Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ sinh thái trong khôi phục tài nguyên đất

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4130 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Báo cáo chuyên đề

Công nghệ sinh thái

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI
TRONG KHÔI PHỤC TÀI NGUYÊN ĐẤT
GVHD: TS. Lê Quốc Tuấn
Thực Hiện: Nhóm –DH08DL
1. Nguyễn Thị Mỹ Thạnh
2. Huỳnh Thị Cẩm Bình
3. Hà Văn Tồn
4. Nguyễn Văn Nam
5. Nguyễn Thị Hồng Liên
6. Dương Hữu Đạt
7. Nguyễn Ngọc Thăng Long

Tháng 3_2011

08157193
08157021
08157231
08157128
08157099
08157040
07157093

Ứng dụng công nghệ sinh thái trong khôi phục tài nguyên đất

MỤC LỤC
1.

GIỚI THIỆU .......................................................................................................... 4

2.

TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT ............................................................. 5
2.1. Tổng quan về đất .............................................................................................. 5
2.1.1.

Khái niệm................................................................................................. 5

2.1.2.

Thành phần vật chất của đất ................................................................... 5

2.1.3.

Thành phần khoáng vật hạt đất. ................................................................ 5

2.1.4.

Thể khí của đất ......................................................................................... 6

2.1.5.

Quá trình hình thành đất: ......................................................................... 6

2.2. Hiện trạng môi trường đất: .............................................................................. 7
2.2.1.

Dân số và tài nguyên đất: ........................................................................ 7

2.2.2.

Suy giảm tài nguyên đất: ......................................................................... 7

2.2.3.

Tài nguyên đất ở Việt Nam: ..................................................................... 7

2.3. Công nghệ sinh thái trong môi trường đất ...................................................... 8
2.3.1.

Các khái niệm .......................................................................................... 8

2.3.2.

Một số phương pháp xử lý ô nhiễm đất bằng phương pháp vi sinh. ...... 8

Kỹ thuật cấp khí (Bioventing) ........................................................................... 9
Kỹ thuật trải đất có che mái và hệ thống xử lý khí .......................................... 9
Kỹ thuật đống ủ ................................................................................................. 9
Kỹ thuật trải đất có che mái...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
Báo cáo chuyên đề
Công nghệ sinh thái
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI
TRONG KHÔI PHỤC TÀI NGUYÊN ĐẤT
GVHD: TS. Lê Quốc Tuấn
Thực Hiện: Nhóm DH08DL
1. Nguyễn Thị Mỹ Thạnh 08157193
2. Huỳnh Thị Cẩm Bình 08157021
3. Hà Văn Tồn 08157231
4. Nguyễn Văn Nam 08157128
5. Nguyễn Thị Hồng Liên 08157099
6. Dương Hữu Đạt 08157040
7. Nguyễn Ngọc Thăng Long 07157093
Tháng 3_2011
Ứng dụng công nghệ sinh thái trong khôi phục tài nguyên đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng công nghệ sinh thái trong khôi phục tài nguyên đất - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ sinh thái trong khôi phục tài nguyên đất 9 10 499