Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Được đăng lên bởi xjaokjng
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨC

DƯƠNG LÊ VŨ THIÊN - 0112032

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ PHÂN
TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

T.S NGUYỄN ĐÌNH THÚC

TP.HCM 7/2005

Luận văn tốt nghiệp

Dương Lê Vũ Thiên

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................1
Danh sách các hình...........................................................................................................3
Chương 1.........................................................................................................................5
Mở đầu .............................................................................................................................5
1.1.

Đặt vấn đề.....................................................................................................5

1.2.

Nội dung của luận văn..................................................................................6

1.3.

Hệ chuyên gia...............................................................................................7

1.3.1.

Cơ sở tri thức..............................................................................................7

1.3.2.

Hệ chuyên gia là gì?...................................................................................8

1.3.3.

Xây dựng Hệ chuyên gia..........................................................................11

1.3.4.

Những thuận lợi và khó khăn của Hệ chuyên gia....................................15

1.3.4.1. Thuận lợi ................................................................................................15
1.3.4.2. Những bất lợi của một hệ chuyên gia dựa trên luật ...............................16
1.3.5.

Những ứng dụng của Hệ chuyên gia........................................................17

1.3.5.1. Phân tích tín dụng ..................................................................................17
1.3.5.2. An toàn thương mại và Phân tích danh mục vốn đầu tư........................17
1.3.5.3. Hệ chuyên gia phân tích chiến lược kinh doanh – Business Insight .....17
1.3.5.4. FINEVA - Hệ chuyên gia phân tích tài chính........................................18
1.4.

Phạm vi chuyên ngành của ECOCIN – Quyết định về chọn lựa giải pháp19

Chương 2......................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B MÔN CÔNG NGH TRI THC
DƯƠNG LÊ VŨ THIÊN - 0112032
XÂY DNG H CHUYÊN GIA H TR PHÂN
TÍCH HOT ĐỘNG KINH DOANH
KHÓA LUN C NHÂN TIN HC
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN
T.S NGUYN ĐÌNH THÚC
TP.HCM 7/2005
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Người đăng: xjaokjng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 10 981