Ktl-icon-tai-lieu

3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford

Được đăng lên bởi Việt ViệtViệt
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 2042 lần   |   Lượt tải: 8 lần
3000 từ vừng tieng Anh thong dung nhất cuấ Oxford
Tiếng Anh có khoảng trên 100,000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết n{o để giỏi từ vựng
tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ gần cả 100.000 từ?
Bí quyết đầu tiên là học những từ thông dụng nhất. Theo thông kê của Oxford thì chỉ cần bạn
nắm đừợc khoảng 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu đừợc ít nhất 95%
tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thừờng.
So với 100.000 từ thì 3.000 từ là một con số quá nhỏ nhoi (chỉ bằng khoảng 1/33), nhừng
chúng lại có thể giúp bạn hiểu đừợc đến 95% nội dung trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông
thừờng. Vậy thì còn gì bằng đúng không n{o?
Hãy bắt đầu học ngay từ bây giờ. Mỗi ngày chỉ cần học 5 từ, thì trong vòng 1 năm rừỡi bạn
đ~ rất Giỏi tiếng Anh rồi. Nếu mỗi ngày bạn chịu khó học 10 từ thì chỉ trong vòng khoảng 10
tháng bạn đ~ th{nh công. H~y cố gắng lên!
Vậy hãy cùng Cleverlearn đón đọc Bí Quyết 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng từ Oxford
mà cả một đời ngừời Bản Ngữ hiếm khi dùng quá 3000 từ này

abandon (v) /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ
abandoned (adj) /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
ability (n) /ə'biliti/ khả năng, năng lực
able (adj) /'eibl/ có năng lực, có tài
unable (adj) /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài
about (adv)., prep. /ə'baut/ khoảng, về
above prep., (adv) /ə'bʌv/ ở trên, lên trên
abroad

(adv) /ə'brɔ:d/ ở, rấ nừớc ngoài, ngoài trời

absence (n) /'æbsəns/ sự vắng mặt
absent (adj) /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | 

1

absolute (adj) /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
absolutely

(adv) /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn

absorb (v) /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
abuse (n) (v)

/ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng

academic (adj) /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
accent (n) /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
accept (v) /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận
acceptable (adj) /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
unacceptable (adj) /'ʌnək'septəbl/ không chấp nhận đừợc
access (n) /'ækses/ lối, cửấ, đừờng vào
accident (n) /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro
by accident
accidental (adj) /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ
accidentally (adv) /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
accommodation (n) /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
accompany (v) /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo
account (n) (v)

/ə'kaunt/ tài khoản, kế to|n; tính to|n, tính đến

accurate (adj) /'ækjurit/ đúng đắn, chính x|c, x|c đ|ng
accurately (adv) /'ækjuritli...
Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn
1
       
Ting Anh khong trên 100,000 t vng các loi. Vy quy gii t vng
ting Anh mà không cn phi hc và nh gn c 100.000 t?
Bí quyu tiên là hc nhng t thông dng nht. Theo thông kê ca Oxford thì ch cn bn
nc khong 3.000 t ting Anh thông dng nht, bn s có th hic ít nht 95%
ting Anh trong hu ht mi hoàn cng.
So vi 100.000 t thì 3.000 t mt con s quá nh nhoi (ch bng kho
chúng li th giúp bn hin 95% ni dung trong hu ht mi hoàn cnh thông
ng. Vy thì còn gì b
Hãy bu hc ngay t bây gi. Mi ngày ch cn hc 5 ti bn
t Gii ting Anh ri. Nu mi ngày bn chu khó hc 10 t thì ch trong vòng khong 10
tháng b gng lên!
Vy hãy cùng Cleverlearn c Quyt 3000 t vng ting Anh thông dng t Oxford
mà c mi Bn Ng him khi dùng quá 3000 t này
abandon (v) /'bændn/ b, t b
abandoned (adj) /'bændnd/ b b  rung b
ability (n) /'biliti/ kh c
able (adj) c, có tài
unable (adj) /'c, không có tài
about (adv)., prep. /'baut/ khong, v
above prep., (adv) /'bv/ trên, lên trên
abroad (adv) /'br:d/ c ngoài, ngoài tri
absence (n) /'æbsns/ s vng mt
absent (adj) /'æbsnt/ vng mt, ngh
3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford - Người đăng: Việt ViệtViệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford 9 10 765