắc cùng tồn tại hòa bình, và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, với vai trò là các chuẩn mực chung chỉ đạo
quan hệ giữa các quốc gia.
6. Chúng tôi tái khẳng định nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau phù h...

 !"#!$%#&'()"*&%'+, #-
./0)1&234*#56#37089:;'<=2, 
.>?%/@
 !"#$%&'()*+%,-+./'#-
012'3456#78
9:+9;'/+6'%<%%=,%=
%8/>#?'7@AB:C/67D#44/1 
:'E6%<C%%C=,%=#B9:+9;'/+6'F()*+%,-+(G4HIJK7
LMFN?O./P8/>#?#7(Q7@AB:C/64
/1 :4H!*#7R542124454:SC%,C=,,T8
U##V6()#-01#4WX#VY
=8/>#?##L Z./'5(G-+=,,=#B9:+9;'/+6'+#4-(*D# ['#F*
+(R#7D#44 !4H#>\12']4#VYL
MFN?8
T8R6#;:4*#?D*!#^Y#X*./#7_C=,%%'>#?V#R# F# :
4*# F(7X756#75#`#V# :(?(]./'Daa66"1#'WX
#VY456#7LMFN?8
b8/>#?c?V4*#X*"4*Dd./Wea66"#-0D*4#7R
534 !'f#0#>\12']4#45L(4XN?g8;:a'
>#?^B+:+#-0H(*#V5:+#d67612447(7
*#4# h637D8
U##i12'3456#7
&8/>#?#7(Q+(R#47+j#4#^Ri@56D'/?
@56D4H@V#FOk/@.P-+%<S='*6#*456#7LN?+gO/P'&
#^l#f#B12'47#^idV#676D#R'44# 17\+XmB:
D*37D8
n8/>#?#7(Q#^#?# [V6'DH4#:4oA#]6l564V#
676D#R'4#^(?#*64:?4*D(78
_8/>#?h## #R6#j####"47#^./Z+a66"#>\12'3
'1#4WX#VY456#737D#44 !8
S86()*+%,-+./'>#?#7(Q+(R#47#^./Z4*DR#
#+p
R6#j#X*"4*Dd./q
X*7X74:B#56#7A#`#V# iWL6l564!#^Y#X*
./q
R6#j56#7#-0F'# :a:f+d:d+#X:#i+B'#:d4:
#?# F'# iWL6l564V#676D#R'# :aak/@.8
R6#j(R(7DdDR#7# h6A#]4DH#67Z*6761
2'(?WKj:E;[WKj4cX'#?D#+4h4+67337Da
DHD# X#R6'# iWL7#^idV#676D#R':f+k/@.q
tuyên bố chung ASEAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tuyên bố chung ASEAN - Người đăng: pious26493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tuyên bố chung ASEAN 9 10 139