Ktl-icon-tai-lieu

3000 từ vựng tiếng Anh qua thơ

Được đăng lên bởi Phạm Yên Khang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3000 từ vựng tiếng Anh qua thơ
14 Tháng 7 2013 lúc 20:21

3000 từ vựng tiếng Anh qua thơ
SKY trời, EARTH đất, CLOUD mây
RAIN mưa WIND gió, DAY ngày NIGHT đêm
HIGH cao HARD cứng SOFT mềm
REDUCE giảm bớt, ADD thêm, HI chào
LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao
HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
SENTENCE có nghĩa là câu
LESSON bài học RAINBOW cầu vòng
WIFE là vợ HUSBAND chồng
DADY là bố PLEASE DON'T xin đừng
DARLING tiếng gọi em cưng
MERRY vui thích cái sừng là HORN
TEAR là xé, rách là TORN
TO SING là hát A SONG một bài
TRUE là thật, láo: LIE
GO đi, COME đến, một vài là SOME
Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi
A LIFE là một cuộc đời
HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu
GLAD mừng, HATE ghét, LOVE yêu
CHARMING duyên dáng, diễm kiều GRACEFUL
SUN SHINE trời nắng, trăng MOON
WORLD là thế giới, sớm SOON, LAKE hồ
Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
CLEAR trong, DARK tối, khổng lồ GIANT
GAY vui, DIE chết, NEAR gần
SORRY xin lỗi, DULL đần, WISE khôn
BURY có nghĩa là chôn
Chết DIE, DEVIL quỹ, SOUL hồn, GHOST ma
Xe hơi du lịch là CAR
SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM
ONE THOUSAND là một ngàn
WEEK là tuần lể, YEAR năm, HOUR giờ
WAIT THERE đứng đó đợi chờ
NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ, PRAY cầu 
Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu
DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao

ENTER là hãy đi vào
CORRECT là đúng, FALL nhào, WRONG sai
SHOULDER la` cái bả vai
WRITER văn sĩ, cái đài RADIO
A BOWL là một cái tô
Chữ TEAR nước mắt, TOMB mồ, nhai CHEW
NEEDLE kim, THREAD chỉ may SEW
Kẻ thù độc ác CRUEL FOE , ERR lầm
HIDE là trốn, SHELTER hầm
SHOUT la la hét, nói thầm WHISPER
WHAT TIME là hỏi mấy giờ
CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM
Gặp ông ta dịch SEE HIM
SWIM bơi, WADE lội, DROWN chìm chết trôi
MOUNTAIN là núi, HILL đồi
VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE
Tiền đóng học phí SCHOOL FEE
Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm
STEAL tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY
CATTLE gia súc, o¬ng BEE
SOMETHING TO EAT chút gì để ăn
LIP môi, TONGUE lưỡi, TEETH răng
EXAM thi cử, cái bằng LICENSE
BODY chính là tầm thân
YOUNG SPIRIT tinh thần trẻ trung
TO MISS có nghĩa nhớ nhung
Tương tư LOVESICK, CRAZY khùng, MAD điên
CURVE cong, STRAIGHT thẳng, TILT nghiêng
SILVER là bạc, MONEY tiền, vàng GOLD
STILL có nghĩa: vẫn còn
HEALTHY khỏe manh, nước non COUNTRY
YOUNG MAN là đấng nam nhi
GIRL là con gái, BOY thì con trai
TOMORROW tức ngày mai
OUR FUTURE dịch tương lai chúng mình
FRIEND bằng hữu, LOVE tình
BEAUTY nhan sắc, pretty xinh, BOAT thuyền
CONTINUOUS liên miên
ANCESTOR tứ...
3000 t v ng ti ng Anh qua th ế ơ
14 Tháng 7 2013 lúc 20:21
3000 t v ng ti ng Anh qua th ế ơ
SKY tr i, EARTH đ t, CLOUD mây
RAIN m a WIND gió, DAY ngày NIGHT đêmư
HIGH cao HARD c ng SOFT m m
REDUCE gi m b t, ADD thêm, HI chào
LONG dài, SHORT ng n, TALL cao
HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
SENTENCE có nghĩa là câu
LESSON bài h c RAINBOW c u vòng
WIFE là v HUSBAND ch ng
DADY là b PLEASE DON'T xin đ ng
DARLING ti ng g i em c ngế ư
MERRY vui thích cái s ng là HORN
TEAR là xé, rách là TORN
TO SING là hát A SONG m t bài
TRUE là th t, láo: LIE
GO đi, COME đ n, m t vài là SOMEế
Đ ng STAND, LOOK ngó, LIE n m
FIVE năm, FOUR b n, HOLD c m, PLAY ch i ơ
A LIFE là m t cu c đ i
HAPPY sung s ng, LAUGH c i, CRY kêuướ ườ
GLAD m ng, HATE ghét, LOVE yêu
CHARMING duyên dáng, di m ki u GRACEFUL
SUN SHINE tr i n ng, trăng MOON
WORLD là th gi i, s m SOON, LAKE hế
Dao KNIFE, SPOON mu ng, cu c HOE
CLEAR trong, DARK t i, kh ng l GIANT
GAY vui, DIE ch t, NEAR g nế
SORRY xin l i, DULL đ n, WISE khôn
BURY có nghĩa là chôn
Ch t DIE, DEVIL qu , SOUL h n, GHOST maế
Xe h i du l ch là CARơ
SIR ngài, LORD đ c, th a bà MADAM ư
ONE THOUSAND là m t ngàn
WEEK là tu n l , YEAR năm, HOUR gi
WAIT THERE đ ng đó đ i ch
NIGHTMARE ác m ng, DREAM m , PRAY c u ơ
Tr ra EXCEPT, DEEP sâu
DAUGHTER con gái, BRIDGE c u, POND ao
3000 từ vựng tiếng Anh qua thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3000 từ vựng tiếng Anh qua thơ - Người đăng: Phạm Yên Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
3000 từ vựng tiếng Anh qua thơ 9 10 985