Ktl-icon-tai-lieu

Web quản lý sở điện thoại bưu điện

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n M«n häc
Lêi nãi ®Çu
Trong héi ngµy nay c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng tin ®ãng vai trß
cïng quan träng, ®Æc biÖt trong c¸c ho¹t ®éng kinh chÝnh trÞ. ChÝnh nhê
c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng nµy ®· t¹o cho con ngêi ta xÝch l¹i gÇn nhau
h¬n, kho¶ng c¸ch ®Þa còng thu hÑp l¹i. Mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn
truyÒn th«ng tin rÊt quan träng ®ã ®iÖn tho¹i, tuy ®iÖn tho¹i ®· ®îc ph¸t
minh ra tõ l©u nhng ®Õn nay ®iÖn tho¹i vÉn mét ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng rÊt
h÷u hiÖu, ®©y còng lµ mét ph¬ng tiÖn mµ ®îc rÊt nhiÒu ngêi d©n trªn t
giíi dïng .Tuy nhiªn ë ViÖt Nam ta mÊy n¨m tríc do nÒn kinh tÕ cßn kÐm, ®êi
sèng nh©n d©n cßn khã kh¨n nªn ®iÖn tho¹i míi chØ ®îc dïng ë c¸c quan,
c¸c gia ®×nh ë c¸c thµnh phè lín nh thµnh phè Néi, thµnh phè ChÝ
Minh. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh níc ta ®· nh÷ng c¶i
thiÖt ®¸ng kÓ, ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc n©ng lªn mét bËc cho nªn viÖc dïng
®iÖn tho¹i kh«ng cßn Ýt nh tríc kia n÷a.HÇu nh d©n sè níc ta ®ang sö dông ph-
¬ng tiÖn truyÒn th«ng nµy. ChÝnh vËy nªn nghµnh bu chÝnh ®· gÆp mét
khã kh¨n nhÊt ®Þnh ®ã ngµy cµng cã nhiÒu ngêi dông nªn c«ng viÖc
qu¶n ®iÖn tho¹i, kh¸ch hµng ®· gÆp kh«ng it khã kh¨n nh÷ng k kh¨n
nµy ®· g©y nªn mét r¾c rèi, phiÒn cho kh¸ch hµng, nh nhÊm nhÇm
ho¸ ®¬n thu tiÒn v..v. §©y lµ mét vÊn ®Ò cïng quan träng cÇn ®îc gi¶i
quyÕt ngay, nªn em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : X©y dùng trang Web qu¶n
lý sè ®iÖn tho¹i cho c«ng ty bu ®iÖn.
em còng xin bµy lßng biªt ¬n cïng s©uc ®Õn TS.Tr¬ng
V¨n (Trëng m«n ph©n tÝch thèng th«ng tin Trêng §¹i Häc Kinh
Quèc D©n) ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong c¸c c«ng viÖc thu thËp tµi liÖu còng
nh ®· híng dÉn em trong suèt thßi gian thùc hiÖn ®Ò ¸n nµy.
Sinh Viªn : TrÇn Trung ThuËn
Web quản lý sở điện thoại bưu điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Web quản lý sở điện thoại bưu điện - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Web quản lý sở điện thoại bưu điện 9 10 569