Ktl-icon-tai-lieu

VI MẠCH LẬP TRÌNH SỐ

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:

ÖÙNG DUÏNG VI MAÏCH SOÁ LAÄP TRÌNH

SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : TRÖÔNG PHÖÔÙC TOAØN
LÔÙP
: 95KÑÑ
GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : TRAÀN VAÊN TROÏNG

TP HOÀ CHÍ MINH THAÙNG 3- 2000

ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình

Trang 0

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG

BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA T/P HCM
Ñoäc laäp – Töï do – haïnh phuùc
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
TP HCM

KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

Hoï vaø teân sinh vieân
Lôùp
Ngaønh

: Tröông Phöôùc Toaøn
: 95KÑÑ
: Kyõ thuaät Ñieän – Ñieän töû

1 . Teân ñeà taøi

: ÖÙNG DUÏNG VI MAÏCH SOÁ LAÄP TRÌNH

2 . Caùc soá lieäu ban ñaàu :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 . Noäi dung phaàn thuyeát minh tính toaùn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình

Trang 1

...
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:
ÖÙNG DUÏNG VI MAÏCH SOÁ LAÄP TRÌNH
SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : TRÖÔNG PHÖÔÙC TOAØN
LÔÙP : 95KÑÑ
GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : TRAÀN VAÊN TROÏNG
TP HOÀ CHÍ MINH THAÙNG 3- 2000
ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 0
VI MẠCH LẬP TRÌNH SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VI MẠCH LẬP TRÌNH SỐ - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
VI MẠCH LẬP TRÌNH SỐ 9 10 506