Ktl-icon-tai-lieu

51 cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 1 lần
51 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH
(bao gồm 16 cấu trúc so sánh)
1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để (cho ai) làm
gì.
(He doesn’t have enough qualification to work here).
2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) đủ để (cho ai)
làm gì.
(He doesn’t study hard enough to pass the exam).
3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao để cho ai đấy
làm gì.
(He ran too fast for me to catch up with).
4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà
(He studied very hard so that he could pas the test).
5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà …
(The film was so boring that he fell asleep in the middle of it)
6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà …
(It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it)
7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :câu điều kiện loại 1 = điều
kiện có thật ở tương lai
(If you lie in the sun too long, you will get sunburnt).
8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 = miêu tả cái
không có thực hoặc tưởng tượng ra
(If I won the competition, I would spend it all).
9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện loại 3 = miêu
tả cái không xảy ra hoặc tưởng tượng xảy ra trong quá khứ

(If I’d worked harder, I would have passed the exam)
10/ Cấu trúc: Unless + positive = If … not = trừ phi, nếu không
(You will be late unless you start at one)
11/ Cấu trúc: S + used to + do = chỉ thói quen, hành động trong quá khứ
(He used to smoke, but he gave up five months ago) – used ở đây như một động từ quá khứ.
12/ Cấu trúc: S + be + used/accustomed to + doing = quen với việc …
(I am used to eating at 7:00 PM)
13/ Cấu trúc: S + get + used to + doing = trở nên quen với việc …
(We got used to American food).
14/ Cấu trúc: would rather do…….than ..….= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm gì)
(We would rather die in freedom than lie in slavery)
15/ Cấu trúc: prefer doing/ noun……..to ..…= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm gì)
(I prefer drinking Coca to drinking Pepsi).
16/ Cấu trúc: would + like (care/hate/prefer) + to do = tạo lời mời hoặc ý muốn gì
(Would you like to dance with me)
17/ Cấu trúc: like + V_ing = diễn đạt sở thích (He like reading novel) like + to do = diễn đạt thói
quen, sự lựa chọn,hoặc với nghĩa cho là đú...
51 CẤU TRÚC SONH TRONG TIẾNG ANH
(bao gm 16 cu tc so sánh)
1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đ i để (cho ai) làm
.
(He doesn’t have enough qualification to work here).
2 / Cu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái đó (không) đ để (cho ai)
làm .
(He doesn’t study hard enough to pass the exam).
3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = i qđến ni m sao để cho ai đấy
làm .
(He ran too fast for me to catch up with).
4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = đmà
(He studied very hard so that he could pas the test).
5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái đó quá làm sao đến ni mà …
(The film was so boring that he fell asleep in the middle of it)
6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái đó quá làm sao đến ni
(It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it)
7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :u điu kin loại 1 = điu
kin có tht tương lai
(If you lie in the sun too long, you will get sunburnt).
8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kin loại 2 = mu t i
không thực hoặc tưng tưng ra
(If I won the competition, I would spend it all).
9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:u điu kin loại 3 = miêu
tả cái không xy ra hoặc tưng tượng xy ra trong quá kh
51 cấu trúc so sánh trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
51 cấu trúc so sánh trong tiếng Anh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
51 cấu trúc so sánh trong tiếng Anh 9 10 522