Ktl-icon-tai-lieu

Việc làm ở nước ta

Được đăng lên bởi nhungboy299-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các
chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém
phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển,
chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó
thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên, đề tài
này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các
nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể
trên: Sè người tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người
được giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của
nhà nước ta từ năm 1986 đến nay “đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách
đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt được, những vấn đề chưa đạt
được”. Tình hình việc làm của người lao động Việt nam hiện nay, phương
hướng giải quyết việc làm của Nhà nước, phương hướng giải quyết việc
làm của Nhà nước trong thời gian tới.
Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và
sự vận dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên. Từ đó có thể nêu lên được
cơ sở lý luận để xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Việc nhận
thức và vận dụng đúng đắn vấn đề này giúp ta giải quyết được những thực
trạng này được là sự giảm sút to lớn về mặt sản lượng và đôi khi còn kéo
theo nạn lạm phát cao. Đồng thời nó còn giải quyết được nhiều vấn đề xã
hội. Bởi vì thất nghiệp tăng số người không có công ăn việc làm nhiều hơn
gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cắp...làm xói
mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống,
gây tốn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.
Trong đề tài nghiên cứu này, em xin trình bầy một số quan điểm của
bản thân vấn đề thất nghiệp và việc làm của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian
hạn hẹp và trình độ có hạn, bài viết này chỉ xin dùng lại ở việc tổng kết
những gì đã được học ở trường, các ý kiến và số liệu kèm theo về vấn đề nói
trên đã được một số nhà nguyên cứu đi sâu vào tìm hiểu và được đăng tải trên
báo hoặc tạp chí. Vì vậy, bài viết được kết cấu gồm:
1. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.
1.1 . Mét vài khái niệm về thất nghiệp.
1.2 . Tỷ lệ thất nghiệp
1.3 . Tác động thất nghiệp và việc làm.
2. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.
2.1. Thực trạng thất nghiệp ...
Lời mở đầu
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các
chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém
phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển,
chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó
thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên, đề tài
này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các
nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể
trên: Sè người tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người
được giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của
nhà nước ta từ năm 1986 đến nay “đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách
đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt được, những vấn đề chưa đạt
được”. Tình hình việc làm của người lao động Việt nam hiện nay, phương
hướng giải quyết việc làm của Nhà nước, phương hướng giải quyết việc
làm của Nhà nước trong thời gian tới.
Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và
sự vận dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên. Từ đó có thể nêu lên được
cơ sở lý luận để xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Việc nhận
thức và vận dụng đúng đắn vấn đề này giúp ta giải quyết được những thực
trạng này được là sự giảm sút to lớn về mặt sản lượng và đôi khi còn kéo
theo nạn lạm phát cao. Đồng thời nó còn giải quyết được nhiều vấn đề xã
hội. Bởi vì thất nghiệp tăng số người không có công ăn việc làm nhiều hơn
gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cắp...làm xói
mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống,
gây tốn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.
Trong đề tài nghiên cứu này, em xin trình bầy một số quan điểm của
bản thân vấn đề thất nghiệp và việc làm của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian
hạn hẹp và trình độ có hạn, bài viết này chỉ xin dùng lại ở việc tổng kết
những gì đã được học ở trường, các ý kiến và số liệu kèm theo về vấn đề nói
trên đã được một số nhà nguyên cứu đi sâu vào tìm hiểu và được đăng tải trên
báo hoặc tạp chí. Vì vậy, bài viết được kết cấu gồm:
1. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.
1.1 . Mét vài khái niệm về thất nghiệp.
1.2 . Tỷ lệ thất nghiệp
1.3 . Tác động thất nghiệp và việc làm.
2. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.
2.1. Thực trạng thất nghiệp ở Việt nam.
2.2. Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt nam.
2.3. Giải pháp và tạo công ăn việc làm.
(1) Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.
1.1: Một vài khái niệm về thất nghiệp.
Để có cơ sở xác định thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp cân phân biệt
một vài khái niệm sau:
- Những người trong độ tuổi lao động là những người ở độ tuổi có
Việc làm ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việc làm ở nước ta - Người đăng: nhungboy299-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Việc làm ở nước ta 9 10 615