Ktl-icon-tai-lieu

10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi phuong93ksnb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 3 lần
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh
Bạn thể hiện số trong khi viết tiếng Anh thế nào? Khi nào thì bạn sử dụng
những con số và khi nào thì bạn viết số thành chữ? Khi nào thì bạn viết five
và khi nào thì bạn viết 5?
1. Số và chữ số
Điểm khác biệt giữa một số và một chữ số là gì? Một số là một khái niệm trừu
tượng trong khi một chữ số lại là một ký hiệu được dùng để thể hiện số đó.
“Three,” “3″ và “III” đều là những ký hiệu được dùng để thể hiện cùng một số
(hoặc khái niệm “threeness”). Nói nôm na điểm khác biệt giữa một số và chữ
số của nó cũng giống như điểm khác biệt giữa một người và tên của họ vậy.
2. Viết những số nhỏ thành chữ
Những số nhỏ (tất cả những số nhỏ hơn mười) đều nên được viết thành chữ.
Đó là một quy tắc mà bạn nên ghi nhớ. Nếu bạn không viết chúng thành chữ,
người đọc sẽ có cảm giác bạn đang gửi đi một tin nhắn khẩn cấp, trong khi
bạn lại muốn văn bản của mình thật trang trọng.
3. Không có một nguyên tắc nào chuẩn nhất
Các chuyên gia không phải lúc nào cũng có sự nhất trí về những nguyên tắc
viết số và chữ số. Một vài người cho rằng bạn nên viết những số một từ thành
chữ. Những số hai từ nên được thể hiện bằng con số. Điều này có nghĩa là
bạn nên viết twelve thành chữ nhưng không nên viết 24 thành chữ.
4. Sử dụng dấu phẩy
Trong tiếng Anh, dấu phẩy được dùng như một dấu cách hàng nghìn (và dấu
chấm như một dấu cách thập phân – ngược lại với tiếng Việt), để giúp chúng
ta dễ đọc những số lớn hơn. Vì vậy hãy viết diện tích của Alaska là 571,951
square miles thay vì 571951 square miles.
5. Không nên bắt đầu câu với chữ số
Hãy viết “Fourscore and seven years ago,” thay vì “4 score and 7 years ago.”
Điều đó có nghĩa là bạn phải viết lại một vài câu: “Fans bought 400,000
copies the first day” thay vì “400,000 copies were sold the first day.”
6. Thế kỷ và thập kỷ nên được viết bằng chữ
Hãy sử dụng the Eighties hoặc nineteenth century, thay vì 1980s hay 19th
century.
7. Phần trăm và công thức
Với những văn bản hoặc công thức thường ngày, bạn có thể dùng những con
số, như “4% of the children” or “Add 2 cups of brown rice.” Tuy nhiên, trong
văn bản trang trọng, bạn nên viết phần trăm thành chữ như “12 percent of
the players” (hoặc “twelve percent of the players,” tùy thuộc vào sở thích
của bạn).
8. Nên viết thành chữ số được làm tròn hoặc dự đoán
Những số được làm tròn trên một triệu nên được viết dưới dạng một chữ số

cộng một từ. Dùng “About 400 million people speak Spanish natively,” thay...
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh
Bạn thể hiện số trong khi viết tiếng Anh thế nào? Khi nào thì bạn sử dụng
những con số và khi nào thì bạn viết số thành chữ? Khi nào thì bạn viết ve
và khi nào thì bạn viết 5?
1. Số và chữ số
Điểm khác biệt giữa một số và một chữ số là gì? Một số là một khái niệm trừu
tượng trong khi một chữ số lại là một ký hiệu được dùng để thể hiện số đó.
“Three,” “3″ và “III” đều là những ký hiệu được dùng để thể hiện cùng một số
(hoặc khái niệm “threeness”). Nói nôm na điểm khác biệt giữa một số và chữ
số của nó cũng giống như điểm khác biệt giữa một người và tên của họ vậy.
2. Viết những số nhỏ thành chữ
Những số nhỏ (tất cả những số nhỏ hơn mười) đều nên được viết thành chữ.
Đó là một quy tắc mà bạn nên ghi nhớ. Nếu bạn không viết chúng thành chữ,
người đọc sẽ có cảm giác bạn đang gửi đi một tin nhắn khẩn cấp, trong khi
bạn lại muốn văn bản của mình thật trang trọng.
3. Không có một nguyên tắc nào chuẩn nhất
Các chuyên gia không phải lúc nào cũng có sự nhất trí về những nguyên tắc
viết số và chữ số. Một vài người cho rằng bạn nên viết những số một từ thành
chữ. Những số hai từ nên được thể hiện bằng con số. Điều này có nghĩa là
bạn nên viết twelve thành chữ nhưng không nên viết 24 thành chữ.
4. Sử dụng dấu phẩy
Trong tiếng Anh, dấu phẩy được dùng như một dấu cách hàng nghìn (và dấu
chấm như một dấu cách thập phân – ngược lại với tiếng Việt), để giúp chúng
ta dễ đọc những số lớn hơn. Vì vậy hãy viết diện tích của Alaska là 571,951
square miles thay vì 571951 square miles.
5. Không nên bắt đầu câu với chữ số
Hãy viết “Fourscore and seven years ago,” thay vì “4 score and 7 years ago.”
Điều đó có nghĩa là bạn phải viết lại một vài câu: “Fans bought 400,000
copies the rst day” thay vì “400,000 copies were sold the rst day.”
6. Thế kỷ và thập kỷ nên được viết bằng chữ
Hãy sử dụng the Eighties hoặc nineteenth century, thay vì 1980s hay 19th
century.
7. Phần trăm và công thức
Với những văn bản hoặc công thức thường ngày, bạn có thể dùng những con
số, như “4% of the children” or “Add 2 cups of brown rice.” Tuy nhiên, trong
văn bản trang trọng, bạn nên viết phần trăm thành chữ như “12 percent of
the players” (hoặc “twelve percent of the players,” tùy thuộc vào sở thích
của bạn).
8. Nên viết thành chữ số được làm tròn hoặc dự đoán
Những số được làm tròn trên một triệu nên được viết dưới dạng một chữ số
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh - Trang 2
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh - Người đăng: phuong93ksnb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 nguyên tắc viết số và chữ số trong tiếng Anh 9 10 998