Ktl-icon-tai-lieu

400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1.

400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL

A
Abandon (v) từ bỏ; bỏ rơi, ruồng bỏ (n) sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả
Abduction (n)sự bắt cóc (trẻ em...), sự bắt đi, (giải phẫu) sự giạng ra
Abstract (a)trừu tượng, lý thuyết; (n) bản tóm tắt, ý niệm trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật trừu
tượng;(v) trừu tượng hoá, rút ra, chiết ra, ăn cắp
Accumulate (v) tích luỹ, gom góp lại, làm giàu, thi cùng một lúc nhiều
Accuracy (n) sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác
Accuse (v) buộc tội; kết tội
Acquire (v) được, giành được, thu được, đạt được, kiếm được
Acquisition (n) sự giành được, sự thu được, sự đạt được, sự kiếm được, cái giành được
Adapt (v) tra vào, lắp vào, phỏng theo, sửa lại cho hợp, thích nghi (với môi trường...)
Addictive (n) người nghiện (ma túy, rượu...), người say mê cái gì
Adjacent (a) gần kề, kế liền, sát ngay
Adjust (v) đặt lại cho đúng vị trí hoặc trật tự; điều chỉnh, quyết định
Adolescent (a) thuộc hoặc tiêu biểu thời thanh niên,(n) thanh thiếu niên
Advent (n) sự đến, (tôn giáo) sự giáng sinh của Chúa Giêxu, kỳ trông đợi, mùa vọng (bốn tuần lễ
trước ngày giáng sinh của Chúa)
Adversely (phó từ) bất lợi
Advocate (n) luật sư, thầy cãi, người ủng hộ;(v) biện hộ, bào chữa, ủng hộ
Affection (n)cảm giác ưa thích, yêu mến, bệnh tật hoặc tình trạng bệnh tật
Affluence (n) sự giàu có, sự sung túc
Aggravate (v) làm trầm trọng thêm, làm bực mình, làm phát cáu, làm cho tức, chọc tức
Aggregate (a) kết hợp lại, gộp chung, (n) toàn thể, tổng số;(v) tập hợp lại, kết hợp lại
Agnostic (a) (thuộc) thuyết bất khả tri;(n) người theo thuyết bất khả tri
Allegiance (n) lòng trung thành
Allocate (v) chỉ định; dùng, cấp cho (ai cái gì), phân phối, chia phần, định rõ vị trí
Amateurish (a) tài tử, nghiệp dư, không chuyê,không lành nghề, không thành thạo
Ambiguous (a) có nhiều hơn một nghĩa có thể hiểu; lưỡng nghĩa; mơ hồ, nhập nhằng
Amend (v) cải thiện, cải tạo (đất), sửa đổi, bổ sung; cải tà quy chánh, bình phục
Amalyze (n) thực vật học) nấm amanit
Ancestral (a) (thuộc) ông bà, (thuộc) tổ tiên, do ông bà truyền lại, do tổ tiên truyền lại
Anesthesia (n) trạng thái mất cảm giác (đau, nóng, lạnh...); sự mê; sự tê
Animism (n) (triết học) thuyết vật linh, thuyết duy linh (đối với duy vật)
Annex (v) phụ thêm, sáp nhập;(n) phần thêm vào; phụ chương, phụ lục, nhà phụ, chái
Anomaly (n) sự dị thường; độ dị thường; vật dị thường, tật dị thường,(thiên văn học) khoảng cách
gần nhất
Anticipate (v) đoán trước; lường trước; giải quyết việc gì trước
Antipathy (n) ác cảm
Apex (n) đỉn...
1. 400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL
A
Abandon (v) từ bỏ; bỏ rơi, ruồng bỏ (n) sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả
Abduction (n)sự bắt cóc (trẻ em...), sự bắt đi, (giải phẫu) sự giạng ra
Abstract (a)trừu tượng, lý thuyết; (n) bản tóm tắt, ý niệm trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật trừu
tượng;(v) trừu tượng hoá, rút ra, chiết ra, ăn cắp
Accumulate (v) tích luỹ, gom góp lại, làm giàu, thi cùng một lúc nhiều
Accuracy (n) sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác
Accuse (v) buộc tội; kết tội
Acquire (v) được, giành được, thu được, đạt được, kiếm được
Acquisition (n) sự giành được, sự thu được, sự đạt được, sự kiếm được, cái giành được
Adapt (v) tra vào, lắp vào, phỏng theo, sửa lại cho hợp, thích nghi (với môi trường...)
Addictive (n) người nghiện (ma túy, rượu...), người say mê cái gì
Adjacent (a) gần kề, kế liền, sát ngay
Adjust (v) đặt lại cho đúng vị trí hoặc trật tự; điều chỉnh, quyết định
Adolescent (a) thuộc hoặc tiêu biểu thời thanh niên,(n) thanh thiếu niên
Advent (n) sự đến, (tôn giáo) sự giáng sinh của Chúa Giêxu, kỳ trông đợi, mùa vọng (bốn tuần lễ
trước ngày giáng sinh của Chúa)
Adversely (phó từ) bất lợi
Advocate (n) luật sư, thầy cãi, người ủng hộ;(v) biện hộ, bào chữa, ủng hộ
Affection (n)cảm giác ưa thích, yêu mến, bệnh tật hoặc tình trạng bệnh tật
Affluence (n) sự giàu có, sự sung túc
Aggravate (v) làm trầm trọng thêm, làm bực mình, làm phát cáu, làm cho tức, chọc tức
Aggregate (a) kết hợp lại, gộp chung, (n) toàn thể, tổng số;(v) tập hợp lại, kết hợp lại
Agnostic (a) (thuộc) thuyết bất khả tri;(n) người theo thuyết bất khả tri
Allegiance (n) lòng trung thành
Allocate (v) chỉ định; dùng, cấp cho (ai cái gì), phân phối, chia phần, định rõ vị trí
Amateurish (a) tài tử, nghiệp dư, không chuyê,không lành nghề, không thành thạo
Ambiguous (a) có nhiều hơn một nghĩa có thể hiểu; lưỡng nghĩa; mơ hồ, nhập nhằng
Amend (v) cải thiện, cải tạo (đất), sửa đổi, bổ sung; cải tà quy chánh, bình phục
Amalyze (n) thực vật học) nấm amanit
Ancestral (a) (thuộc) ông bà, (thuộc) tổ tiên, do ông bà truyền lại, do tổ tiên truyền lại
Anesthesia (n) trạng thái mất cảm giác (đau, nóng, lạnh...); sự mê; sự tê
Animism (n) (triết học) thuyết vật linh, thuyết duy linh (đối với duy vật)
Annex (v) phụ thêm, sáp nhập;(n) phần thêm vào; phụ chương, phụ lục, nhà phụ, chái
Anomaly (n) sự dị thường; độ dị thường; vật dị thường, tật dị thường,(thiên văn học) khoảng cách
gần nhất
Anticipate (v) đoán trước; lường trước; giải quyết việc gì trước
Antipathy (n) ác cảm
Apex (n) đỉnh, ngọn, chỏm, (thiên văn học) điểm apec
Apprehend (v) bắt, tóm, nắm lấy; hiểu rõ, thấy rõ, cảm thấy rõ; sợ, e sợ
Arbitrary (a) chuyên quyền, độc đoán; tùy tiện; tùy hứng;(toán học) bất kỳ; tuỳ ý
Arrogantly ( phó từ ) kiêu căng, ngạo mạn
Artillery (n) (quân sự) pháo;pháo binh; khoa nghiên cứu việc sử dụng pháo
Ascertain (v) biết chắc; xác định; tìm hiểu chắc chắn
Assail (v) tấn công, dồn dập vào, túi bụi (hỏi, chửi...); lao vào, bắt tay vào làm
Assess (v) quyết định hoặc ấn định số lượng của cái gì; ước định; quyết định hoặc ấn định giá trị của
cái gì; đánh giá; định giá; ước lượng chất lượng cái gì; đánh giá
Asset (n) tài sản, (số nhiều) của cải, tài sản, vật thuộc quyền sở hữu, vật quý
Assimilate (v) tiêu hoá, đồng hoá; (từ cổ,nghĩa cổ), so sánh với
Associate (a) kết hợp, cùng cộng tác; (n) đồng minh; hội viên;(v) liên kết; liên tưởng
Astrological (a) (thuộc) thuật chiêm tinh
Atheist (n) người theo thuyết vô thần; người vô thần
Augment (n) (ngôn ngữ học) gia tố, yếu tố thêm;(v)làm tăng lên; tăng lên
Authority (n) quyền lực, người có thẩm quyền, tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin cậy
B
400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL 9 10 762