Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa

Được đăng lên bởi dovantrinhptit
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nguồn nhân
lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới cho nguồn lực con
người. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và coi đây là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển
nhanh, bền vững đất nước”(1). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa vào chiến
lược nâng cao nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa là một nhiệm vụ quan
trọng để thực hiện chiến lược đổi mới toàn diện đất nước tạo tiền đề đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.
1. Trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đường lối lãnh đạo,
Đảng Cộng sản việt Nam xác định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ
thể phát triển”(2). Quan điểm này đã thể hiện nhận thức khoa học của Đảng ta về bản chất con người
trong mối quan hệ biện chứng của sự phát triển. Đồng thời, khẳng định sự nhận thức rõ tư tưởng Hồ Chí
Minh về bản chất con người và con người xã hội chủ nghĩa sẽ là cơ sở lý luận về Đảng và Nhà nước ta coi
trọng vai trò con người để từ đó hoạch định đúng Chiến lược con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa
– hiện đại hóa.
Con người là vốn quý của xã hội nên con người giữ vai trò vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm của tiến
trình cải biến tự nhiên và xã hội. Điều đó khẳng định, con người chính là mục tiêu phát triển cao nhất của
mọi quá trình phát triển tự nhiên, xã hội, đồng thời cũng là động lực của quá trình phát triển đó.
Với ý nghĩa nêu trên, con người đã trở thành nhân tố then chốt và là nhân tố quyết định của sự phát
triển lịch sử. Bởi vì, chỉ có con người mới có trí tuệ và năng lực sáng tạo theo chiều hướng tiến bộ. Nói
một cách khác, nhân tố con người là một tiềm năng vô tận của sự phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc
nhân tố con người là cơ sở để hình thành nên nguồn lực con người, nhất là nguồn lực con người có chất
lượng cao.

“Nguồn lực con người (hay còn gọi là nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên người) là nhân tố con
người được xem xét, dự tính như một tiềm năng, một điều kiện cần và có thể phát huy thành động lực
cho một quá trình phát triển xã hội, một chiến lược phát triển xã hội trong những thời gian, không gian
xác định”(3). Nguồn lực con người được xem xét ở các tiêu chí: Số lượng và chất lượng con người (bao
gồm cả...
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nguồn nhân
lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới cho nguồn lực con
người. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
nhất nguồn nhân lực chất ợng cao và coi đây một trong những yếu tố quyết định sự phát triển
nhanh, bền vững đất nước”
(1)
. Vận dụngtưởng Hồ Chí Minh về con ngườihội chủ nghĩa vào chiến
lược nâng cao nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là một nhiệm vụ quan
trọng để thực hiện chiến ợc đổi mới toàn diện đất nước tạo tiền đề đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.
1. Trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đường lối lãnh đạo,
Đảng Cộng sản việt Nam xác định:
“Con người
trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ
thể phát triển”
(2)
. Quan điểm này đã th hiện nhận thức khoa học của Đảng ta về bản chất con người
trong mối quan hệ biện chứng của sự phát triển. Đồng thời, khẳng đnh sự nhận thức rõ tư tưởng Hồ Chí
Minh về bản chất con người và con người xã hội chủ nghĩa sẽ là cơ sở lý luận về Đảng và Nhà nước ta coi
trọng vai trò con người để từ đó hoạch định đúng Chiến lược con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa
– hiện đại hóa.
Con người là vốn quý của xã hội nên con người giữ vai trò vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm của tiến
trình cải biến tự nhiên và xã hội. Điều đó khẳng định, con người chính là mục tiêu phát triển cao nhất của
mọi quá trình phát triển tự nhiên, xã hội, đồng thời cũng là động lực của quá trình phát triển đó.
Với ý nghĩa nêu trên, con người đã trở thành nhân tố then chốt và là nhân tố quyết định của sự phát
triển lịch sử. Bởi vì, chỉ con người mới t tuệ ng lực sáng tạo theo chiều hướng tiến bộ. Nói
một cách khác, nhân tố con người là một tiềm năng vô tận của sự phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc
nhân tcon người là cơ sđể hình thành n nguồn lực con người, nhất là nguồn lực con người có chất
lượng cao.
“Nguồn lực con người
(hay còn gọi nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên người)
nhân tố con
người được xem xét, dự tính n một tiềm năng, một điều kiện cần th phát huy thành động lực
cho một quá trình phát triểnhội, một chiến lược phát triển hội trong những thời gian, không gian
xác định”
(3)
. Nguồn lực con người được xem xét các tiêu chí: Số lượng chất ợng con người (bao
gồm cả thể chất tinh thần, sức khỏe trí tuệ, năng lực phẩm chất); tổng thể chất dự trữ,
những tiềm năng, những lực ợng thể hiện sức mạnh và sự tác động của con người trong việc cải tạo t
nhiên xã hội; là sự kết hợp sc lực thể lực tạo nên năng lực sáng tạo, chất lượng, hiệu quả hoạt
động và triển vọng phát triển mới của con người; là kinh nghiệm sống, đặc biệt là kinh nghiệm được tích
lũy qua s nếm trải trc tiếp của con người tạo thành thói quen, kỹ năng tổng hợp của mỗi người, của
cộng đồng. Điều kiện để nguồn lực con người đạt tới các tiêu chí đó khi: “người lao động trí tuệ cao,
tay nghề thành thạo, phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo, bồi dưỡng phát huy bởi một nn giáo
dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, công nghệ hiện đại”
(4)
.
2. Ngay từ những ngày hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc về con người
nhân tố con người. Hồ Chí Minh, khái niệm con người luôn luôn được nhắc đến như một mục tiêu
thiêng liêng và cao cả của sự nghiệp cách mạng mà cả cuộc đời Người hằng theo đuổi. Tư tưởng về con
người, v việc giải phóng phát triển con người, coi con người nhân tố quyết định thành công của
cách mạng luôn quán xuyến trong duy, đường lối phương pháp lãnh đạo cách mạng của Hồ chí
Minh. Người đã bộc bạch ham muốn tột độ của Người là:
Đất nước được hoàn toàn độc lập, tự do. Đồng
bào ai cũngcơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
sự ham muốn tột độ đó H Chí Minh đã
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Trang 2
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Người đăng: dovantrinhptit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa 9 10 492