Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY BIA HUẾ

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2254 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

VÕ THỊ CẨM LY
1

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI
CÔNG TY BIA HUẾ

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05

TÓM TẮT
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng - Năm 2011
Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. TRƯƠNG SỸ QUÝ

Phản biện 1 : TS. NGUYỄN XUÂN LÃN

Phản biện 2 : PGS.TS. NGUYỄN VĂN PHÁT

Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại
Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 01 năm 2012.

Có thê tìm hiêu luận văn tại:
- Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nằng.
- Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nằng.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2 đang ngày càng gay gắt. Dù hầu hết các nhà
Trong điều kiện kinh doanh ngày nay, sự cạnh tranh

nghiên cứu đều cho rằng chính sách sản phẩm giữ vị trí hàng đầu trong các công cụ cạnh tranh, nhưng
việc tác động đến khía cạnh tâm lý, tình cảm của khách hàng cũng hết sức quan trọng. Đặc biệt, đối với
mặt hàng bia, khi mà khả năng của khách hàng trong đánh giá chất lượng bia thường không cao, việc xây
dựng một chiến lược truyền thông marketing để tạo được một hình ảnh mong muốn trong khách hàng là
một công cụ quan trọng trong cạnh tranh của ngành hàng này.
Nhận thức được điều này, công ty bia Huế đã có những đầu tư không nhỏ cho công tác truyền thông
marketing, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đề tài “Xây dựng chiến lược truyền
thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty Bia Huế” có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, sẽ giúp cho công ty
đánh giá lại thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại công ty và xây dựng chiến lược truyền thông
marketing trong thời gian đến.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về truyền thông marketing.
- Phân tích và đánh giá thực trạng chiến lược truyền thông marketing tại công ty Bia Huế.
- Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm Bia tại công ty Bia Huế trong thời
gian đến.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu:
Công tác truyền thông marketing cho các sản phẩm Bia tại công ty Bia Huế
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung, tập trung nghiên cứu thực trạng chiến lược truyền thông marketing tại Công ty Bia
Huế, nghiên cứu giải pháp hoàn thiện chiến lược truyền thông marketing tại Công ty Bia Huế.
+ Về không gian, tại Công ty Bia Huế.
+ Về thời gian, căn cứ vào các dữ liệu trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp tổng hợp, ph...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
VÕ THỊ CẨM LY
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI
CÔNG TY BIA HUẾ
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05
TÓM TẮT
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2011
Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. TRƯƠNG SỸ QUÝ
Phản biện 1 : TS. NGUYỄN XUÂN LÃN
Phản biện 2 : PGS.TS. NGUYỄN VĂN PHÁT
Luậnn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc Quản trị kinh doanh họp tại
Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 01 năm 2012.
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY BIA HUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY BIA HUẾ - Người đăng: Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY BIA HUẾ 9 10 257