Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội dân sự

Được đăng lên bởi tuyettrinh-tranthi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch
định chính sách quan tâm. Khái niệm “xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở châu Âu. Các
định nghĩa phổ biến về “xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện
của công dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó, xã
hội dân sự được tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền lợi hiện
đại và những tổ chức truyền thống, giữa các tổ chức chính thức và phi chính thức. ở Việt
Nam, ngoài các tổ chức xã hội truyền thống, nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời.
Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều hoạt động xã hội, góp
phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện mới.
Hiện nay, không một tư duy về hoạch định chính sách phát triển nào có thể tránh bàn luận
tới vấn đề "xã hội dân sự". Xã hội dân sự trở thành một điểm then chốt trong các cuộc
thảo luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt tại
các nước đang ở trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Bài viết này trình bày
những nội dung chủ yếu liên quan tới vấn đề xã hội dân sự, cụ thể là một số vấn đề chung
và những thảo luận sơ bộ về tình hình “khu vực dân sự” ở Việt Nam trong quá trình đổi
mới.
1. Khái niệm “xã hội dân sự”
"Xã hội dân sự" là khái niệm xuất hiện sớm nhất ở nước Anh (1594), nó được hiểu là
những con người sống trong cộng đồng. Sau đó, khái niệm này có hai nghĩa. Trong lý
thuyết của các nhà triết học Scottish (thế kỷ XVIII), xã hội dân sự có nghĩa là xã hội văn
minh với một nhà nước không độc đoán. Đến thế kỷ XIX, ở nước Đức, trong các trước
tác chính trị của Hêghen, thuật ngữ xã hội dân sự phân biệt với nhà nước. Hêghen mô tả
xã hội dân sự như là một phần của đời sống đạo đức, bao gồm ba yếu tố: gia đình, xã hội
dân sự và nhà nước; khái niệm hàm nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó các cá nhân
theo đuổi những lợi ích riêng trong giới hạn đã được pháp luật thừa nhận. Nhà triết học
này nhấn mạnh rằng, một xã hội dân sự tự tổ chức cần phải do nhà nước cân nhắc và đặt
trật tự cho nó, nếu không xã hội đó sẽ trở thành tư lợi và không đóng góp gì cho lợi ích
chung.
Xét về những điều kiện lịch sử của xã hội dân sự, nó có thể được coi là một thành quả
của sự phát triển lịch sử nhân loại. Xã hội dân sự xuất hiện lần đầu tiên tại một số nơi ở
châu Âu vào cuối thế kỷ XVIII. Các giai cấp trung lưu mới cùng với giới hữu sản đang
thương mại hoá, đòi hỏi những điều kiện khuyến kh...
Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch
định chính sách quan tâm. Khái niệm xã hội dân sự xuất hiện khá sớm ở châu Âu. Các
định nghĩa phổ biến về xã hội dân sự hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện
của công dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó, xã
hội dân sự được tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền lợi hiện
đại và những tổ chức truyền thống, giữa các tổ chức chính thức và phi chính thức. ở Việt
Nam, ngoài các tổ chức xã hội truyền thống, nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời.
Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều hoạt động xã hội, góp
phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện mới.
Hiện nay, không một tư duy về hoạch định chính sách phát triển nào có thể tránh bàn luận
tới vấn đề "xã hội dân sự". Xã hội dân sự trở thành một điểm then chốt trong các cuộc
thảo luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt tại
các nước đang ở trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Bài viết này trình bày
những nội dung chủ yếu liên quan tới vấn đề xã hội dân sự, cụ thể là một số vấn đề chung
và những thảo luận sơ bộ về tình hình “khu vực dân sự” ở Việt Nam trong quá trình đổi
mới.
1. Khái niệm “xã hội dân sự”
"Xã hội dân sự" là khái niệm xuất hiện sớm nhất ở nước Anh (1594), nó được hiểu là
những con người sống trong cộng đồng. Sau đó, khái niệm này có hai nghĩa. Trong lý
thuyết của các nhà triết học Scottish (thế kỷ XVIII), xã hội dân sự có nghĩa là xã hội văn
minh với một nhà nước không độc đoán. Đến thế kỷ XIX, ở nước Đức, trong các trước
tác chính trị của Hêghen, thuật ngữ xã hội dân sự phân biệt với nhà nước. Hêghen mô tả
xã hội dân sự như là một phần của đời sống đạo đức, bao gồm ba yếu tố: gia đình, xã hội
dân sự và nhà nước; khái niệm hàm nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó các cá nhân
theo đuổi những lợi ích riêng trong giới hạn đã được pháp luật thừa nhận. Nhà triết học
này nhấn mạnh rằng, một xã hội dân sự tự tổ chức cần phải do nhà nước cân nhắc và đặt
trật tự cho nó, nếu không xã hội đó sẽ trở thành tư lợi và không đóng góp gì cho lợi ích
chung.
Xét về những điều kiện lịch sử của xã hội dân sự, nó có thể được coi là một thành quả
của sự phát triển lịch sử nhân loại. Xã hội dân sự xuất hiện lần đầu tiên tại một số nơi ở
châu Âu vào cuối thế kỷ XVIII. Các giai cấp trung lưu mới cùng với giới hữu sản đang
thương mại hoá, đòi hỏi những điều kiện khuyến khích sự phát triển của tích luỹ tư nhân,
trong khi nhà nước vẫn duy trì trật tự và tính ổn định hợp pháp nhưng không còn có thể
áp đặt những trật tự tôn giáo trung cổ. Đây là giai đoạn nhà nước phát triển mạnh để duy
trì luật pháp và trật tự mới dựa trên những nguyên lý của triết học Khai sáng.
Bốn nguyên lý sau của triết học Khai sáng được coi là gắn liền với sự xuất hiện của xã
hội dân sự trong thời đại này: 1) sự thay thế cái siêu nhiên bằng tự nhiên, tôn giáo bằng
khoa học, quyết định của thần thánh bằng quy luật của tự nhiên; 2) đề cao vai trò của
tính dựa trên kinh nghiệm, coi đó là công cụ giải quyết các vấn đề xã hội; 3) lòng tin vào
tính thiện của con người và do đó, vào tiến bộ của nhân loại; 4) sự quan tâm tới những
quyền con người, đặc biệt là quyền tự do. Từ quan điểm này, các nhà triết học Khai sáng
nhìn xã hội dân sự như là một sự thay thế về mặt xã hội cho trạng thái tự nhiên, cho việc
đề cao tính cá nhân và tinh thần hiệp hội đang nổi lên ở thời kỳ đó.
Khái niệm “xã hội dân sự” còn được đặc trưng bằng tinh thần cộng đồng. Các nhà xã hội
Xã hội dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội dân sự - Người đăng: tuyettrinh-tranthi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Xã hội dân sự 9 10 282