Ktl-icon-tai-lieu

Vương quốc campuchia và lào

Được đăng lên bởi katyperry1134-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 1 lần


Bài cũ : Trình bày biểu hiện Sự phát triển thịnh đạt của các
quốc gia phong kiến Đông Nam Á ( X – XVIII ) ?

BIỂU HIỆN

Kinh tế Cung
cấp một khối
lượng lớn lúa
gạo,sản phẩm
thủ công... cho
nhiều nước
trên thế giới

Chính trị
Tổ chức bộ
máy nhà nước
chặt chẽ, kiện
toàn từTrung
ương đến địa
phương

Văn hoá Các
nước ĐNÁ
xây dựng
được một nền
văn hoá riêng
với những nét
độc đáo

Tiết 13
Bài 9

Quá trình hình thành và phát triển:
Những
biểu
hiện của sự
Hình thành:
Biểu
hiện
phát
triểntếthịnh
đạt?
* Kinh
:Nông
*Người Khơ-me là tộc người nghiệp ,thủ công nghiệp... rất
Tộcyếu
người
chủ yếu ở , là
chủ
ở Cam-pu-chia
*phát
Xây triển
dựng nhiều công trình
Cam-pu-chia
?
Địa
bàn
một bộ phận của cư dân cổ thuỷ lợi , kiến trúc lớn....
sinh tụ
đầu
Đông
Nam
Á tiên
... của họ?
*Thế kỉ X- XII Cam-pu-chia là
* Đến thế kỉ VI Vương quốc một trong những Vương
Campuquốc
- chia
( Chân Lạp ) Quốc mạnh nhất Đông NamÁ
Vương
Cam-pu-chia
ra
đời.
hình
thành khi nào?
Suy yếu:
Phát triển :
•Từ đầu thế kỉ XV Cam-pu-chia
Từ 802-1432 : thời kỳ phát
Giai đoạn
nào Vương
triển
của Vương
quốc Cam- bắt đầu suy yếu...
•1863 Nô-rô-đôm thừa nhận
Quốc Cam
-puđô
-chia
phát
pu-chia
( kinh
là Ăng-Co)
sự bảo hộ của Pháp
triển thịnh đạt ?

Văn hoá :
Cam-pu-chia xây dựng được một nền
văn hoá riêng , hết sức độc đáo

CHỮ VIẾT

Trên cơ sở chữ
Phạn ,đầu thế kỉ VII
người Khơ-Me có hệ
thống chữ viết riêng

VĂN HỌC

Văn học dân gian và
văn học viết với
nhiều thể loại phong
phú :Truyện cười....

KIẾN TRÚC

Xây dựng nhiều công
trình kiến trúc : Ăng
co-Vát( Hin-đu ) Ăng
coThom( Phật giáo)...

Vương
quốc Campu-Chia
(Chân Lạp)
ra đời

Thời đại
Ăng-Co huy
hoàng ( biểu
hiện về kinh
tế,văn hoá...)

TK VI

TK IX-XV

Suy yếu
1863 trở
thành
thuộc địa
của Pháp

Từ TK XV

Qúa trình hình thành và phát triển:
Hình thành :
•Cư dân gốc của người Lào
là người Lào Thơng
•Tổ chức xã hội sơ khai là
các Mường cổ...
• 1353 Phà-Ngừm thống nhất
các Mường Lào,lên ngôi đặt
tên nước là Lan Xang
Phát triển :
Thời
Thời kỳ
kỳ thịnh
thịnh vượng
vượng từ
củathế
kỉ XVvương
– XVIIquốc
(Vua Lào?
Xu-li-nhaVông-xa )

Biểu
Nêu biểu
hiệnhiện
của sự phát
*Tổđó
chức
triển
? bộ máy
nhà nước chặt chẽ
• Buôn bán trao đổi với cả
người Châu Âu...
• Giữ quan hệ hoà hiếu với
các nước láng giềng ...
Suy yếu :
• Đầu XVIII Lào suy yếu,nhân
đó Xiêm chiếm cai trị Lào
• Năm 1893 Lào trở thành
thuộc địa của Pháp

Văn hoá :
Lào xây dựng được một nền văn hoá
riêng , giàu bản sắc dân tộc

Chữ viết:
Sáng tạo ra chữ viết
riêng trên cơ sở
chữ viết của Campu-chia...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vương quốc campuchia và lào - Người đăng: katyperry1134-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Vương quốc campuchia và lào 9 10 61