Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi minhthieu02
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
më ®Çu

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bèi c¶nh c¹nh tranh toµn cÇu vµ héi nhËp quèc tÕ, vÊn ®Ò b¶o hé
quyÒn së h÷u trÝ tuÖ (QSHTT) trë nªn ®Æc biÖt quan träng vµ lµ mèi quan t©m
hµng ®Çu cña c¸c quèc gia trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Trªn thùc tÕ, ë ViÖt
Nam cha bao giê vÊn ®Ò b¶o hé QSHTT l¹i ®îc coi träng nh hiÖn nay. Sù
nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa (CNH, H§H) ®Êt níc víi rÊt nhiÒu c¬
héi vµ th¸ch thøc ®ßi hái chóng ta ph¶i cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thóc ®Èy ho¹t
®éng s¸ng t¹o vµ b¶o hé QSHTT. ViÖc thÓ chÕ ho¸ c¸c quan ®iÓm, chñ tr¬ng,
chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ së h÷u trÝ tuÖ (SHTT), x©y dùng c¬ chÕ b¶o
hé QSHTT h÷u hiÖu lµ nh÷ng yÕu tè quan träng, mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù
thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nhÊt lµ sau khi ViÖt Nam lµ
thµnh viªn cña Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
Theo tinh thÇn cña NghÞ quyÕt sè 08-NQ/TW ngµy 02-01-2002 cña Bé
ChÝnh trÞ "VÒ mét sè nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c t ph¸p trong thêi gian tíi"
vµ NghÞ quyÕt sè 48-NQ/TW ngµy 24-5-2005 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ chiÕn lîc x©y
dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh híng ®Õn
n¨m 2020", th× viÖc hoµn thiÖn ph¸p luËt b¶o hé QSHTT, h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn thÞ trêng khoa häc - c«ng nghÖ theo híng më réng ph¹m vi c¸c ®èi tîng
®îc b¶o hé QSHTT phï hîp yªu cÇu cña WTO vµ c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt
Nam lµ thµnh viªn lµ viÖc lµm cÊp b¸ch. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa IX ngày 10-4-2006 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 cũng kh¼ng định:
Thực hiện tốt Luật sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công
nghệ, đổi mới quản lý nhà nước đối với thị trường khoa học, công
nghệ; khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ

theo cơ chế thị trường; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công
trình khoa học và hoạt động sáng tạo [33].
ViÖc ban hµnh ®ång bé nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ SHTT
nh Bé luËt d©n sù (BLDS), LuËt SHTT, LuËt chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ c¸c
luËt cã liªn quan nh LuËt khoa häc vµ c«ng nghÖ, LuËt h¶i quan, LuËt th¬ng
m¹i, LuËt c¹nh tranh, Bé luËt tè tông d©n sù (BLTTDS)… ®Ó tham gia c¸c ®iÒu
íc quèc tÕ, thùc hiÖn c¸c yªu cÇu gia nhËp WTO lµ nh÷ng nç lùc lín lao cña
ChÝnh phñ ViÖt Nam nh»m t¹o hµnh lang ph¸p lý cho viÖc b¶o hé QSHTT. Cã
thÓ nãi r»ng, chóng ta ®· ban hµnh ®îc mét hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt vÒ néi dung ®iÒu chØnh vÒ lÜnh vùc SHTT. Tuy nhiªn, ph¸p luËt vÒ thñ tôc
b¶o vÖ QSHTT còng nh thực tiễn gi¶i quyÕt c¸c x©m ph¹m vÒ QSHTT t¹i Tßa ¸n
n...
më ®Çu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bèi c¶nh c¹nh tranh toµn cÇu vµ héi nhËp quèc tÕ, vÊn ®Ò b¶o
quyÒn h÷u trÝ tuÖ (QSHTT) trë nªn ®Æc biÖt quan träng mèi quan t©m
hµng ®Çu cña c¸c quèc gia trong quan kinh quèc tÕ. Trªn thùc tÕ, ë ViÖt
Nam cha bao giê vÊn ®Ò b¶o QSHTT l¹i ®îc coi träng nh hiÖn nay.
nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa (CNH, H§H) ®Êt níc víi rÊt nhiÒu c¬
héi th¸ch thøc ®ßi hái chóng ta ph¶i chÕ, chÝnh s¸ch thóc ®Èy ho¹t
®éng s¸ng t¹o bo QSHTT. ViÖc thÓ c ho¸ c¸c quan ®iÓm, chñ tr¬ng,
cnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ së h÷u t tuÖ (SHTT), x©y dùng c¬ chÕ b¶o
hé QSHTT h÷u hiÖu nh÷ng yÕu quan träng, mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn
thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nhÊtsau khi ViÖt Nam
thµnh viªn cña Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
Theo tinh thÇn cña NghÞ quyÕt sè 08-NQ/TW ngµy 02-01-2002 cña
ChÝnh trÞ "VÒ mét nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c t ph¸p trong thêi gian tíi"
NghÞ quyÕt sè 48-NQ/TW ngµy 24-5-2005 cña Bé ChÝnh t vÒ chiÕn lîc x©y
dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh híng ®Õn
n¨m 2020", th× viÖc hoµn thiÖn ph¸p luËt b¶o QSHTT, nh thµnh ph¸t
triÓn thÞ trêng khoa häc - c«ng nghÖ theo híng réng ph¹m vi c¸c ®èi tîng
®îc b¶o hé QSHTT phï hîp yªu cÇu cña WTO vµ c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt
Nam thµnh viªn lµ viÖc lµm cÊp b¸ch. o cáo ca Ban Chp hành Trung
ương Đảng ka IX ngày 10-4-2006 v phương ớng, nhiệm v phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 cũng kh¼ng định:
Thực hiện tốt Luật sở hữu ttuệ Luật chuyển giao công
nghệ, đổi mới quản n ớc đối với thị trường khoa học, công
nghệ; khuyến khích, hỗ tr các hoạt động khoa học công nghệ
Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Người đăng: minhthieu02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 9 10 29